Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent handlowy 4640 PLN
Analityk ds. IT 10360 PLN
Kontroler jakości 4960 PLN
Kasjer 3030 PLN
Serwisant maszyn 5020 PLN
Lekarz otolaryngolog 4820 PLN
Księgowa 4820 PLN
Programista Java 5820 PLN
Tynkarz 4100 PLN
Kurator sądowy 6500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013

06.12.2013 Damian Żmigrodzki
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013. Zawarte w nim dane pochodzą z 332 zakładów i dotyczą wynagrodzeń 136 257 pracowników. W raporcie zaprezentowano analizy dla pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni), z których każdy podzielony jest na 2 – 5 poziomów stanowisk. W niniejszym artykule zaprezentowano analizy wynagrodzeń dla wybranych szczebli i poziomów stanowisk. Z tekstu dowiedzą się Państwo jak wygląda poziom płac w firmach polskich i zagranicznych. Przykładowo, górny kwartyl wynagrodzenia całkowitego brygadzisty w firmie polskiej wynosi 4 245 PLN, podczas gdy w firmie zagranicznej jest to 4 786 PLN. Podobne analizy zaprezentowano w odniesieniu do kryterium wielkości zatrudnienia oraz wysokości rocznych przychodów ze sprzedaży. W artykule przedstawiono również informacje o podwyżkach wynagrodzeń zrealizowanych w wybranych branżach. Wynika z nich m. in., że w okresie badania najwięcej, bo o około 5%, wzrosły płace w branży lotniczej. Artykuł zawiera 3 tabele i 2 wykresy.
Niniejszy tekst powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2013 . Dane pochodzą z 332 zakładów i dotyczą wynagrodzeń 136 257 pracowników. W raporcie zaprezentowano analizy dla pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra menedżerska, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni. Do zarządu/władz firmy zaliczono prezesów i dyrektorów generalnych oraz dyrektorów jednostek biznesowych. Do kadry zarządzającej włączono dyrektorów pionów (poziom niższy i wyższy), kierowników (poziom niższy i wyższy) oraz liderów zespołu. W raporcie przedstawiono analizy dla 366 stanowisk.

Dane prezentowane w poniższym artykule pochodzą z części ogólnej raportu, która dotyczy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. Wymienione wyżej szczeble zostały podzielone na 17 poziomów, które opisane są szczegółowo w dalszej części artykułu. Wszystkie przedstawione stawki płac są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Prezentując analizy wynagrodzeń, posłużono się pierwszym i trzecim kwartylem oraz medianą. W przedziale znajdującym się między kwartylami mieści się 50% obserwacji, nazywamy go również przedziałem rynkowym. Mediana natomiast to wartość poniżej i powyżej której znajduje się połowa obserwacji.

