Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 8780 PLN
Wulkanizator 3420 PLN
Listonosz 2950 PLN
Instalator sieci IT 3910 PLN
Księgowa 4450 PLN
Wytapiacz 4440 PLN
Prezes 12450 PLN
Ekonomista 5620 PLN
Arteterapeuta 3220 PLN
Górnik strzałowy 6160 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2013 roku

09.06.2014 Marta Kowalówka
Średnia pensja w korpusie służby cywilnej to 4 770 PLN brutto. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – przeciętnie 8 298 PLN brutto przy uwzględnieniu tzw. trzynastej pensji. Najmniej zarabiali członkowie korpusu cywilnego w powiatach – ich średnie zarobki wyniosły 3 040 PLN. W zastawieniu płac w urzędach wojewódzkich, wyjątkowo, nie przodowała Warszawa. Najwyższe zarobki odnotowano w urzędach wojewódzkich w Olsztynie, Bydgoszczy i Krakowie, stolica znalazła się dopiero na czwartym miejscu.
W 2013 roku przeciętne zatrudnienie w korpusie służby cywilnej wyniosło 121 195 osób. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2012 roku o 504 etaty. Najwięcej członków korpusu pracowało w urzędach skarbowych – 38 421 osób, a najmniej w placówkach zagranicznych – 1 277 osób. Na korpus służby cywilnej składają się pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz urzędnicy, którzy muszą przejść dodatkową procedurę kwalifikacyjną, po której mogą być mianowani na dane stanowisko. Mianowani urzędnicy otrzymują specjalny dodatek do wynagrodzenia.

Wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach urzędów


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w służbie cywilnej wynosiło w 2013 roku 4 770 PLN brutto. Mowa tutaj o wynagrodzeniu całkowitym, czyli takim, które obejmuje wszystkie składniki wynagrodzeń, w tym przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe, nagrody z funduszu nagród, nagrody jubileuszowe, dodatki służby cywilnej (w przypadku urzędników mianowanych), dodatki zadaniowe, dodatki wynikające ze szczególnych uprawnień, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja).

Najwięcej zarabiały osoby pracujące w placówkach zagranicznych – w 2013 roku było to przeciętnie 7 983 PLN brutto na miesiąc. Na drugim miejscu pod względem wysokości zarobków znaleźli się członkowie korpusu pracujący w ministerstwach – zarabiali oni w 2013 roku 7 092 PLN brutto miesięcznie.

Najmniej zarabiali członkowie korpusu cywilnego w powiatowej administracji zespolonej, na którą składa się starostwo, urząd pracy oraz np. pracownicy nadzoru budowlanego, straży pożarnej czy policji (poza funkcjonariuszami). Przeciętne wynagrodzenie w powiatach wyniosło 3 040 PLN brutto miesięcznie. Nieco więcej zarabiali członkowie korpusu wchodzący w skład wojewódzkiej administracji zespolonej – przeciętnie osiągali oni zarobki rzędu 3 752 PLN brutto miesięcznie.

Poziom przeciętnych wynagrodzeń całkowych brutto w KSC
wg kategorii urzędów w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenie w służbie cywilnej
w 2013 r., Kancelaria Prezesa Rady MinistrówW placówkach zagranicznych odnotowano w 2013 roku nie tyko najwyższy poziom wynagrodzeń, ale również najwyższy wzrost w poziomie przeciętnych wynagrodzeń brutto względem 2012 roku (o 2,4%). Co ciekawe, na drugim miejscu pod względem wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń znalazły się osoby pracujące w powiatowej administracji zespolonej (o 2,3%), którzy jak już było wspomniane, zarabiali najmniej wśród wszystkich członków korpusu.

Największy spadek w poziomie wynagrodzeń odnotowano natomiast wśród zatrudnionych w urzędach kontroli skarbowej (spadek o 1%) oraz w urzędach skarbowych (spadek o 0,8%).

Zmiana przeciętnych wynagrodzeń całkowitych brutto w KSC
wg urzędów względem 2012 roku (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenie w służbie cywilnej
w 2013 r., Kancelaria Prezesa Rady MinistrówWynagrodzenia w ministerstwach


Członkowie korpusu służby cywilnej pracujący w ministerstwach zarabiali średnio 7 092 PLN brutto. Najwyższymi zarobkami mogli się cieszyć zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, których wynagrodzenie całkowite wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiło w 2013 roku średnio 8 298 PLN brutto. Nieco mniej, bo 7 779 PLN brutto, zarabiali pracownicy Ministerstwa Finansów. Na trzecim miejscu wśród pracowników ministerialnych znalazły się osoby pracujące w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 7 702 PLN brutto.

