Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3720 PLN
Elektromechanik 5230 PLN
Product manager 8660 PLN
Redaktor naczelny 5770 PLN
Sekretarz redakcji 4430 PLN
Nauczyciel etyki 3230 PLN
Skarbnik 7930 PLN
Prawnik 5680 PLN
Operator CNC 4900 PLN
Skarbnik bankowy 4300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Przebudowa systemu wynagrodzeń

Efektywny system wynagrodzeń może być dla przedsiębiorstw skutecznym instrumentem zarządzania i sposobem osiąganie przewagi w konkurencyjnym otoczeniu. Aby właściwie realizował swe zadania, system wynagrodzeń powinien spełniać następujące warunki: odpowiadać strategii, strukturze organizacyjnej oraz kulturze firmy, być dostosowanym do fazy jej rozwoju a także wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Jeśli te warunki są spełnione wynagradzanie wypełnia swe naczelne zadania - pozyskanie, utrzymanie i motywowanie pracowników. W przeciwnym razie wskazane jest przeprowadzenie częściowej lub gruntownej przebudowy systemu. Przebudowa taka obejmuje następujące etapy: przygotowawczy - z analizą sytuacji ekonomicznej firmy, projektowania nowego systemu przy uwzględnieniu specyfiki firmy oraz wdrożenia, którego skuteczność w znacznej mierze zdeterminowana jest przez czynniki natury społecznej. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Błażej Krężołek

Zasada równego wynagradzania w europejskim prawie pracy

Zasadę równego wynagradzania pracowników bez względu na płeć reguluje art. 119 Traktatu Rzymskiego (art. 119 TR / art. 141 Traktatu Amsterdamskiego). Przepis ten nakłada na każde państwo członkowskie UE obowiązek stosowania zasady jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości. Artykuł jest komentarzem do tego oraz innych unijnych przepisów związanych z problematyką równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Ewelina Miela

Zasada wynagradzania pracownika korzystającego z urlopu okolicznościowego

Artykuł wylicza sytuacje, w których pracownikowi przebywającemu na urlopie okolicznościowym wypłaca się wynagrodzenie. Sytuacje te dzielą się na takie, w których pracownik otrzymuje rekompensatę od organu powołującego do stawienia się w swojej siedzibie i takie, w których wynagrodzenie wypłaca pracodawca. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Natasza Piastowicz

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Artykuł zawiera definicję oraz sposób obliczania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wymieniono w nim także świadczenia, których nie uwzględnia się przy obliczaniu tego ekwiwalentu. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Natasza Piastowicz

Ochrona wynagrodzenia

Przepisy Kodeksu Pracy dopuszczają wypłacanie części wynagrodzenia za pracę w formie innej niż pieniężna. Artykuł omawia uwarunkowania wypłat wynagrodzeń w naturze oraz zasady gotówkowej wypłaty wynagrodzenia pieniężnego. Pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia we właściwej formie, nie tylko podlega karze, ale także musi wypłacać pracownikowi odsetki za czas zwłoki. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Ewelina Miela

Kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski to cywilno-prawna umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule wyjaśnione zostały podstawy prawne takiego kontraktu, zakres obowiązków z niego wynikający oraz cechy wyróżniające kontrakt menedżerski na tle innych umów. W artykule wymieniono również korzyści menedżera oraz przedsiębiorstwa wynikające z zawarcia tego typu umowy. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Natasza Piastowicz

Odprawy członków zarządu

Odprawa to jednorazowe, obligatoryjne świadczenie wypłacane w związku z zakończeniem pracy w danej firmie. Artykuł porusza kwestię odpraw dyrektorów przedsiębiorstw państwowych, opisując sytuacje, w których takie odprawy przysługują, oraz możliwości regulowania ich wysokości. Na podstawie kilku przykładów, w artykule porównano teorię odpraw z praktyką stosowaną w niektórych spółkach skarbu państwa. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Anna Postół

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność jest wskaźnikiem charakteryzującym istniejący w firmie system wynagrodzeń. Artykuł przedstawia m.in. czynniki i mierniki efektywności. Omówiony został także sposób obliczania efektywności. W opracowaniu mowa jest również o wpływie poszczególnych składników wynagrodzenia (płaca zasadnicza, premie i nagrody, pozostałe składniki, tzw. wynagrodzenia kafeteryjne) na efektywność pracy. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Błażej Krężołek

Wynagrodzenia pakietowe

Wynagrodzenie pakietowe jest takim instrumentem polityki personalnej, który zdaje się umożliwiać wpływ na kierowanie poziomem efektywności pracowników. Wynika to z tego, iż większą część wynagrodzenia uzależnia się od wyników pracy. Artykuł omawia zalety wynagrodzeń pakietowych, ich składniki oraz cele stosowania takiej formy wynagradzania. Zawarto w nim także klasyfikację pakietów wynagrodzeń. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Anna Postół

Wynagrodzenia pakietowe menedżerów

Wynagrodzenie pakietowe jest to forma wynagrodzenia w większości przypadków stosowana w odniesieniu do kadry kierowniczej. Najbardziej zaś rozbudowane systemy są skierowane do najwyższego szczebla zarządzania. W artykule poruszona zostaje problematyka projektowania pakietów dla menedżerów, ich zróżnicowania, odmienności wynagrodzeń menedżerów oraz składników pakietów wynagrodzeń kadry menedżerskiej. czytaj więcej Data publikacji: 15.05.2002 Autor: Anna Postół