Dane ogólne


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2013 zaprezentowano analizy na podstawie danych ponad 40 000 specjalistów i blisko 80 000 pracowników fizycznych. W tabeli 1. przedstawiono wynagrodzenia podstawowe oraz zmienne pracowników zaliczanych do tych grup. Jak wynika z tabeli, wysokość wynagrodzenia jest ściśle związana z poziomem stanowiska, a zatem z kombinacją doświadczenia i umiejętności, jaką zajmujący dane stanowisko pracownik powinien posiadać. Najniżej opłacani są początkujący pracownicy fizyczni, czyli osoby nie posiadające doświadczenia na danym stanowisku lub będący w trakcie okresu przygotowującego do samodzielnej pracy. W tej grupie płaca podstawowa połowy badanych osób mieści się w przedziale od 1 831 PLN do 2 672 PLN. Wyraźnie rosną wynagrodzenia w grupie doświadczonych pracowników fizycznych. Osoby te, posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnej pracy na stanowisku, zarabiają najczęściej w przedziale między 2 287 PLN a 3 342 PLN. Najwyższe wynagrodzenia w gronie pracowników fizycznych otrzymują brygadziści. Są to osoby, które oprócz pracy fizycznej odpowiedzialne są za koordynację działań niewielkiej grupy pracowników. Wynagrodzenia podstawowe połowy z nich mieszczą się w przedziale między 2 800 PLN a 4 224 PLN. Jeżeli przyjrzymy się wynagrodzeniom zmiennym (liczonym jako procent wynagrodzenia podstawowego) oferowanym pracownikom fizycznym zauważymy, że osiągają one zbliżoną wartość na poszczególnych poziomach. Najniższa wartość – 9% – występuje wśród początkujących pracowników fizycznych. Pracownicy doświadczeni oraz brygadziści otrzymują w ruchomych składnikach wynagrodzenia premie na poziomie 11% płacy podstawowej. Należy podkreślić, że do tego rodzaju wynagrodzenia zaliczamy wszelkie elementy (premie, prowizje, nagrody), które zależą od indywidualnych i zespołowych wskaźników (najczęściej wydajnościowych i jakościowych) oraz od subiektywnej oceny przełożonego.
Analizując dane o wynagrodzeniach specjalistów przenosimy się na wyższy pułap płacowy.
Jak pokazują dane, młodsi specjaliści – osoby, które rozpoczynają pracę na danym stanowisku, posiadają teoretyczną wiedzę z danej dziedziny, ale brak im doświadczenia, a zadania wykonują pod okiem bardziej doświadczonych kolegów – otrzymują wynagrodzenie podstawowe w przedziale 2 665 – 3 800 PLN. Dodatkowo mogą liczyć na zmienne elementy wynagrodzenia, które osiągają przeciętną wartość 7% wynagrodzenia zasadniczego. Kolejny wyższy szczebel stanowiska to doświadczeni specjaliści. Są to osoby, które samodzielnie wykonują rutynowe obowiązki. Działania te są powtarzalne, o średnim stopniu trudności i nie wymagają stałego raportowania do przełożonego. Pracownicy w tej grupie otrzymują płacę podstawową na poziomie od 3 425 PLN do 4 955 PLN. Ponadto ich dodatkowe zmienne składniki płacy osiągają wartość 8% wynagrodzenia podstawowego. W gronie specjalistów najwyższe wynagrodzenia otrzymują osoby na poziomie „starszy”. Posiadają one rozległą wiedzę specjalistyczną. Samodzielnie wykonują zadania o dużym stopniu trudności. Mogą też szkolić mniej doświadczonych pracowników. Zarobki najbardziej doświadczonych specjalistów wynoszą między 4 700 a 6 920 PLN. Płaca zmienna, podobnie jak w przypadku doświadczonych specjalistów, osiąga wartość 8%.

Wynagrodzenia podstawowe i zmienne na wybranych szczeblach i poziomach

szczebel

poziom

płaca podstawowa -

odstęp międzykwartylowy

płaca zmienna

mediana

specjalista

starszy (SS)

4 700 - 6 920

8%

doświadczony (SD)

3 425 - 4 955

8%

młodszy (SM)

2 665 - 3 800

7%

pracownik fizyczny

brygadzista (FB)

2 800 - 4 224

11%

doświadczony (FD)

2 287 - 3 342

11%

początkujący (FP)

