Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor maszyn 5740 PLN
HR generalist 4280 PLN
Marketing Specialist 4890 PLN
Nauczyciel 3930 PLN
Nauczyciel plastyki 3830 PLN
Dyspozytor 4810 PLN
Lekarz dermatolog 5730 PLN
Brukarz 4140 PLN
Celnik 6130 PLN
Urzędnik podatkowy 4970 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły


Zarobki prezesów największych niemieckich koncernów

Dochody polskich menedżerów często wydają nam się wysokie, ale w porównaniu z innymi krajami na pewno do takich nie należą. W tym artykule będą Państwo mieli okazję zapoznać się z dochodami 30 najlepiej zarabiających szefów niemieckich koncernów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dochody te są jawne i może się z nimi zapoznać każdy obywatel, co niestety w naszym kraju nie jest aż tak oczywiste. czytaj więcej Data publikacji: 15.09.2002 Autor: Anna Postół

Wprowadzenie do problematyki wynagrodzeń

Wynagradzanie pracowników to niezwykle ważne a zarazem trudne zadanie działu personalnego. Skuteczny system wynagradzania może przyczynić się do wzrostu efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć, czym zajmują się specjaliści ds. wynagrodzeń zapraszamy do zapoznania się z niniejszym artykułem. Artykuł zawiera Informacje na temat zasad, jakie powinni przestrzegać pracownicy działu personalnego podczas budowania efektywnych systemów wynagrodzeń. Mowa jest m. in. o składnikach, z których powinna składać się płaca atrakcyjna dla pracownika. czytaj więcej Data publikacji: 15.08.2002 Autor: Ewa Beck

Wynagrodzenia menedżerów personalnych w USA i Wielkiej Brytanii

Zarządzanie wynagrodzeniami jest domeną menedżerów personalnych i to właśnie oni najczęściej decydują o wysokości dochodów pracowników. Tym razem mamy okazję przyjrzeć się jak kształtują się ich wynagrodzenia w krajach, w których zarządzanie zasobami ludzkimi stoi na najwyższym poziomie. Przykładowo jedna z amerykańskich firm farmaceutycznych oferuje poszukiwanemu dyrektorowi dochody roczne w wysokości 325000 $. Warto więc się zastanowić czy nie wysłać tam oferty pracy. czytaj więcej Data publikacji: 15.08.2002 Autor: Błażej Krężołek

Wynagrodzenia amerykańskich top menedżerów w 2001 roku

Artykuł opisuje tendencje występujące w 2001 roku, w wynagrodzeniach menedżerów najwyższego szczebla, największych korporacji amerykańskich. Omówione zostały nie tylko finansowe składniki wynagrodzeń tych pracowników, ale także różnego rodzaju dodatki (bonusy), programy emerytalne oraz programy zabezpieczeń przed utratą pracy. Przytoczone dane wskazują na występowanie wyraźnych różnic w podejściu do wynagradzania menedżerów i pracowników szeregowych. czytaj więcej Data publikacji: 15.07.2002 Autor: Grzegorz Przęczek

Negocjacyjne kształtowanie wynagrodzeń

Negocjacje, a więc porozumiewanie się stron w celu pogodzenia sprzecznych interesów mają duże znaczenie w kształtowaniu polityki płac w przedsiębiorstwie. Odbywają się na wielu szczeblach: od indywidualnego negocjowania płacy podczas przyjmowania nowego pracownika, po negocjacje zbiorowe na szczeblu krajowym. Negocjacje płacowe przyczyniają się do budowy takiego systemu wynagrodzeń, którego założenia są akceptowane przez obydwie zainteresowane strony - pracodawcę i pracowników. czytaj więcej Data publikacji: 15.07.2002 Autor: Błażej Krężołek

Alternatywne systemy wynagradzania

Większość światowych pracodawców w celu uzyskania optymalnej struktury systemu wynagrodzeń decyduje się na przeprowadzenie procedury wartościowania pracy, która zapewnia wewnętrzną spójność płac. Po uwzględnieniu informacji otrzymywanych z raportów o wynagrodzeniach poszczególne stanowiska przypisywane są do określonych kategorii płacowych. To ile ostatecznie otrzyma pracownik zależy również od jego efektywności i innych czynników (np. stażu zawodowego). Oprócz popularnych na świecie tradycyjnych metody wynagradzania w Stanach Zjednoczonych coraz większą role zaczynają odgrywać systemy alternatywne, wśród których najpopularniejsze są plany wynagradzania oparte na obiektywnych wskaźnikach pomiaru efektów pracy. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Szymon Kozielec

Przebudowa systemu wynagrodzeń

Efektywny system wynagrodzeń może być dla przedsiębiorstw skutecznym instrumentem zarządzania i sposobem osiąganie przewagi w konkurencyjnym otoczeniu. Aby właściwie realizował swe zadania, system wynagrodzeń powinien spełniać następujące warunki: odpowiadać strategii, strukturze organizacyjnej oraz kulturze firmy, być dostosowanym do fazy jej rozwoju a także wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Jeśli te warunki są spełnione wynagradzanie wypełnia swe naczelne zadania - pozyskanie, utrzymanie i motywowanie pracowników. W przeciwnym razie wskazane jest przeprowadzenie częściowej lub gruntownej przebudowy systemu. Przebudowa taka obejmuje następujące etapy: przygotowawczy - z analizą sytuacji ekonomicznej firmy, projektowania nowego systemu przy uwzględnieniu specyfiki firmy oraz wdrożenia, którego skuteczność w znacznej mierze zdeterminowana jest przez czynniki natury społecznej. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Błażej Krężołek

Zasada równego wynagradzania w europejskim prawie pracy

Zasadę równego wynagradzania pracowników bez względu na płeć reguluje art. 119 Traktatu Rzymskiego (art. 119 TR / art. 141 Traktatu Amsterdamskiego). Przepis ten nakłada na każde państwo członkowskie UE obowiązek stosowania zasady jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości. Artykuł jest komentarzem do tego oraz innych unijnych przepisów związanych z problematyką równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Ewelina Miela

Zasada wynagradzania pracownika korzystającego z urlopu okolicznościowego

Artykuł wylicza sytuacje, w których pracownikowi przebywającemu na urlopie okolicznościowym wypłaca się wynagrodzenie. Sytuacje te dzielą się na takie, w których pracownik otrzymuje rekompensatę od organu powołującego do stawienia się w swojej siedzibie i takie, w których wynagrodzenie wypłaca pracodawca. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Natasza Piastowicz

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Artykuł zawiera definicję oraz sposób obliczania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wymieniono w nim także świadczenia, których nie uwzględnia się przy obliczaniu tego ekwiwalentu. czytaj więcej Data publikacji: 15.06.2002 Autor: Natasza Piastowicz