Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ogólne badanie praktyk premiowania

03.01.2022 Mikołaj Pecold
Podczas jednego z naszych webinarów mającego miejsce pod koniec czwartego kwartału roku 2021 przeprowadziliśmy ankietę, której celem było zbadanie podstawowych zasady premiowania w organizacjach. W badaniu wzięło udział 75 przedstawicieli firm z obszaru HR, w tym specjaliści, kadra kierownicza oraz kadra zarządzająca.
Charakterystyka próby
Wśród uczestników badania przeważali specjaliści z obszaru HR (51%), ale pojawiły się również osoby zajmujące się wynagrodzeniami i benefitami (18%) oraz kadrami i płacami (11%), a także będące właścicielami firm (11%). Większość respondentów była zatrudniona w firmach z kapitałem polskim (53%). Uczestnicy badania reprezentowali głównie organizacje zatrudniające do 200 osób (36%) i powyżej 1000 osób (35%).

Informacje ogólne
Na pytanie: “Czy pracownicy w Państwa firmie otrzymują płacę zmienną?” prawie wszyscy odpowiedzieli twierdząco. Najczęściej oferowaną formą płacy zmiennej jest nagroda (premia uznaniowa). Przyznaje ją 27% badanych firm. Na kolejnych pozycjach znalazły się: premia uzależniona od realizacji celów/KPI (24%) i nagrody roczne (17%).

Rodzaje premiowania w firmach

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


W firmach zatrudniających do 200 osób najpopularniejsza jest prowizja. Zarówno w firmach z zatrudnieniem od 200 do 1000 osób, jak i tych zatrudniających powyżej 1000 dominują premie za udział w projektach i premie uzależnione od realizacji celów.
Różnice występują również między firmami z kapitałem polskim i zagranicznym. Organizacje należące do pierwszej kategorii wykorzystują głównie premie za udział w projektach oraz prowizje, natomiast w firmach z kapitałem zagranicznym przeważa premia za realizację celów.
Na pytanie “Czy wszystkie grupy pracowników obowiązują te same zasady premiowania?” 80% uczestników stwierdziło, że w ich firmach zasady premiowania są inne dla różnych grup pracowników. Zdecydowana większość firm posiada od 2 do 4 rozwiązań/systemów premiowania (np. inne system dla działu produkcji i inny dla administracji).
Większość ankietowanych na pytanie „Ile celów premiowych mają średnio pracownicy w Państwa firmie?”, potwierdziła, że pracownicy mają po 2 - 3 cele premiowe, zaś niewiele mniej powiedziało, że w ich organizacji najczęściej stosuje się od 4 do 6 celów.

Ilość celów premiowych w firmach

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w organizacjach można zaobserwować, że wraz ze wzrostem zatrudnienia rośnie liczba celów premiowych. W firmach małych przeważnie pracownicy mają 2-3 cele, w firmach średnich porównywalne grupy pracowników ma 2 – 3 oraz 4 - 6 celów premiowych, natomiast w organizacjach dużych ponad połowa stosuje 4 – 6 celów.

Informacje o premiowaniu
Większość (65%) ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie “Czy jest warunek uruchamiający wypłatę premii?”. Wśród firm zatrudniających powyżej 200 osób, odsetek ten wynosi 72%, natomiast w firmach małych prawie połowa firm takiego warunku nie wprowadza.
Na pytanie „Czy jest określona wysokość premii docelowej?” 72% ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmach określa się wysokość premii docelowej.

Czy w firmie jest określona wartość premii docelowej?

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Firmy z kapitałem polskim oraz zatrudniające do 200 osób najrzadziej określają wysokość premii docelowej. Natomiast wielkie firmy (zatrudniające powyżej 1000 osób) i z kapitałem zagranicznym robią to częściej.
Wyniki wskazują, że w prawie połowie badanych firm pracownik nie potrafi samodzielnie obliczyć premii (pytanie “Czy pracownicy potrafią samodzielnie określić swój poziom premii?”). Występuje także zależność - im większa firma, tym mniejsza liczba pracowników potrafi obliczyć swoje wynagrodzenie zmienne.

Czy pracownicy potrafią samodzielnie określić swój poziom premii?

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & SedlakZmiany w premiowaniu podczas pandemii
60% firm nie wprowadzała zmian dotyczących płacy zmiennej w trakcie pandemii. Wśród tych, które zmiany wprowadziły, najczęściej są firmy o zatrudnieniu powyżej 1000 osób.

Czy w czasie pandemii wprowadzono zmiany dotyczące płacy zmiennej?

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Najczęściej wprowadzaną zmianą było wstrzymanie premii regulaminowych. Firmy o kapitale polskim, które zdecydowały się na taki ruch stanowiły 65%, a biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia przeważnie krok taki podejmowały firmy zatrudniające ponad 1000 pracowników.

Podsumowanie
Z zebranych danych można wywnioskować, że mniejsze firmy częściej stosują nagrody uznaniowe, a większe opierają swoje premie na mierzalnych celach. Im mniejsza firma tym prostsze mechanizmy naliczania premii są stosowane (np. prowizja występuje częściej). W zdecydowanej większości firm funkcjonuje kilka systemów premiowania, które dopasowane są do odpowiednich grup pracowników. Organizacje duże oraz te z kapitałem zagranicznym dużo częściej określają poziom premii docelowej i nakładają warunki nadrzędne potrzebne do uzyskania premii.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".