Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 6520 PLN
Dyrektor IT 24140 PLN
Nauczyciel biologii 6200 PLN
Business Analyst 6760 PLN
Kierownik recepcji 5510 PLN
Spedytor 7850 PLN
Tokarz CNC 5490 PLN
Underwriter 9000 PLN
Technik rtg 5100 PLN
Dyrektor wykonawczy 14550 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sedlak & Sedlak

I. Wstęp
§ 1. Przedmiot Regulaminu
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sedlak & Sedlak sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 189B, 30-220 Kraków, KRS 0000696833, REGON 368347550, NIP 6772425659.
 2. Niniejszy Regulamin, w zakresie uregulowania usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Spółka - Sedlak & Sedlak sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 189B, 30-220 Kraków, KRS 0000696833, REGON 368347550, NIP 6772425659;
 3. Serwisy - strony internetowe dostępne pod adresami:
  1. https://www.sedlak.pl
  2. https://www.rynekpracy.pl
  3. https://www.wynagrodzenia.pl
  4. https://www.rynekpracy.pl
  5. https://www.badaniahr.pl
  6. https://www.wskaznikihr.pl
 4. Sklep – sklep internetowy Spółki prowadzony pod adresami:
  1. https://wynagrodzenia.pl/sklep
  2. https://wskaznikihr.pl/raporty
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisów, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 6. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
II. Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3. Zakres usług
 1. Spółka świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisów może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Spółkę z Użytkownikiem.
 3. Użytkownik zamierzający skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów, akceptuje niniejszy Regulamin i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronach Serwisów w formie elektronicznej, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
§ 4. Działanie Serwisów
 1. Serwisy są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Serwisy posługują się językiem polskim oraz angielskim.
 2. W działaniu Serwisów mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności ich naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
 3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Spółka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych na które Spółka nie miała wpływu.
§ 5. Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisów niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 10.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki.

§ 6. Rodzaje usług
 1. Spółka świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. Newsletter;
  2. formularz kontaktowy;
  3. Strefa Klienta wskaznikihr.pl;
  4. Aplikacja raportyplacowe.pl;
  5. dostęp do portalu www.wynagrodzenia.pl;
  6. dostęp do portalu www.rynekpracy.pl;
  7. dostęp do portalu Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń;
  8. Moja płaca;
  9. Strefa Premium;
 2. Usługi Newsletter, Formularz kontaktowy, Strefa Klienta wskaźniki.pl, Aplikacja raportyplacowe.pl, dostęp do portalu www.wynagrodzenia.pl, dostęp do portalu www.rynekpracy.pl oraz dostęp do portalu Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń świadczone są nieodpłatnie.
 3. Usługi Moja płaca i Strefa Premium świadczone są odpłatne. Warunki odpłatności określają §§ 10 - 11 Regulaminu.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 7. Zawarcie i rozwiązanie umowy
 1. Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są Użytkownik i Spółka.
 2. Umowa w zakresie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą zapisania się Użytkownika na jedną z list mailingowych, prowadzonych przez Spółkę. Użytkownik może zapisać się na kilka list mailingowych równolegle. W takim wypadku Spółka będzie świadczyła na rzecz Użytkownika kilka odrębnych usług. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z otrzymywania Newslettera.
 3. Umowa w zakresie usługi Formularz kontaktowy zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika i wysłania zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Umowa ulega rozwiązaniu po udzieleniu przez Spółkę odpowiedzi, a w przypadku nieudzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni, z upływem tego terminu.
 4. Umowa w zakresie usługi Strefa Klienta zostaje zawarta w momencie rejestracji na stronie https://wskaznikihr.pl/rejestracja lub w momencie utworzenia konta dla Użytkownika. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia konta przez Użytkownika.
 5. Umowa w zakresie usługi Aplikacja raportyplacowe.pl zostaje zawarta z chwilą utworzenia konta Użytkownika po zakupie raportu płacowego. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia konta przez Użytkownika.
 6. Umowa w zakresie usług dostępu do portali www.wynagrodzenia.pl, www.rynekpracy.pl oraz Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń zostaje zawarta z chwilą utworzenia konta Użytkownika. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia konta przez Użytkownika.
 7. Umowa w zakresie usługi Moja płaca zostaje zawarta w momencie zakupienia przez Użytkownika dostępu do aplikacji i ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na jaki dostęp do aplikacji został wykupiony, na zasadach określonych w § 10. Regulaminu.
 8. Umowa w zakresie usługi Strefa Premium zostaje zawarta w momencie zakupienia przez Użytkownika dostępu do aplikacji i ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na jaki dostęp do aplikacji został wykupiony, na zasadach określony w § 11. Regulaminu.
 9. Spółka może rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług nieodpłatnych, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, jeżeli poweźmie uzasadnione i wiarygodne informacje, że usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Spółki. Spółka powiadomi Użytkownika o rozwiązaniu umowy, przysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Użytkownika.
