Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Wartościowanie stanowisk pracy i budowa tabeli płac

Proces ten polega na dokonaniu oceny względnej wartości stanowisk dla organizacji. Daje to podstawy do ustalenia wewnętrznych zależności między stanowiskami oraz stworzenia struktury wynagrodzeń odzwierciedlającej te zależności. Wartościowanie stanowisk pracy jest niezbędnym etapem procesu budowania systemu wynagradzania
i stanowi punkt wyjścia do określenia spójnych płac zasadniczych.
Projekt wartościowania stanowisk pracy wykonujemy najczęściej za pomocą dwóch metod:
 • metody analityczno-punktowej,

 • rynkowego dopasowania stanowisk pracy do raportu płacowego Sedlak & Sedlak.


WSKAZANIA


Wartościowanie jest konieczne w przypadku przedsiębiorstw, które chcą uporządkować hierarchię stanowisk, zidentyfikować stanowiska kluczowe i ustalić relatywną wartość każdego z nich. Dzięki tym informacjom w spójny sposób można przyporządkować stanowiska do poszczególnych kategorii zaszeregowania. Na tej podstawie powstaje obiektywnie uzasadniony taryfikator oraz tabela wynagrodzeń. Bardzo ważne jest tutaj spełnienie przez organizację wymogu zapewnienia równej płacy za pracę o tej samej wartości.

KORZYŚCI


Wartościowanie stanowisk pracy, jako jednolity i usystematyzowany proces wyceny pracy, daje Państwu podstawy stworzenia sprawiedliwej oraz spójnej tabeli płac. Wysokość wynagrodzeń korespondować będzie z rzeczywistą wartością, jaką dane stanowisko stanowi dla Państwa firmy. Poza tym, za tę samą pracę firma oferować będzie taką samą płacę, co jest bezwzględnie wymagane w polskim prawie pracy. Sformalizowane wartościowanie stanowisk wzmocni poczucie sprawiedliwości wśród pracowników oraz podniesie poziom akceptacji systemu wynagradzania.

PRZEBIEG PROJEKTU


 • przygotowanie procesu wartościowania (analiza dokumentacji przedsiębiorstwa, aktualizacja opisów stanowisk, wyznaczenie stanowisk kluczowych),

 • zaprojektowanie metody wartościowania pracy (ocena stopnia dopasowania stanowisk, wybór metody wartościowania, określenie kryteriów i kluczy analitycznych, zbudowanie kwestionariusza wyceny stanowiska),

 • powołanie zespołu uczestniczącego w procesie wartościowania (poza konsultantami Sedlak & Sedlak są to zazwyczaj przedstawiciele działu HR, najwyższej kadry zarządzającej, kierownicy średniego szczebla oraz przedstawiciele pracowników),

 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu wyceny trudności pracy i metodyki wartościowania (przygotowanie zespołu wartościującego oraz przedstawienie celów i metody wartościowania pracy),

 • wartościowanie stanowisk zgodnie z przyjętą metodą ( analityczna ocena pracy na każdym ze stanowisk w firmie lub dopasowanie stanowisk do rynku w oparciu o metodologię Raportu płacowego Sedlak & Sedlak),

 • zweryfikowanie wyników i zatwierdzenie ich przez kierownictwo Państwa firmy,

 • zdefiniowanie kategorii zaszeregowania stanowisk (liczby kategorii oraz rozpiętości punktowych, zaklasyfikowanie stanowisk do kategorii),

 • opracowanie tabeli płac zasadniczych (porównanie praktyk płacowych firmy z rynkiem, ustalenie stawek płac dla kategorii zaszeregowania, określenie stopnia przenikania się przedziałów),

 • przygotowanie raportu końcowego zawierającego symulację kosztów proponowanych zmian w stawkach płac.


EFEKT KOŃCOWY


Efektem wartościowania jest wyrażony w punktach wynik, określający pozycję danego stanowiska w odniesieniu do innych stanowisk. Na tej podstawie tworzy się spójną hierarchię stanowisk w firmie oraz identyfikuje stanowiska o najwyższej i najniższej wartości dla firmy. Ostatecznie uzyskują Państwo tabelę płac zasadniczych opartą na obiektywnej i solidnej wycenie wartości stanowisk.

KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 10 tygodni (od momentu podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt projektu uzależniony jest od ilości wartościowanych stanowisk pracy oraz stopnia aktualności posiadanych przez firmę opisów stanowisk pracy.