Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Sześć skutecznych praktyk stosowanych przez komitety ds. wynagrodzeń

27.10.2015
Artykuł stanowi tłumaczenie z oryginału zamieszczonego na stronach Pearl Meyer. Autorzy opisują w nim w jaki sposób dobrze zarządzać komitetem ds. wynagrodzeń. Podają w nim dobre praktyki w ramach sukcesji i mianowania członków, jak i przykładowy harmonogram prac komitetu.
(Six Effective Compensation Committee Practices)
Katherine Mahlum, Dan Wetzel, Pearl Meyer, www.pearlmeyer.com, 2015
Tłumaczenie za zgodą Pearl Meyer


Przez lata rola i cele komitetów ds. wynagrodzeń w bankach nie zmieniły się znacząco. Ich odpowiedzialność stała się jednak bardziej widoczna, a ich skuteczność jest coraz dokładniej badana. Udało nam się znaleźć i opisać sześć działań podejmowanych przez komisje ds. wynagrodzeń, które mogą pomóc stworzyć system wynagrodzeń, który wesprze długoterminowe strategie banku, napędzi wzrost wartości akcji, pomoże zatrzymać najlepszych pracowników oraz spełnić branżowe standardy bezpieczeństwa i oczekiwania udziałowców oraz ich doradców.

Dokonuj co roku przeglądu statutu komitetu


Statut określa zadania i obowiązki komitetu ds. wynagrodzeń, zawiera także wytyczne co do tworzenia programu wynagrodzeń oraz działania komitetu. Banki publiczne muszą spełniać pewne dodatkowe wymagania, które mogą wpłynąć na kształt statutu. Na ogół zawiera on:
  • ustalenia dot. wynagrodzenia i program motywacyjny dla prezesa zarządu
  • ocenę działalności prezesa zarządu
  • ustalenia dot. kontraktów menadżerskich
  • ustalenia dot. benefitów i programów motywacyjnych
  • ustalenia dot. wynagrodzenia dyrektorów niezatrudnionych
  • coroczną ocenę ryzyka związanego z wynagrodzeniami
  • dopuszczenie ujawniania informacji dot. wynagrodzeń w dokumentach przedstawianych przez bank (dot. banków publicznych)

Statut powinien być również sprawdzany, co roku, zarówno przez komisję, jak i zewnętrznych doradców, pod kątem realizacji najnowszych przepisów i wymagań prawnych.

Uzgodnij filozofię systemu wynagrodzeń ze strategią banku


System wynagrodzeń wynika z przyjętej przez bank filozofii wynagradzania. Jasne określenie tej filozofii tworzy pewien kontekst ważny przy tworzeniu programów wynagrodzeń kadry kierowniczej przez komitet i planowaniu jej przyszłych działań. Na ogół filozofia ta powinna zawierać pożądaną formę wynagradzania, docelowy poziom płac oraz rolę programów płacowych w realizacji strategii banku.

Zaplanuj harmonogram prac komitetu, zgodnie z jego statutem


Harmonogram jest przydatnym narzędziem, które ułatwia komitetowi kontrolę nad działalnością zarządu oraz wynagrodzeniami. Wiele komitetów spotyka się co kwartał, często w tym samym czasie co rada zarządu, co ułatwia komunikację między tymi dwoma organami. Dobrze przygotowany kalendarz działań komitetu ułatwi mu realizację zadań.

Przykład rocznego harmonogramu prac komitetu ds. wynagrodzeń

kwartał

działania

1

·        ewaluacja wyników

·        akceptacja dodatków motywacyjnych za zeszły rok

2

·        awanse

·        nowy roczny program wynagrodzeń:

·        modyfikacje płacy

·        premie za wyniki

·        nagrody w formie akcji

·        ocena niezależności doradców ds. wynagrodzeń

·        przegląd analizy systemu wynagrodzeń i informacji dla akcjonariuszy

3

·        przegląd rocznych harmonogramów, kalendarzy spotkań i statutu

·        ewaluacja pracy komitetu

·        ocena ryzyka programów wynagrodzeń

4

·        analiza konkurencji, w tym trendów na rynku

·        rekomendacje zarządu dotyczące zmian w programie wynagrodzeń

·        ocena zgodności programu motywacyjnego z budżetem

·        zapoznanie się z nowym ustawodawstwem i regulacjami prawnymi

Źródło: Katherine Mahlum, Dan Wetzel, Six Effective Compensation Committee Practices, Pearl Meyer, 2015Zapewnij niezależność prezesowi, komisji i jej członkom


