Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów
publicznych uniwersytetów w Polsce w 2016

06.03.2017 Łukasz Jaszcz
W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków absolwentów studiów drugiego stopnia uniwersytetów publicznych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. W artykule uwzględniono osoby posiadające tytuł magistra jednej z 18 uczelni, wymienionych w tabeli 1. W dalszej części artykułu wszelkie wzmianki na temat „uniwersytetów” będą odnosić się wyłącznie do tych uczelni.
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2016 roku wzięło udział 17 649 osób deklarujących posiadanie tytułu magistra jednego z polskich publicznych uniwersytetów. Mediana ich zarobków wyniosła 4 200 PLN brutto. Połowa ankietowanych zarabiała w przedziale od 3 000 do 6 320 PLN brutto.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia publicznych uniwersytetów w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższą medianę zarobków w 2016 roku mieli magistrowie, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Warszawskim (5 500 PLN brutto). Kolejni w zestawieniu są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (4 500 PLN brutto) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (4 430 PPLN brutto). Najmniej zarabiali magistrowie po uniwersytetach w Białymstoku (3 300PLN brutto), Rzeszowie (3 258 PLN brutto) oraz Kielcach (3 055 PLN brutto). Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na znaczne różnice w liczbie badanych z poszczególnych uniwersytetów. Przypominamy zatem, że poniższe zestawienie ma charakter poglądowy.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia
publicznych uniwersytetów w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

Uniwersytet Warszawski

2 331

4 000

5 500

8 500

Uniwersytet Gdański

1 334

3 200

4 500

6 800

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 700

3 148

4 430

6 500

Uniwersytet Łódzki

1 737

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Wrocławski

1 437

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Zielonogórski

466

3 200

4 210

6 300

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 436

3 000

4 200

6 125

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 157

2 950

4 000

6 000

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 157

2 850

4 000

6 000

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

344

3 069

4 000

5 700

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1 237

2 850

3 900

5 730

Uniwersytet Szczeciński

830

2 951

3 900

5 640

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

779

2 800

3 800

5 540

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

267

2 755

3 541

5 000

Uniwersytet Opolski

367

2 775

3 500

4 800

Uniwersytet w Białymstoku

348

2 600

3 300

5 000

Uniwersytet Rzeszowski

412

2 429

3 258

4 492

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

310

2 400

3 055

4 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuStudia studiom nierówne


Jak pokazuje tabela 2. więcej zarabiały osoby, które ukończyły studia w trybie stacjonarnym. Rozpiętość miedzy medianami miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosi w tym wypadku 427 PLN.

Wynagrodzenia absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
II stopnia publicznych uniwersytetów w 2016 roku (brutto w PLN)

tryb studiów

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

stacjonarne

13 188

3 100

4 300

6 600

niestacjonarne

4 461

2 900

3 873

5 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 1. przedstawia mediany wynagrodzeń absolwentów uniwersytetów publicznych zatrudnionych w wybranych branżach. Kryterium doboru była próba badanych, która w tym wypadku musiała być większa niż 1 000 osób. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali magistrowie w branży IT (6 000 PLN). Najmniej absolwenci zarabiali w sektorze nauka i szkolnictwo (3 349 PLN), sektorze publicznym (3 310 PLN) i usługach dla ludności (3 300 PLN).

Mediany wynagrodzeń absolwentów publicznych uniwersytetów
pracujących w wybranych* branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
*dla których próba przekroczyła 1 000 badanychWynagrodzenia na poziomach zarządzania


Ponad połowa ankietowanych pracowała jako specjaliści. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 100 PLN. Niemal co piąty zatrudniony był jako pracownik szeregowy lub kierownik. Ich mediany wynagrodzeń wynosiły odpowiednio 2 800 i 6 325 PLN brutto miesięcznie. Z kolei tylko 6,3% badanych z tej grupy zajmowało stanowisko dyrektorskie lub zasiadało w zarządzie przedsiębiorstwa.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia publicznych uniwersytetów
na różnych poziomach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

pracownik szeregowy

3 403

2 260

2 800

3 500

specjalista

9 818

3 100

4 100

5 600

kierownik

3 323

4 500

6 325

9 000

dyrektor

1 105

7 200

12 000

18 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia na stanowiskach
Wykres 2. przedstawia mediany wynagrodzeń magistrów na wybranych stanowiskach, gdzie próba badawcza przekroczyła 200 osób.

Mediany wynagrodzeń absolwentów studiów II stopnia
publicznych uniwersytetów na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".