Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Nauczyciel plastyki 3230 PLN
Piekarz 3650 PLN
Kelner 3050 PLN
Programista Python 12150 PLN
Javascript developer 6690 PLN
Tester automatyczny 5710 PLN
Żałobnik 3600 PLN
Associate 5220 PLN
Programista plc 5360 PLN
Programista Embedded 6050 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Co należy wiedzieć o płacy minimalnej?

27.11.2023 Weronika Wróbel
Wysokość płacy minimalnej to aktualnie gorący temat w Polsce. W 2023 roku mieliśmy do czynienia z dwukrotną podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Taka sytuacja będzie miała miejsce również w 2024 roku.
Płaca minimalna została zagwarantowana w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679). Zgodnie z art. 6 powyższej ustawy wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku. Wstępna propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest w oparciu prognozowany poziom inflacji oraz realny wzrost gospodarczy.

Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, wynosi:
  1. co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca;

  2. mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Z czego składa się płaca minimalna?


Płaca minimalna to nie tylko płaca zasadnicza. Jest to ogólna kwota wchodząca w skład całkowitego miesięcznego wynagrodzenia. W związku z tym do minimalnego wynagrodzenia wliczane są dodatkowe świadczenia wynikające z umowy o pracę. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Do wynagrodzeń osobowych GUS zalicza w szczególności:
  • wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,

  • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

  • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,

  • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,

  • dopłaty (dodatki) wyrównawcze (np. wyrównanie do wysokości kwoty najniższego wynagrodzenia),

  • świadczenia o charakterze deputatowym lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych


Do płacy minimalnej nie wlicza się: kwot wynikających z umów cywilnoprawnych zawartych oprócz umowy o pracę, zasiłków chorobowych, świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty należności z tytułu podróży służbowych, wynagrodzeń z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, tj. honorariów..

Polska na tle Unii Europejskiej


W Unii Europejskiej, wysokość wynagrodzenia minimalnego jest regulowana przez prawo w 22 krajach członkowskich. Poziom wynagrodzenia minimalnego jest ustalany przez współpracę między partnerami społecznymi lub przez decyzje rządu.

Na wykresie 1 przedstawiono wysokość płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej w 2023 roku. Dane są aktualne na 2 połowę tego roku. Na wykresie nie wyszczególniono Austrii, Włoch i krajów skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Dania) ze względu na to, że nie ma w nich ustalonego ustawowo minimalnego poziomu miesięcznych wynagrodzeń. Jak wynika z wykresu, średnie minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto w Unii Europejskiej przekracza 1 100 EUR. Według danych Eurostatu najwyższa płaca minimalna w 2023 roku obowiązuje w Luksemburgu i wynosi aż 2 508 EUR. Bardzo wysokie minimalne wynagrodzenie oferują również Niemcy – 1 997 EUR, Holandia – 1 995 EUR oraz Belgia – 1 955 EUR.

W związku z tym, porównaniu z bogatymi krajami Europy Zachodniej w Polsce płaca minimalna, pomimo tak dużych podwyżek, nadal jest niska. Jednak, w porównaniu do Czech czy Estonii, Polska gwarantuje większe bezpieczeństwo najsłabiej zarabiającym.

Płaca minimalna w Unii Europejskiej jest najniższa w Bułgarii – 399 EUR. Niewiele lepiej jest na Węgrzech – 624 EUR, Łotwie – 620 EUR i Rumunii – 604 EUR.

Wysokość płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej w II połowie 2023 roku (brutto EUR)

Wykres

Opracowanie własne na podstawie danych EurostatPłaca minimalna a inflacja


Na wykresie 2 przedstawiono, jak zmieniał się poziom inflacji w latach 2010-2023, a także dołączono planowaną zmianę wynagrodzeń w 2024 roku. W 2022 roku inflacja w Polsce osiągnęła rekordowy wynik 14,4%. W konsekwencji w 2023 roku mieliśmy do czynienia z dwukrotną podwyżką płacy minimalnej. W styczniu 2023 roku. płaca minimalna wzrosła o 16% względem roku poprzedniego, w lipcu 2023 roku o 20% względem roku poprzedniego.

Jak wynika z wykresu, w dalszym ciągu mamy do czynienia z dużym wzrostem płacy minimalnej mimo spadku inflacji. W styczniu 2024 roku płaca minimalna wzrośnie o 18% względem analogicznego okresu w roku poprzednim, w lipcu 2024 roku o 19% względem lipca 2023 roku. Odnosząc dane z 2024 roku do wysokości płacy minimalnej w 2022 roku dynamika wynagrodzeń minimalnych wyniesie w styczniu i lipcu odpowiednio 41% i 43%.

Zmiana poziomu minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz poziom inflacji w latach 2010-2023

Wykres

Opracowanie własne na podstawie danych GUS i prognoz NBPNa wykresie 3 przedstawiono wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Jak pokazują dane rośnie nie tylko płaca minimalna, ale także przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Porównując ze sobą te wartości w 2010 i 2011 roku minimalne wynagrodzenie nie stanowiło nawet 40% przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (odpowiednio 38,4% i 38,5%). W latach 2012-2019 udział ten nie przekraczał 43,5%. W 2020 roku wysokość płacy minimalnej wzrosła o 4,5 p.p., a stosunek płaca minimalna/przeciętne wynagrodzenie wyniósł 48%.

Wysokość płacy minimalnej w styczniu i lipcu 2023 roku stanowiła niemal połowę przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (odpowiednio 47,6% i 48,9%).

Minimalne miesięczne wynagrodzenie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (brutto PLN)

Wykres

Opracowanie własne na podstawie danych GUSKonsekwencje podwyżki płacy minimalnej


Płaca minimalna ma wpływ na różne aspekty związane z wynagradzaniem pracowników. Każdy pracownik pracujący w porze nocnej otrzymuje dodatek, który wynosi 20% stawki godzinowej określonej przez płacę minimalną. Ponadto, wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej.

Płaca minimalna ma również związek z odprawami przy zwolnieniach grupowych. Maksymalna kwota odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wartość płacy minimalnej ma również wpływ na składki na ubezpieczenia społeczne, które są odprowadzane przez nowych przedsiębiorców w początkowym okresie działalności. W ciągu pierwszych dwóch lat działalności, stawki preferencyjne są obliczane na podstawie kwoty równoważnej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Podwyższenie płacy minimalnej ma bezpośredni wpływ na wszystkich pracowników, bez względu na to, czy obowiązuje ich wynagrodzenie miesięczne, czy są rozliczani godzinowo, z zastosowaniem minimalnej stawki za godzinę. Pracodawcy muszą zwiększyć wynagrodzenie swoim pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo, wzrost płacy minimalnej powoduje również wzrost podatku i składek ZUS opłacanych za każdego zatrudnianego.


Bibliografia
1. Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2023 r.
3. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/608,pojecie.html
4. https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-krok-po-kroku
5. https://www.prawo.pl/kadry/jak-podwyzka-placy-minimalnej-w-2024-r-wplynie-na-rynek-pracy,523097.html
6. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-minimalne-wynagrodzenie-od-czego-zalezy-jego-podstawa
7. https://www.money.pl/gospodarka/podwyzka-placy-minimalnej-dostanie-ja-3-6-mln-polakow-6931874963639200a.html
8. https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8730337,placa-minimalna-2023-podwyzki-unia-europejska-gdzie-najwiecej-luksemburg-niemcy.html
Weronika Wróbel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".