Przyjęta w Stanach Zjednoczonych ustawa Dodda-Franka oraz Consumer Protection Act, zobowiązują giełdy do przyjmowania standardów dotyczących niezależności członków komitetu ds. wynagrodzeń. Giełdy wymagają między innymi, by oceniano niezależność członków komitetu biorąc pod uwagę wszelkie wynagrodzenie otrzymywane przez danego członka rady nadzorczej, niezwiązane z pracą w komitecie lub radzie (np. opłaty za doradztwo), oraz inne związki, jakie może on mieć z bankiem lub jego zarządem. Niektóre zespoły doradców i udziałowców wypracowały jeszcze wyższe standardy niezależności członków rad nadzorczych niż te, których wymagają giełdy.

Stanowisko przewodniczącego komitetu może pochłaniać wiele czasu i jest eksponowane, zatem jego wybór ma ogromne znaczenie. Kluczowe u członka rady nominowanego na przewodniczącego komitetu będą doświadczenie w tworzeniu programów wynagrodzeń kadry kierowniczej, zdolności przywódcze oraz duża dyspozycyjność.

Warto jednak pamiętać, że chociaż niezależność komitetu jest bardzo ważna, jej członkowie nie muszą się ciągle zmieniać. Utrzymanie na stanowisku przewodniczącego lub członków komitetu, którzy są skuteczni i spełniają oczekiwania może przynieść wiele korzyści.

Poświęć czas na zaplanowanie sukcesji


Komitety powinny przynajmniej raz do roku zająć się planowaniem następcy na stanowisku prezesa zarządu. Proces ten powinien się zacząć od zapoznania się z wewnętrznymi i zewnętrznymi praktykami w tym obszarze, a być może również dotyczyć następstwa na najważniejszych stanowiskach zarządzających oraz wewnętrznego bankowego procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Niektóre banki powierzają zadanie planowania następstwa całym radom nadzorczym. Nawet w takim przypadku komitet ds. wynagrodzeń może zapewnić duże wsparcie dokonując przeglądu systemu płac pod kątem elementów sprzyjających utrzymaniu i motywowaniu pracowników.

Poradź się niezależnych doradców


Komitety powinny brać aktywny udział w procesie doradczym i stawiać jasne wymagania. Skuteczni doradcy cechują się umiejętnością współpracy oraz komunikacji, a także umieją zająć stanowisko w kluczowych sprawach. Ich działalność powinna podlegać regularnej ocenie. Ważne jest, żeby utrzymać ich niezależność, a zaangażowanie doradców powinno być zawsze oparte na umowie określające warunki zachowania tej niezależności.

Wnioski


Wszyscy jesteśmy świadomi, jak bardzo banki są prześwietlane przez pracowników, udziałowców, media oraz władze pod kątem wynagrodzeń kadry kierowniczej. Zarządy nie mogą jednak pozwolić sobie na kierowanie się konformizmem i podążać jedynie za przyjętymi praktykami oraz regulacjami. Wynagrodzenia to jeden z głównych wydatków w budżecie banku, a w dzisiejszym świecie, w którym nacisk kładzie się przede wszystkim na zyski, tworzenie programów wynagrodzeń zgodnych ze strategią banku jest koniecznością. Komitet ds. wynagrodzeń odgrywa dużą rolę w sukcesie każdego banku, a dobrze zarządzany, o odpowiedniej strukturze i z dobrze dobranym zespołem doradców, może skupić się przede wszystkim na realizacji strategii banku, a nie na nakładanych na nią obciążeniach i obowiązkach.

O Pearl Meyer


Od ponad 25 lat firma Pearl Meyer (www.pearlmeyer.com) zdobywa zaufanie klientów jako niezależny doradca w sprawach zarządzania systemem wynagrodzeń oraz tworzenia strategii i programów dotyczących płac. Zapewnia kompleksowe rozwiązania złożonych problemów związanych z wynagrodzeniami wielu międzynarodowym organizacjom, od najbardziej dochodowych spółek giełdowych po organizacje pożytku publicznego i rozwijające się firmy
Tłumaczenie
Robert Dorczak


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".