1 831 - 2 672

9%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Pochodzenie kapitału firmy to jeden z czynników najsilniej wpływających na poziom wynagrodzenia. Niezmiennie od lat, wynagrodzenia w firmach zagranicznych są o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent wyższe od płac oferowanych przez rodzime organizacje. W tabeli nr 2 zaprezentowano dane dyrektorów oraz pracowników szeregowych, aby pokazać jak zmienia się to zróżnicowanie na odległych od siebie szczeblach zatrudnienia. Zgodnie z poniższymi danymi, wynagrodzenie całkowite (płaca podstawowa plus stałe dodatki plus premie i nagrody) doświadczonego pracownika fizycznego zatrudnionego w polskim przedsiębiorstwie wynosi od 2 402 do 3 256 PLN. Ten sam pracownik, przenosząc się do firmy zagranicznej, może liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 2 828 do 3763 PLN. Oznacza to, że dolna granica przedziału rynkowego (1 kwartyl) jest o 18% wyższa w firmie zagranicznej. Podobną sytuację obserwujemy na poziomie brygadzisty. Omawiana różnica wynosi w tym przypadku 19% na korzyść firm zagranicznych. Dysproporcje wynagrodzeń w firmach o różnym kapitale powiększają się na wyższych szczeblach zatrudnienia. Jeżeli przyjrzymy się wynagrodzeniom dyrektorów pionu DI (osoby zarządzające pionem w organizacji, składającej się z jednej jednostki np. zakład, oddział) zauważymy, że rynkowe zarobki osób zatrudnionych w firmach zagranicznych zaczynają się na poziomie o 60% wyższym od płac oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Nie inaczej jest na poziomie dyrektora pionu DII (osoby zarządzające pionem w złożonej, wielozakładowej organizacji, raportują do nich dyrektorzy (DI) z poszczególnych zakładów). Wynagrodzenia całkowite na tym szczeblu w firmach zagranicznych zawierają się w przedziale od 23 000 do 33 960 PLN, podczas gdy płace oferowane w firmach polskich najczęściej osiągają wartość między 16 194 a 36 197 PLN. Do ciekawych wniosków można dojść analizując rozpiętość przedziału rynkowego względem jego dolnej granicy ((q3-q1)/q1). Okazuje się, że wskaźnik ten osiąga znacznie większą wartość w firmach polskich. W przedsiębiorstwach zagranicznych jego wartość dla kadry zarządzającej osiąga przeciętnie poziom 48%, a dla specjalistów 44%. Wynagrodzenia w rodzimych organizacjach są znacznie bardziej rozproszone, co skutkuje wzrostem wartości wskaźnika do 50% w przypadku specjalistów i aż do 80% w przypadku kadry zarządzającej. Oznacza to, że polityka płacowa w firmach zagranicznych charakteryzuje się większą spójnością i uporządkowaniem.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych szczeblach
i poziomach w firmach polskich i zagranicznych

szczebel

poziom

kapitał polski

kapitał zagraniczny

odstęp międzykwartylowy

odstęp międzykwartylowy

kadra zarządzająca

dyrektor pionu - poziom wyższy (DII)

16 194 - 36 197

23 000 - 33 960

dyrektor pionu - poziom niższy (DI)

10 551 - 18 958

16 073 - 23 753

pracownik fizyczny

brygadzista (FB)

2 838 - 4 245

3 388 - 4 786

doświadczony (FD)

2 402 - 3 256

2 828 - 3 763

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013Wynagrodzenia w firmach o różnej wielkość


Kolejnym silnie wpływającym na poziom wynagrodzenia czynnikiem jest wielkość firmy. W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak mierzona jest ona dwiema miarami. Pierwsza to średnie zatrudnienie w firmie w roku poprzedzającym badanie. Druga to przychody netto ze sprzedaży (pozycja A w rachunku zysków i strat).
Na przykładzie wybranych poziomów kadry zarządzającej, na wykresie 1. zaprezentowano zróżnicowanie wynagrodzeń całkowitych w firmach o różnej wielkości zatrudnienia. Analizując te dane zauważamy, że rynkowe wynagrodzenie liderów zespołu (najniższy poziom zarządzania, do którego zaliczamy team leaderów, koordynatorów, mistrzów itd.) zatrudnionych w najmniejszych firmach najczęściej osiąga wartość od 4 357 PLN do 6 100 PLN. Jeżeli spojrzymy na tę samą grupę pracowników w firmach największych (powyżej 1 000 pracowników) okaże się, że ich rynkowe wynagrodzenia wzrastają do poziomu między 4 806 PLN a 7 207 PLN.
Nie inaczej sytuacja wygląda w gronie kierowników na poziomie niższym (KI). Są to pracownicy średniego szczebla zarządzania, kierujący niewielkimi działami lub zarządzający nieskomplikowanymi procesami. Wykonują zadania operacyjne i rzadko mają wpływ na ustalanie planów działu. Dolna granica rynkowego przedziału wynagrodzenia w tej grupie wynosi od 5 791 PLN w małych firmach do 7 218 PLN w firmach największych.