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected], lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację i kontakt z Użytkownikiem oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Spółka dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Spółkę. Spółka informuje Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
III. Zakupy w Sklepie oraz dostęp do treści płatnych
§ 9. Sklep
 1. W celu dokonania zakupu produktów dostępnych w Sklepie, koniecznym jest złożenie przez Użytkownika zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka, podanie wymaganych podczas zamówienia danych oraz dokonanie zapłaty.
 2. Podczas składania zamówienia Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, telefon. W przypadku dokonywania zakupu w imieniu firmy, Użytkownik podaje także dane teleadresowe firmy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym numer NIP firmy.
 3. Treści zamieszczone na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi skierowanie do Spółki oferty zawarcia umowy.
 4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Spółkę należności, uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów. Informacje o cenie danego produktu są podawane na stronie Sklepu oraz podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa zamówionych produktów następuje, w zależności od wybranej opcji zakupu, poprzez wysłanie Użytkownikowi pliku elektronicznego e-mailem, poprzez aktywację loginu Użytkownika z dostępem do zakupionych treści zamieszczonych w Serwisach lub poprzez wysyłkę materialnego nośnika zawierającego produkt na adres korespondencyjny Użytkownika.
 6. Dostęp do zakupionych treści zamieszczonych w Serwisach, opłacony za pomocą kodów dostępu SMS uzyskuje się po wpisaniu w odpowiednie pola numeru telefonu oraz otrzymanego kodu.
 7. Produkty są dostępne dla Użytkowników do wyczerpania zapasów.
 8. W przypadku wysyłki produktu na adres korespondencyjny Użytkownika, produkty są dostarczane przez podmioty świadczące usługi kurierskie na podstawie umów zawartych ze Spółką lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Składając zamówienie, Użytkownik decyduje o sposobie doręczenia. Koszty dostawy doliczane są do wartości zamówienia.
 9. Wysyłki realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę wpłaty.
 10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
§ 10. Moja Płaca
 1. Użytkownik może skorzystać z dostępu do płatnej usługi Moja płaca na stronie https://wynagrodzenia.pl/moja-placa.
 2. Wykupienie dostępu do usługi Moja płaca umożliwia dostęp do oznaczonych na stronie płatnych treści Serwisów przez okres danego roku kalendarzowego lub przez inny wybrany przez Użytkownika okres. Użytkownik może wykupić dostęp do treści dotyczących jednego, kilku lub wszystkich przewidzianych w Serwisie stanowisk pracy.
 3. Opłata za dostęp do usługi Moja płaca pobierana jest z góry. Wysokość opłaty za korzystanie z usługi Moja płaca reguluje aktualny cennik, dostępny w Serwisie.
 4. Wykupienie dostępu do usługi Moja płaca upoważnia do korzystania z zasobów tylko przez osobę zarejestrowaną z jednego adresu IP. 
 5. Udostępnianie hasła i loginu osobom trzecim spowoduje zablokowanie dostępu do usługi Moja płaca i może być podstawą wypowiedzenia umowy przez Spółkę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Spółka nie ma obowiązku zwrotu opłat już poniesionych przez Użytkownika.
 6. Spółka może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi Moja płaca w razie:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. w przypadku likwidacji Serwisów;
  3. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
  W przypadki wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
§ 11. Strefa Premium
 1. Użytkownik może skorzystać z dostępu do płatnej usługi Strefa Premium na stronie https://wynagrodzenia.pl/dostep-premium.
 2. Wykupienie dostępu do usługi Strefa Premium umożliwia dostęp do oznaczonych na stronie płatnych treści Serwisów przez wybrany przez Użytkownika okres.
 3. Użytkownik Strefy Premium ma prawo do nieodpłatnego zamówienia jednego artykułu rocznie na interesujący go temat, związany z wynagrodzeniami, rynkiem pracy lub ogólną problematyką HR. Spółka decyduje o formie jego udostępniania innym Użytkownikom, w tym o udostępnieniu go w Serwisach bezpłatnych. Spółka zachowuje wszelkie prawa autorskie do artykułu. Spółka może odmówić stworzenia artykułu na zamówienie, jeśli realizacja tematu byłaby nadmiernie uciążliwa – przykładowo gdy nie istnieją rzetelne dane źródłowe do napisania artykułu, lub gdy przedmiotem artykułu miałaby być analiza prawna. Artykuł na zamówienie Spółka udostępnia Użytkownikowi w uzgodnionym terminie. Minimalny termin sporządzenia artykułu na zamówienie wynosi 6 tygodni. Maksymalna objętość artykułu wynosi 3 strony znormalizowanego maszynopisu (po 30 wersów na stronie, 60 znaków w wierszu).
 4. Opłata za dostęp do usługi Strefa Premium pobierana jest z góry za wybrany przez Użytkownika okres. W okresie dostępu Użytkownik ma prawo do korzystania zarówno z nowych, jak i z archiwalnych treści udostępnianych w ramach usługi Strefa Premium.
