Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent geodety 3220 PLN
Kierownik projektu 8400 PLN
Asystent sprzedaży 3790 PLN
Farmaceuta 5020 PLN
Specjalista ds. kadr 4510 PLN
Konserwator 3600 PLN
Specjalista ds. seo 5150 PLN
Mikrobiolog 4390 PLN
Analityk kredytowy 6670 PLN
Monter fasad 4430 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012

07.11.2012 Renata Kucharska-Kawalec
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012. Zawarte w nim dane pochodzą z 321 zakładów i dotyczą wynagrodzeń 129 323 pracowników. W raporcie zaprezentowano analizy dla pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni) z których każdy podzielony jest na 2 – 5 poziomów stanowisk. W niniejszym artykule zaprezentowano analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli i poziomów stanowisk. Z tekstu dowiedzą się Państwo jak wygląda poziom płac w wybranych województwach. Przykładowo wynagrodzenia kierowników na poziomie wyższym (KII) w woj. mazowieckim są o 12% wyższe od mediany wynagrodzeń pracowników na tym poziomie stanowiska w całym badaniu. Podobne analizy zaprezentowano w odniesieniu do kryterium kapitału czy branży. W artykule przedstawiono również informacje o planowanych podwyżkach wynagrodzeń. Wynika z nich m. in., że ponad 25% przedsiębiorstw działających w Polsce nie planuje podnieść poziomu wynagrodzeń do końca 2013 roku. Artykuł zawiera 5 tabel i 3 wykresy.
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012. Dane pochodzą z 321 zakładów i dotyczą wynagrodzeń 129 323 pracowników. W raporcie zaprezentowano analizy dla pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra menedżerska, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni. Do zarządu/władz firmy zaliczono prezesów i dyrektorów generalnych oraz dyrektorów jednostek biznesowych. Do kadry zarządzającej włączono dyrektorów pionów (poz. niższy i wyższy), kierowników (poz. niższy i wyższy) oraz liderów zespołu. W raporcie przedstawiono analizy dla 347 stanowisk.

Dane prezentowane w poniższym artykule pochodzą z pierwszej części raportu, która dotyczy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach organizacji. Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Dane ogólne


W pierwszej części Raportu Sedlak & Sedlak 2012 zaprezentowano płace na 17 poziomach stanowisk. Na podstawie tych wyników, w tabeli 1 przedstawiono wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz zarządu/władz firmy. Jak pokazują dane, najwyższe płace otrzymują prezesi i dyrektorzy generalni. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosi 33 436 PLN i jest o 28% wyższa od płac dyrektorów jednostek biznesowych (26 091 PLN). W przypadku kadry menedżerskiej, kierownicy (poziom wyższy KII) zarabiają nawet o 59% więcej, niż menedżerowie zatrudnieni na poziomie niższym (KI). Najniższe stawki na tym szczeblu zatrudnienia otrzymują liderzy zespołu (LZ). Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosi 5 224 PLN.

Wynagrodzenia podstawowe, całkowite i zmienne (% premii)
na wybranych poziomach stanowisk

szczebel

poziom

płaca podstawowa

płaca całkowita

płaca zmienna (%)

 

zarząd/
władze firmy

prezes,
dyrektor generalny

29 583

33 463

10%

dyrektor jednostki biznesowej

22 408

26 091

15%

kadra zarządzająca

dyrektor pionu
- poziom wyższy (DII)

22 158

26 547

15%

dyrektor pionu
- poziom niższy (DI)

15 753

17 973

11%

kierownik
- poziom wyższy (KII)

10 900

12 329

10%

kierownik
- poziom niższy (KI)

6 930

7 775

10%

lider zespołu (LZ)

4 768

5 224

10%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012Na wykresie 1. przedstawiono wynagrodzenia całkowite oraz podstawowe, a także średni procent premii przyznawanej w 2012 roku na wybranych poziomach stanowisk specjalistycznych i fizycznych. Z zaprezentowanych danych wynika, że wśród pracowników fizycznych najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy wiodący. Mediana ich płacy całkowitej wynosi 3 969 PLN. Natomiast najwyższy procent premii (13%) przyznawany jest doświadczonym pracownikom fizycznym.
Wśród specjalistów najlepiej zarabiają eksperci. Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym poziomie stanowiska wynosi 8 250 PLN, a średnia wartość wypłacanych premii – 10%.

