Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Bibliotekarz 3330 PLN
Dowódca plutonu 6730 PLN
Psycholog 3830 PLN
Krawiec 3000 PLN
Instalator sieci IT 3910 PLN
Sortowacz listów 3310 PLN
Programista PHP 6630 PLN
Florysta 2900 PLN
Programista Android 8040 PLN
Dyrektor sklepu 12000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Prywatne oszczędzanie
na państwowych warunkach (PPK)

14.08.2018 Dr Karol Kulig
Projektodawcy pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz eksperci rynków finansowych zapewniają, że nowy system oszczędzania emerytalnego nie podzieli losu OFE. Namawiają również do tego, aby nie porównywać tych dwóch instrumentów systemu emerytalnego, bowiem są one fundamentalnie różne. Środki zgromadzone w ramach PPK, mają w pełni stanowić własność prywatną (art. 3 ust. 2 projektu ustawy). Nie chodzi tylko o środki potrącane z pensji pracownika, ale także o wpłaty dokonywane przez pracodawców, wpłatę powitalną i dopłaty roczne finansowane przez Państwo. Wszystkie te środki będą trafiały na indywidualne konto uczestnika PPK i staną się automatycznie jego własnością. Z jednym „ale”. Korzystanie ze środków zgromadzonych w ramach PPK musi się odbywać na zasadach ustalonych przez Państwo, czyli w zgodzie z proponowaną ustawą. W jej świetle, założeniem PPK jest – w uproszczeniu - gromadzenie oszczędności na emeryturę. Środków tych nie można zatem swobodnie wykorzystać wcześniej, choć cały system jest dobrowolny i w dowolnym momencie można z niego zrezygnować.
Istnienie kilku źródeł zasilania PPK nie zmienia faktu, że środki zgromadzone w ramach systemu będą środkami prywatnymi uczestnika. Cały system oparty jest na zasadzie prywatnego oszczędzania. Właśnie dlatego o PPK można mówić jako o III filarze systemu emerytalnego w Polsce (choć spotyka się głosy odmienne), przy czym istotnie różniącym się od pozostałych dwóch, czyli ZUS-u i OFE. W mojej ocenie nie należy obawiać się pojęcia „III filaru”, które jest nazwą umowną. Mianem III filaru określane są wszelkie dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę, także oszczędzanie w przysłowiowej skarpetce, czy na lokacie. Czy nazwiemy PPK elementem III filaru, czy systemem równoległym, wspierającym itp. jest wtórne. Chodzi o cel, jaki mu przyświeca. A celem tym jest gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnieciu 60 roku życia.

Rezygnacja z konsumpcji na rzecz oszczędzania
To, że oszczędzanie w ramach PPK będzie oszczędzaniem prywatnym – na zasadzie „skarbonki”, będzie niosło ze sobą określone konsekwencje. Jak w każdym przypadku odkładania środków finansowych na później, oszczędzanie w ramach PPK zakłada rezygnację z bieżącej konsumpcji. Tym PPK różni się od OFE – którego finansowanie oparto na podziale składki emerytalnej, czyli na podziale środków, których pracownik i tak nie otrzymywał do ręki. O ile pracownicy nie odczuwali podziałów składki emerytalnej w ramach OFE, o tyle odczują uczestnictwo w PPK. Wpłaty na PPK będą dodatkowym miesięcznym składnikiem, uszczuplającym otrzymywane wynagrodzenie netto. Przy średnim wynagrodzeniu na poziomie ok. 3.500 PLN brutto, rocznie pracownicy będą mieć od ok. 1.000 do ok. 2.000 PLN mniej na bieżące wydatki (w zależności od wysokości wpłat), bo środki te trafią do PPK. Kto zatem zdecyduje się na uczestnictwo w PPK, musi liczyć się z uszczupleniem swojej wypłaty. Zachętą mają być dodatkowe wpłaty realizowane obligatoryjnie przez pracodawcę oraz dopłaty z budżetu Państwa. Jeśli już ktoś podejmie trud oszczędzania, będzie mógł liczyć na gratyfikację.

W przypadku śmierci uczestnika środki nie przepadną
Jako że środki zgromadzone w PPK będą środkami prywatnymi, w przypadku śmierci uczestnika pozostającego w związku małżeńskim, połowa zgromadzonych przez niego oszczędności trafi do żyjącego współmałżonka. Oczywiście w takim zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki będą przysługiwać osobie upoważnionej przez zmarłego uczestnika PPK, a w wypadku braku osób upoważnionych, trafią do spadku i będą dziedziczone na zasadach ogólnych. Spadkobiercy będą mogli przeznaczyć odziedziczone środki na własne PPK w celu dalszego oszczędzania lub będą mogli dokonać ich wypłaty. Oszczędzając, nie ma zatem ryzyka utraty zgromadzonego kapitału.

Komornik środków nie zajmie, ale były małżonek tak

Środki zgromadzone w PPK nie będą podlegać egzekucji sądowej i administracyjnej, bo stałoby to w sprzeczności z celem systemu prywatnego oszczędzania na emeryturę. Państwo zachęcając do PPK daje zatem gwarancję, że decydując się na oszczędzanie i odkładając pieniądze na przyszłość, nie zostaniemy ich pozbawieni nawet jeśli utracimy płynność finansową. Wyjątek stanowić będą świadczenia alimentacyjne, które będą mogły być zaspokojone ze środków PPK.
Ale już w przypadku rozwodu, oszczędności w PPK będą podlegały podziałowi pomiędzy małżonkami na takich zasadach jak pozostałe składniki ich majątku wspólnego.. Po podziale i transferze środków, byli małżonkowie będą mogli dalej kontynuować – już w pojedynkę – oszczędzanie.

Środki prywatne z ograniczonym prawem do dysponowania
Aby system emerytalny oparty na prywatnym oszczędzaniu mógł zdać egzamin, niezbędne jest nie tylko zagwarantowanie uczestnikom PPK prywatnego charakteru gromadzonych środków, dopłat państwowych czy ochrony przed zajęciami komorniczymi. Konieczne jest również „zamrożenie” oszczędności, by ograniczyć i zniechęcić do sięgania po nie. Rozwiązanie takie będzie przewidziane w polskiej ustawie.
Uczestnicy PPK będą mieli możliwość w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania i otrzymać zwrot środków, ale będzie to nieopłacalne. Ustawa przewiduje rozpoczęcie korzystania z oszczędności dopiero po przekroczeniu 60 roku życia. Wcześniejszy zwrot oszczędności będzie wiązał się z utratą dopłat pochodzących z budżetu Państwa. Z kolei 30% łącznej kwoty wpłat pochodzących od pracodawcy zostanie przekazanych do ZUS i zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego jako składka emerytalna. Tylko środki pochodzące od uczestnika zostaną zwrócone w 100%.

System korzystny dla wszystkich?
System PPK będzie zatem prywatnym i dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę, choć „pod auspicjami” Państwa, które wprowadzi mechanizm z jednej strony przyznając pewne bonifikaty (np. w postaci dopłat rocznych), z drugiej ograniczając prawo do swobodnego dysponowania prywatną własnością.

Nie jest też tak, że PPK jest przygotowany wyłącznie z myślą o pracownikach. Efekty programu będą zauważalne także dla gospodarki. Szacuje się, że w ciągu 10 lat obowiązywania PPK, może pojawić się od 150 do 300 mld PLN dodatkowych środków, które mają wzmacniać naszą gospodarkę i przyczyniać się do wzrostu dochodów.Dr Karol Kulig
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".