 5. Okres rozliczeniowy usługi Strefa Premium wynosi miesiąc, pół roku lub rok. Wysokość opłaty za korzystanie z usługi Strefa Premium reguluje aktualny cennik, dostępny w Serwisie.
 6. Wykupienie dostępu do usługi Strefa Premium upoważnia do korzystania z zasobów tylko przez osobę zarejestrowaną z jednego adresu IP. 
 7. W przypadku nabycia więcej niż jednego dostępu do usługi Strefy Premium w danym okresie, koszt drugiego i każdego następnego dostępu, dla potrzeb tej samej firmy, będzie wynosił: dla dostępu rocznego – 50% ceny podstawowej, dla dostępu półrocznego – 75% ceny podstawowej. Ważność dostępów promocyjnych upływa z dniem wygaśnięcia dostępu podstawowego.
 8. Udostępnianie hasła i loginu osobom trzecim spowoduje zablokowanie dostępu do usługi Strefa Premium i może być podstawą wypowiedzenia umowy przez Spółkę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Spółka nie ma obowiązku zwrotu opłat już poniesionych przez Użytkownika.
 9. Spółka może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi Strefa Premium w razie:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. w przypadku likwidacji Serwisów;
  3. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
  W przypadki wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
§ 12. Płatności i faktury
 1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać zarówno Konsumenci jak i osoby i podmioty nie będące Konsumentami. Do sprzedaży konsumenckiej znajduje zastosowanie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
 2. Płatności za zakupy w Sklepie oraz za dostęp do płatnych treści Serwisów można dokonywać za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego lub za pomocą płatności online. Za zakupy, przy których Spółka wskazała taką możliwość, Użytkownik może zapłacić za pomocą usługi płatnych SMS-ów.
 3. Płatności Użytkownik dokonuje przed wysyłką kupionych produktów lub przed uzyskaniem dostępu do płatnych treści Serwisów.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Spółki o wszelkich zmianach danych wymaganych do fakturowania, takich jak: NIP, adres siedziby, numery telefonów itp. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.
 5. Tradycyjnego przelewy bankowe powinny być dokonywane na konto Spółki:
  Millennium S.A. 71 1160 2202 0000 0003 3493 5967
  Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpłynięcia należności na konto bankowe Spółki.
§ 13. Prawa Konsumenta
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Spółką za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 9, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego przedmiotu;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 2. Konsument, chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, informuje Spółkę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w Załączniku Nr 1, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczające jest przesłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Spółka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 5. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracane produkty Konsument jest zobowiązany przesłać na adres siedziby Spółki niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz innych organów, instytucji i organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów – zgodnie z przepisami dotyczącymi rozstrzygania takich sporów.
IV. Ochrona danych i własność intelektualna
§ 14. Dane osobowe
 1. W celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, Spółka może przetwarzać niezbędne dane osobowe Użytkownika. Spółka może przetwarzać dane także w innych celach, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych mimo braku zgody osoby (np. w z związku z prawnie uzasadnionymi interesami administratora danych).
 2. Danymi niezbędnymi, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną są:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika
  2. numer PESEL
  3. adres zameldowania na pobyt stały
  4. adres do korespondencji
  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika
  6. adresy elektroniczne Użytkownika
  Spółka może ograniczyć zakres danych wymaganych do podania w zależności od rodzaju świadczonych usług.
 3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Spółka może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w szczególności dane firmy, której Użytkownik jest przedstawicielem lub reprezentantem.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz uprawnienia Użytkowników znajdują się w Informacji dotyczącej przetwarzania danych.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną.
 6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione oraz w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo danych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Spółka zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 15. Prawa własności intelektualnej
 1. Serwisy zawierają materiały chronione prawem autorskim i własności przemysłowej. Wszelkie treści umieszczone na Serwisach podlegają ochronie prawnej, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów prezentowanych na Stronach internetowych wyłącznie w zakresie własnego użytku. Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów poza ten zakres wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 3. Żadne publikacje bądź utwory umieszczone w Serwisach nie mogą być kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez zgody Spółki.
 4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody Spółki z zawartości Serwisu w inny sposób niż dopuszczony w Regulaminie.
 5. Nabycie dostępu do treści Serwisów uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią, bez możliwości zwielokrotniania, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem w całości lub we fragmentach. Niedozwolone jest również dystrybuowanie treści udostępnianych w Serwisach lub publikacjach, ich udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
 6. Użytkownik nabywający dostęp do treści w płatnych Serwisach ponosi odpowiedzialność za zwielokrotnianie, kopiowanie, dystrybuowanie lub wykorzystywanie tych treści przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp dzięki Użytkownikowi.
 7. Udostępnianie w Internecie treści z płatnych Serwisów, raportów lub publikacji bez zgody Spółki jest niedopuszczalne.
V. Przepisy końcowe
§ 16. Treści bezprawne

Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§ 17. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. W razie zmiany Regulaminu, nowe postanowienia zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji w Serwisach. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Spółkę po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do usług świadczonych przed dokonaniem jego zmiany.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 lipca 2018 r.