Wynagrodzenia całkowite kadry zarządzającej
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013Podobne zależności obserwujemy analizując dane o wynagrodzeniach w firmach osiągających różnej wielkości przychody ze sprzedaży. Niezależnie od poziomu (początkujący, doświadczony, brygadzista), wynagrodzenia pracowników fizycznych są tym wyższe, im wyższe są przychody organizacji. Zależność między przychodami a wynagrodzeniem jest tak silna, że płace pracowników mniej doświadczonych (poziom początkujący) w firmach o największych przychodach są wyższe od płac oferowanych bardziej doświadczonym pracownikom w firmach o niższych przychodach. Dla przykładu dolna granica przedziału rynkowego początkującego pracownika fizycznego w firmach największych (powyżej 1 000 mln przychodu) wynosi 2 542 PLN, podczas gdy rynkowe płace doświadczonych pracowników fizycznych w firmach najmniejszych (do 100 mln przychodów) zaczynają się od poziomu 2 362 PLN (wykres 2.).

Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych
w firmach o różnej wielkości przychodów ze sprzedaży

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013Podwyżki wynagrodzeń w różnych branżach


Poza aktualnymi danymi o wysokościach płac na różnych stanowiskach czy szczeblach zatrudnienia, w raporcie zaprezentowano analizy podwyżek wynagrodzeń. Zagadnienie to badane jest w dwóch horyzontach czasowych. Pierwszy to dane o podwyżkach zrealizowanych w roku poprzedzającym badanie (maj 2012 – kwiecień 2013). Drugi dotyczy planów podwyżkowych na kolejne 12 miesięcy (maj 2013 – kwiecień 2014). W tabeli 3 zaprezentowano analizę zrealizowanych podwyżek w wybranych branżach. Wynika z niej, że najwyższe podwyżki wynagrodzeń zrealizowano w branży lotniczej. Płaca podstawowa pracowników szeregowych wzrosła w tym sektorze o 5,3%. W przypadku specjalistów i kadry zarządzającej, wartość podwyżek osiągnęła niespełna 5%. Warto nadmienić, że większość badanych firm z tego sektora umiejscowiona jest w woj. podkarpackim. Analizując kolejne dane zauważamy zbliżony poziom podwyżek w sektorze spożywczym i motoryzacyjnym. W branżach tych zrealizowano podwyżki na poziomie 4%. Wyjątek stanowią pracownicy szeregowi zatrudnieni w branży spożywczej, których płace wzrosły w ostatnich miesiącach o 3,8%. Spośród zaprezentowanych danych, najniższe podwyżki wystąpiły w branży produkującej opakowania i tworzywa sztuczne. Wzrost płac podstawowych w tym sektorze osiągnął wartość 3,%.

Poziom podwyżek wynagrodzeń zrealizowanych
w okresie od maja 2012 do kwietnia 2013 w firmach z wybranych branż

branża

pracownik szeregowy

specjalista

kadra zarządzająca

lotnicza

5,3%

4,8%

4,8%

motoryzacyjna

4,0%

4,0%

4,0%

opakowania i tworzywa sztuczne

3,0%

3,0%

3,0%

spożywcza

3,8%

4,0%

4,0%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013O RAPORCIE


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 zawiera informacje o płacach 136 257 osób na 366 stanowiskach. Dane pochodzą z 332 zakładów z całej Polski. Analizy opracowano dla stanowisk wchodzących w skład następujących pionów: naczelnego kierownictwa, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, public relations, finansów, personalnego, informatycznego, administracji, produkcji, utrzymania ruchu, serwisu, badań i rozwoju, jakości, zakupów i logistyki oraz ochrony środowiska i BHP. Znalazły się tam również specjalistyczne stanowiska z branży IT. W raporcie znajdą Państwo informacje o terminie i wysokości zrealizowanych oraz planowanych przez firmy podwyżek, a także o świadczeniach dodatkowych.


Bibliografia
1. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013
Damian Żmigrodzki

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013
  • 366 stanowisk
  • 332 zakłady
  • 136 257 pracowników
  • 5 szczebli zatrudnienia
  • 17 poziomów stanowisk
  • 802 strony
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".