Wynagrodzenia podstawowe, całkowite i zmienne (% premii)
na wybranych poziomach stanowisk

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012Wynagrodzenia w wybranych województwach


Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012 wskazują również zróżnicowanie wynagrodzeń w poszczególnych województwach. Tradycyjnie, bez względu na poziom stanowiska, najwyższe pensje wypłacane są w woj. mazowieckim. Doświadczeni pracownicy fizyczni zarabiają tu o 9% więcej niż wynosi mediana dla tego poziomu wśród wszystkich badanych przedsiębiorstw. W przypadku kierowników (poziom wyższy – KII) różnica jest jeszcze większa i wynosi 12%. Na drugim biegunie znajduje się woj. podkarpackie. W regionie tym doświadczeni pracownicy fizyczni otrzymują nawet o 14% niższe pensje niż w całej Polsce i o 22% mniejsze od mediany płac w woj. mazowieckim.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych w wybranych województwach

województwo

kierownik - poziom wyższy (KII)

doświadczony specjalista (SD)

doświadczony pracownik fizyczny (FD)

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

mazowieckie

13 767

112%

4 897

111%

3 312

109%

małopolskie

13 159

107%

4 356

99%

2 912

96%

śląskie

13 433

109%

4 321

98%

3 184

105%

wielkopolskie

12 999

105%

4 341

99%

3 159

104%

podkarpackie

10 960

89%

3 809

86%

2 830

93%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


W tabeli 3. zaprezentowano stawki płac na wybranych poziomach stanowisk w firmach polskich oraz zagranicznych. Jak wynika z danych, wynagrodzenia w międzynarodowych organizacjach są od 16% (u doświadczonych pracowników fizycznych) do 54% (w przypadku dyrektorów jednostek biznesowych) wyższe niż w rodzimych przedsiębiorstwach.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych w firmach polskich i zagranicznych

poziom
stanowiska

kapitał polski

kapitał zagraniczny

kapitał polski/ kapitał zagraniczny

kapitał zagraniczny/ kapitał
polski

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

dyrektor jednostki biznesowej

18 535

71%

28 500

109%

65%

154%

kierownik - poziom
wyższy (KII)

9 646

78%

13 002

105%

74%

135%

doświadczony specjalista (SD)

3 635

83%

4 570

104%

80%

126%

doświadczony pracownik  fizyczny (FD)

2 725

89%

3 156

104%

86%

116%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012Wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości zatrudnienia


Jak kształtują się zarobki pracowników w organizacjach o różnej wielkości? W tabeli 4. zaprezentowano stawki płac na trzech poziomach stanowisk: kierownik (poziom wyższy – KII), specjalista doświadczony (SD) oraz pracownik fizyczny doświadczony (FD). Z przedstawionych analiz wynika, że bez względu na poziom stanowiska najwyższe wynagrodzenia otrzymują osoby zatrudnione w największych organizacjach (powyżej 1 000 pracowników). Natomiast najniższe zarobki zanotowano w przedsiębiorstwach liczących do 200 osób. W zależności od poziomu stanowiska, płace oscylują tam pomiędzy 94% a 98% mediany dla ogółu badanej próby.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych w firmach o różnej wielkości zatrudnienia

branża

kierownik - poziom
wyższy (KII)

doświadczony
specjalista (SD)

doświadczony pracownik fizyczny (FD)

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

zatrudnienie
do 200 osób

11 550

94%

4 303

98%

2 852

94%

zatrudnienie od
201 do 1 000 osób

11 660

95%

4 277

97%

3 016

99%

zatrudnienie powyżej 1 000 osób

14 100

114%

4 672

106%

3 274

108%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012Wynagrodzenia w wybranych branżach


