Słownik

AWP-2006

Jest wersją metody ankietowego wartościowania pracy z roku 2006. Ponad połowa kryteriów analitycznych (10 na 18 kryteriów w wersji bazowej) ma tu charakter kompetencyjny. Uwzględnia się także szereg kompetencji istotnych w pracy kadry kierowniczej. Charakter kompetencyjny mają kryteria:
• doświadczenie zawodowe;
• kreatywność;
• zarządzanie strategiczne;
• kierowanie ludźmi, projektami, produktami, rynkami;
• zarządzanie zmianą;
• zarządzanie jakością, BHP i środowiskiem (powiązane z ISO i TQM bądź nie);
• zarządzanie ryzykiem;
• znajomość języków obcych;
• znajomość programów i praca z komputerem (ważniejsza na stanowiskach wykonawczych, niż kierowniczych, niemniej i tam dość istotna).

Metoda AWP-2006 w wersji bazowej nie uwzględnia wszystkich różnic między menedżerami różnych szczebli kierowania, ani wszystkich różnic między kompetencjami menedżera i lidera. Mogą one być wyceniane w ramach elastyczności metody (poprzez przekształcenie wersji bazowej w wersję użytkową dla potrzeb konkretnej firmy). Autor metody, Tadeusz Oleksyn, przyznaje jednak, że sam temat jest obiektywnie trudny – różnice pomiędzy poszczególnymi grupami menedżerów, jak i pomiędzy menedżerami i liderami nie są uwzględniane w polityce HRM. Z racji zacierania się granicy pomiędzy kompetencjami specjalistów i kierowników T. Oleksyn poddaje w wątpliwość stosowanie odrębnych metod wartościowania pracy, zorientowanych tylko na kierowników.

Patrz też: AWP, Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy, Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł