Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik butiku 5980 PLN
Media planner 7410 PLN
Kierownik produkcji 9700 PLN
Księgowa 6290 PLN
Specjalista SEO 4660 PLN
Pomiarowiec 6680 PLN
Monter izolacji 5790 PLN
Biolog 5650 PLN
Lider klubu pracy 6810 PLN
Lutowacz 5220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017

25.07.2017 Barbara Kozioł
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 uczestniczyło 87 firm, które przekazały dane o 
9 143 pracownikach. Raport zawiera analizy dla 93 stanowisk pracy. Wśród uczestników badania najwięcej firm zajmuje się produkcją oprogramowania (54% próby). Firmy o profilu usługowym to 25% wszystkich uczestników. Po 10% próby stanowią firmy telekomunikacyjne oraz firmy z sektora finansowego.

Sposoby prezentacji danych o wynagrodzeniach


Stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 3 szczebli organizacji: zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca i specjaliści. Dodatkowo każde ze stanowisk przydzielono do jednej z 6 rodzin (naczelne kierownictwo, projektowo-programistyczna, wsparcie i usługi internetowe, techniczno-sprzętowa, konsultingu i wdrożeń oraz bezpieczeństwa IT).

Pierwszy sposób to zaprezentowanie informacji o stawkach płac na stanowiskach, które są na różnych poziomach. Przez poziom stanowiska określamy doświadczenie i kompetencje jakie posiada pracownik zatrudniony na danym stanowisku. Przykładowo dla stanowiska programista Java wyróżniamy 4 poziomy: młodszy specjalista, doświadczony specjalista, starszy specjalista i specjalista ekspert. Wynagrodzenia na wspomnianych stanowiskach zaprezentowano w tabeli 1.

Wynagrodzenia całkowite programistów Java zatrudnionych na umowę o pracę

stanowisko

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

ekspert programista Java

11 675

12 705

14 790

starszy programista Java

9 500

10 787

12 160

doświadczony programista Java

6 654

7 950

9 322

młodszy programista Java

4 003

4 930

5 653

 

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017Drugi sposób to zaprezentowanie informacji o wynagrodzeniach na stanowiskach zintegrowanych, czyli bez podziału na poziomy. Wynagrodzenie na stanowisku zintegrowanym obejmuje stawki wszystkich programistów Java bez uwzględnienia ich doświadczenia czy kompetencji (tabela 2). 

Wynagrodzenia całkowite programistów Java zatrudnionych na umowę o pracę

stanowisko zintegrowane

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

programista Java

7 321

9 000

10 851

 

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017Porównując dane z tabeli 1 i 2 widzimy, że w analizach płac zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z danych szczegółowych niż odwoływanie się tylko do danych ogólnych.

Zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na różne kryteria


W raporcie uwzględniono wynagrodzenia w różnych województwach, w firmach różnej wielkości (pod względem wielkości zatrudnienia i rocznych przychodów), z podziałem na rodzaj działalności oraz w zależności od pochodzenia kapitału firmy. Dla każdego poziomu stanowiska mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest wyższa w firmach zagranicznych niż w firmach polskich. Dla specjalistów różnica ta wynosi średnio 25%. Wykres 1 prezentuje mediany wynagrodzeń specjalistów na różnych poziomach w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym.

Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalistów
zatrudnionych na umowę o pracę w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Wykres

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017Zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na formę zatrudnienia


Raport zawiera dane o stawkach płac pracowników zatrudnionych w oparciu o różne rodzaje umów (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt). Wykres 2 przedstawia mediany wynagrodzeń specjalistów na różnych poziomach z uwzględnieniem rodzajów umów. Można zauważyć, że najmniej zarabiają pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie i umowę o dzieło. Może wynikać to z faktu, że ten typ umów najczęściej jest oferowany na początku kariery zawodowej (specjaliści młodsi i doświadczeni), więc zwykle są to osoby młode, zazwyczaj studenci, którym taka forma współpracy najbardziej odpowiada ze względu na elastyczne godziny pracy. Z kolei osoby współpracujące w oparciu o kontrakt mają wyższe wynagrodzenia niż pracownicy zatrudnieni na innych umowach.

Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalistów
zatrudnionych w oparciu o różne rodzaje umów

Wykres

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017Planowane i zrealizowane podwyżki


W raporcie znajdują się również informacje o planowanych i zrealizowanych podwyżkach wynagrodzeń. W okresie luty 2016 – styczeń 2017 firmy z branży IT zrealizowały podwyżki na poziomie 5%. Największy wzrost wynagrodzeń dla kadry zarządzającej miał miejsce w firmach z województwa pomorskiego (7,5%), a najmniejszy wzrost wynagrodzeń wystąpił w firmach o rocznych przychodach powyżej 200 mln PLN i wyniósł 3% dla kadry zarządzającej oraz dla specjalistów. Dla porównania firmy o rocznych przychodach do 25 mln PLN podniosły wynagrodzenia o 7%. Wymienione wartości zrealizowanych podwyżek wynagrodzeń zebrano w tabeli 4.
Natomiast w okresie luty 2017 – styczeń 2018 firmy z branży IT planują podwyżki na poziomie 5%. W raporcie znajdują się wartości planowanych podwyżek dla kadry zarządzającej i specjalistów z uwzględnieniem różnych kryteriów.

Wartości zrealizowanych podwyżek z uwzględnieniem wybranych kryteriów

kryterium

kadra zarządzająca

specjalista

wszystkie oddziały

5%

5%

roczne przychody

do 25 mln PLN

7%

7%

powyżej 200 mln PLN

3%

3%

województwo

pomorskie

7,5%

 

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017


Świadczenia pozapłacowe


Raport zawiera także informacje o oferowanych przez firmy świadczeniach pozapłacowych. Wykres 3 przedstawia najczęściej oferowane benefity dla liderów zespołu.

Świadczenia pozapłacowe najczęściej oferowane na poziomie lider zespołu

Wykres

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017O raporcie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 zawiera informacje o wynagrodzeniach 9 143 pracowników zatrudnionych na 93 stanowiskach. Dane pochodzą od 87 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzono w okresie styczeń – maj 2017 roku. Dane pozyskiwane były nie wcześniej niż na dzień 01.01.2017.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".