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2012 zaprezentowano również jak kształtują się wynagrodzenia w poszczególnych branżach (tabela 5). W przypadku doświadczonych pracowników wsparcia (czyli asystentów i pracowników działu) do najlepiej opłacanych sektorów należą maszynowy i motoryzacyjny. Doświadczeni specjaliści otrzymują najwyższe zarobki w branży IT – stanowią one 113% mediany płac na tym poziomie w całym badaniu. Z kolei na stanowiskach kierowniczych (poziom wyższy – KII) najwyższe pensje wypłacają przedsiębiorstwa z sektora spożywczego.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych w wybranych branżach

branża

kierownik - poziom
wyższy (KII)

doświadczony
specjalista (SD)

doświadczony pracownik wsparcia (WD)

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

płaca całkowita

relacja
do ogółu próby

IT

10 417

84%

4 969

113%

3 269

107%

maszynowa

12 500

101%

4 722

107%

4 394

144%

motoryzacyjna

12 920

105%

4 613

105%

4 089

134%

spożywcza

13 633

111%

4 500

102%

3 553

117%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012Wynagrodzenia w wybranych pionach


Już tradycyjnie, najwyższe zarobki otrzymują pracownicy z pionu IT. Przykładowo, mediana płac na stanowiskach kierowniczych (poziom niższy KI) jest o 25% wyższa od mediany wynagrodzeń dla tego poziomu w całym badaniu. O co najmniej 16% wyższe pensje wypłacane są menedżerom w pionach finansów, marketingu i personalnym. Dla kontrastu, najniższe wynagrodzenia otrzymują kierownicy (KI) w obszarze produkcji (91% mediany) oraz administracji (92%).

Porównanie wynagrodzeń całkowitych w wybranych pionach
(dane dla poziomu: kierownik – poziom niższy KI)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012Planowane podwyżki wynagrodzeń


Z Raportu Sedlak & Sedlak 2012 wynika również, że ponad 25% przedsiębiorstw działających w Polsce nie planuje podnieść poziomu wynagrodzeń do końca 2013 roku. Spośród pozostałych organizacji, blisko 26% deklaruje przeprowadzenie rewizji płac w styczniu 2013 r., a nieco ponad 15% - w kwietniu 2013. Bez względu na poziom stanowiska, średnia deklarowana wysokość podwyżek to 4,0%.
Na wykresie 3. zaprezentowano planowany poziom podwyżek w firmach o kapitale polskim i zagranicznym na pięciu badanych szczeblach zatrudnia.

Wysokość planowanych podwyżek wynagrodzeń do końca 2013 roku
w firmach o różnym kapitale

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012Jak wynika z wykresu nr 2, na większości szczebli zatrudnienia wyższe podwyżki wynagrodzeń zaplanowane są w organizacjach polskich. W przypadku specjalistów i kadry zarządzającej, do końca 2013 roku wynagrodzenia w rodzimych przedsiębiorstwach powinny wzrosnąć o 5,0%. Natomiast dla stanowisk fizycznych i wsparcia zaplanowano 4,5% zmiany poziomu płac. Jeśli chodzi o firmy o przewadze kapitału zagranicznego (bez względu na szczebel zatrudnienia) – zgodnie zaraportowały one 4% podwyżki.

O RAPORCIE


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012 zawiera informacje o płacach 129 323 osób na 347 stanowiskach. Dane pochodzą z 321 zakładów z całej Polski. Analizy opracowano dla następujących pionów: naczelnego kierownictwa, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, public relations, finansów, personalnego, informatycznego, administracji, kierownictwa i nadzoru produkcji, badań i rozwoju, jakości, zakupów i logistyki oraz ochrony środowiska i BHP. Znalazły się tam również specjalistyczne stanowiska z branży IT. W raporcie znajdą Państwo informacje o terminie i wysokości planowanych przez firmy podwyżek płac, a także świadczeniach dodatkowych.

Bibliografia
1. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012
Renata Kucharska-Kawalec

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012
  • 347 stanowiska
  • 321 zakładów
  • 129 323 pracowników
  • 5 szczebli zatrudnienia
  • 17 poziomów stanowisk
  • 754 strony
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".