Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 4790 PLN
Kierownik projektów 5150 PLN
Elektronik 5140 PLN
Kinooperator 3840 PLN
Pracownik recepcji 3280 PLN
Dyrektor PR 11370 PLN
Szlifierz metali 3800 PLN
Wykrawacz 4000 PLN
Epidemiolog 4670 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Rozumienie pojęcia „wynagrodzenia” na gruncie przepisów dotyczących dyskryminacji

14.07.2019 Kamila Kopeć
Kodeks Pracy w art. 183c§1 wprowadza zasadę równego traktowania w zakresie wynagradzania, polegającą na tym, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. W nawiązaniu do powyższego zakazu, ustawodawca w §2 zdefiniował wynagrodzenie, wskazując, iż obejmuje ono wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Na marginesie wskazać należy, że powyższa definicja wynagrodzenia została wprowadzona wyłącznie na potrzeby zakazu dyskryminacji. Pojęciem wynagrodzenia Kodeks Pracy posługuje się bowiem również w dziale trzecim, gdzie jednak odróżnia wynagrodzenie od innych świadczeń.
Definicja wynagrodzenia
W zgodzie z powyższą definicją wskazać należy, iż przez pojęcie wynagrodzenia w zakresie dyskryminacji nie możemy rozumieć jedynie wynagrodzenia zasadniczego pracownika. W orzecznictwie wskazuje się bowiem, że w zakresie definicji wynagrodzenia mieszczą się również dodatkowe świadczenia, w tym m.in. premie, nagrody jubileuszowe, świadczenia dla pracowników zwalnianych z zakładu z przyczyn ich niedotyczących, którzy przechodzą na wcześniejsze emerytury, renty bądź świadczenia przedemerytalne (wyr. SN z 10.5.2006 r., III PK 18/06) czy też odprawy pieniężne (wyr. SN z 12.9.2006 r., I PK 87/06). Pojęcie wynagrodzenia rozumiane jest zatem w orzecznictwie bardzo szeroko. SN wskazał bowiem, iż „wynagrodzenie za pracę jest w istocie zbiorczą nazwą dla rozmaitych wypłat dokonywanych przez pracodawcę na rzecz pracownika” (wyr. SN z 10.10.2007 r., II PK 38/07).

Powyższe szerokie rozumienie pojęcia „wynagrodzenia” wpisuje się w nurt poglądów orzecznictwa unijnego, które wskazuje, iż przez pojęcie wynagrodzenia rozumie się wszystkie korzyści w gotówce lub w naturze, obecne lub przyszłe, wypłacane pracownikowi przez pracodawcę, również w sposób pośredni, z tytułu zatrudnienia (wyr. ETS w sprawie C-207/04). W orzecznictwie unijnym za wynagrodzenie uznaje się również m.in. specjalne bonusy z okazji świąt (C-333/97), zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach (C- 12/81) czy dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (C-300/06).

Dopuszczalne przesłanki różnicowania wynagrodzenia
Pamiętać należy jednak, iż powyższa szeroko rozumiana definicja wynagrodzenia nie oznacza jednak, iż w każdej sytuacji, w której pracownicy będą otrzymywać inne wynagrodzenie będzie dochodziło do naruszenia zakazu. Przepisy prawa pracy przewidują bowiem możliwość różnicowania wysokości wynagrodzenia, kryteria te muszą być jednak obiektywne. W art. 78 §1 k.p. wskazuje się bowiem, iż wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
Z powyższego wynika zatem, iż różnicowanie płacy ze względu na obiektywne i uzasadnione kryteria nie stanowi dyskryminacji płacowej.

Autor: Kamila Kopeć

Radca prawny w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Kamila Kopeć
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".