Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Audyt systemu wynagradzania

Audyt systemu wynagradzania polega na dokonaniu obiektywnej oceny funkcjonujących w firmie zasad, składników i form wynagradzania. Badanie przeprowadzane jest w celu zidentyfikowania słabych stron aktualnego systemu wynagradzania. Pozwala na określenie kierunku zmian usprawniających system. Celem przeprowadzenia audytu i diagnozy systemu wynagradzania jest stwierdzenie, na ile funkcjonuje on w zgodzie z przyjętymi założeniami oraz standardami. Badanie przynosi odpowiedź na pytanie czy system wynagradzania jest skuteczny i przyczynia się do podnoszenia efektywności organizacji.

WSKAZANIA


Audyt potrzebny jest każdej firmie, która chce usprawnić działanie systemu wynagradzania lub zweryfikować poprawność jego konstrukcji. Aby wprowadzić zmiany, konieczne jest przeprowadzenie wnikliwej analizy słabych i silnych stron systemu. Potrzeba dokonania zmian i udoskonalenia polityki wynagrodzeń może wynikać z różnych powodów, np.: wysokich kosztów wynagrodzeń, niezadowolenia pracowników czy i spadku/obniżenia ich efektywności. W każdym z tych przypadków należy najpierw odpowiednio zdiagnozować system.

KORZYŚCI


Podstawową korzyścią z przeprowadzenia audytu jest obiektywna ocena poprawności funkcjonowania systemu oraz uzyskanie rekomendacji co do ewentualnych działań naprawczych. Odpowiednie wykorzystanie informacji uzyskanych dzięki audytowi prowadzi do lepszego wykorzystania budżetu wynagrodzeń, a przez to do podniesienia efektywności organizacji.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • zapoznanie się z aktualną sytuacją firmy oraz jej systemem wynagradzania (analiza dokumentacji, ocena regulaminu wynagradzania i premiowania, wywiady z pracownikami, kadrą kierowniczą oraz przedstawicielami działu personalnego),

  • analiza relacji płac w obrębie organizacji (rozpiętość wynagrodzeń między poszczególnymi grupami pracowników, hierarchia stanowisk),

  • analiza indywidualnych wynagrodzeń (udział poszczególnych składników wynagrodzenia w płacy całkowitej, ocena stopnia powiązania wynagrodzenia z osiąganymi efektami pracy),

  • porównanie wynagrodzeń ze stawkami rynkowymi (analiza polityki płacowej, wysokości oraz struktury wynagrodzeń),

  • przygotowanie raportu końcowego z audytu zawierającego wskazówki co do kierunków zmian oraz możliwych działań usprawniających system,

  • prezentacja wyników audytu i wskazówek co do dalszego postępowania.


EFEKT KOŃCOWY


W wyniku audytu uzyskują Państwo informacje o sposobie funkcjonowania systemu, jego zgodności z bieżącymi tendencjami rynkowymi oraz teoretycznej poprawności. Wiedza ta jest niezbędna, aby podjąć jakiekolwiek kroki usprawniające system wynagradzania.

KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 6 tygodni (od momentu podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt przeprowadzenia audytu uzależniony jest od wielkości firmy i liczby stanowisk pracy.