Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Budowa systemu premiowania

System premiowania jest jednym z kluczowych narzędzi wpływania na efektywność pracowników. Właściwie ustalona premia koncentruje działania pracowników na celach ważnych dla organizacji, stymulując pożądane z punktu widzenia firmy zachowania. Kluczem do zbudowania skutecznego systemu premiowania jest stworzenie właściwych kryteriów oceny pracy.
Oprócz kompleksowego systemu premiowania dla całej firmy, możliwe jest również stworzenie systemu wyłącznie dla wybranej grupy pracowników. Najczęściej systemy takie stosuje się w przypadku handlowców, pracowników produkcyjnych czy inżynierów.

WSKAZANIA


Potrzeba posiadania poprawnie działającego systemu premiowania dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. Jest to rozwiązanie dla firm, które chcą mieć poczucie, że system wynagrodzeń nie jest tylko koniecznym kosztem, ale również źródłem rozwoju firmy. Najczęstszym powodem wprowadzenia systemu premiowania jest potrzeba powiązania płac z wynikami pracowników. Szczególnie w dzisiejszej, niestabilnej sytuacji rynkowej sprawdzają się elastyczne rozwiązania, gdzie wydatki na wynagrodzenia odpowiadają efektom osiąganym przez firmę czy poszczególnych pracowników.

KORZYŚCI


Skuteczny system premiowania znacznie poprawia konkurencyjność przedsiębiorstwa, gdyż poziom wynagrodzeń powiązany jest ze stopniem realizacji celów. Najważniejsze jest tu sformalizowanie związku między wysokością wynagrodzeń a osiąganiem celów ważnych dla firmy. Takie skonstruowanie systemu, wiążące płace z wynikami pracy, podnosi motywację pracowników do koncentrowania swoich działań na obszarach ważnych dla pracodawcy. Prowadzi to również do obniżenia kosztów pracy.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • zapoznanie się z aktualną sytuacją firmy oraz wstępna diagnoza systemu wynagrodzeń (analiza dokumentacji, opisów stanowisk, konsultacje z przedstawicielami firmy),

  • szczegółowa analiza dotychczasowych narzędzi premiowania w firmie,

  • ustalenie ogólnej wizji i podstawowych założeń systemu premiowania (filozofia premiowania, podstawowe reguły, sposób naliczania premii itd.),

  • ustalenie zasad funkcjonowania systemu premiowania (wybór mierników oceny, określenie sposobu pomiaru wyników pracy, ustalenie poziomu celów premiowych, skonstruowanie skali ocen wyników),

  • dopracowanie systemu pod względem technicznym (ustalenie mechanizmu naliczania premii, zasad jej dystrybucji, stworzenie regulaminu premiowania),

  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników objętych nowym systemem premiowania oraz dla osób administrujących systemem,

  • wdrożenie rozwiązań oraz przygotowanie raportu końcowego z projektu.


EFEKT KOŃCOWY


Prawidłowy system premiowania jest podstawowym elementem skutecznego systemu motywacyjnego. Poza wpływem na poziom motywacji, równie ważną korzyścią posiadania spójnego systemu premiowania jest optymalizacja kosztów pracy. Osiąga się ją dzięki skorelowaniu wysokości wynagrodzeń z efektami pracy, wydajnością przedsiębiorstwa czy wynikami poszczególnych jednostek organizacyjnych.

KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 12 tygodni (od podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt wdrożenia kompleksowego systemu premiowania uzależniony jest od wielkości firmy, zakresu analiz i stopnia złożoności systemu.