W porównaniu do swoich kolegów z innych ministerstw, to urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości zarabiali najmniej. W 2013 roku ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite wyniosło 5 821 PLN brutto. Nieco więcej zarabiali pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej – 6 070 PLN brutto.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w ministerstwach
i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenie w służbie cywilnej
w 2013 r., Kancelaria Prezesa Rady MinistrówWynagrodzenia w urzędach centralnych


Wynagrodzenia w urzędach centralnych w 2013 roku były najwyższe w Wyższym Urzędzie Górniczym (6 875 PLN brutto), Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (6 865 PLN brutto) oraz w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej (6 796 PLN brutto). Najmniej zarabiali natomiast członkowie korpusu pracujący w Głównym Inspektoracie Drogowym (4 123 PLN brutto), Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (4 201 PLN brutto) oraz w Komendzie Głównej Straży Granicznej (4 323 PLN brutto).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w urzędach centralnych
w 2013 roku (w PLN)

nazwa urzędu

przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego

przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

Wyższy Urząd

Górniczy

6 397

6 875

Urząd

Lotnictwa Cywilnego

6 394

6 865

Krajowy Zarząd

Gospodarki Wodnej

6 389

6 796

Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad

6 122

6 575

Urząd Regulacji

Energetyki

6 064

6 522

Główny Urząd Geodezji

i Kartografii

5 959

6 402

Naczelna Dyrekcja

Archiwów Państwowych

5 940

6 320

Główny Inspektorat

Sanitarny

5 849

6 294

Urząd Zamówień

Publicznych

5 816

6 180

Główny Inspektorat

Ochrony Środowiska

5 721

6 095

Generalna Dyrekcja

 Ochrony Środowiska

5 589

6 015

Urząd Komunikacji

Elektronicznej

5 622

6 006

Urząd Transportu

Kolejowego

5 644

5 976

Główny Urząd

Nadzoru Budowlanego

5 340

5 745

Główny Inspektorat

 Farmaceutyczny

5 342

5 744

Urząd Ochrony Konkurencji

i Konsumentów

5 262

5 651

Główny Inspektorat Ochrony

Roślin i Nasiennictwa

5 134

5 540

Urząd Patentowy

Rzeczypospolitej Polskiej

5 164

5 525

Główny Urząd

Miar

5 054

5 382

Główny Inspektorat

Weterynarii

4 978

5 341

Buro Rzecznika

Praw Pacjenta

4 937

5 204

Państwowa Agencja

Atomistyki

4 774

5 045

Biuro do spraw

Substancji Chemicznych

4 645

4 962

Urząd do Spraw

Cudzoziemców

4 654

4 949

Komenda Główna

Policji

4 529

4 868

Główny Urząd

Statystyczny

4 510

4 836

Urząd do spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

4 522

4 820

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

4 433

4 756

Główny Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych

4 176

4 479

Komenda Główna

Straży Granicznej

4 022

4 323

Komenda Główna

Państwowej Straży Pożarnej

3 935

4 201

Główny Inspektorat

Transportu Drogowego

3 905

4 123

OGÓŁEM

5 360

5 743

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenie w służbie cywilnej w 2013 r., Kancelaria Prezesa Rady MinistrówWynagrodzenia w urzędach wojewódzkich


Wynagrodzenia całkowite w urzędach wojewódzkich były w 2013 roku najwyższe w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (4 5559 PLN brutto), Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (4 502 PLN brutto) oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (4 500 PLN brutto).

Najmniejsze wynagrodzenia otrzymywali natomiast urzędnicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (3 740 PLN brutto), Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (3 796 PLN brutto) oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (3 953 PLN brutto).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto
w urzędach wojewódzkich w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenie w służbie cywilnej
w 2013 r., Kancelaria Prezesa Rady MinistrówWynagrodzenia w poszczególnych grupach stanowisk


Nie jest zaskoczeniem, że w 2013 roku najwięcej zarabiały osoby zajmujące wyższe stanowiska urzędnicze. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 13 007 PLN brutto. O ponad 3 400 PLN mniej zarabiali pracownicy zajmujący stanowiska średniego szczebla zarządzania (9 597 PLN brutto). Pracownicy służby zagranicznej znaleźli się na trzecim miejscu pod względem wysokości zarobków – ich pensje wyniosły w 2013 roku 7 867 PLN brutto. Najmniejsze wynagrodzenia otrzymywały natomiast osoby zajmujące stanowiska specjalistyczne oraz wspomagające – było to kolejno 4 176 PLN oraz 3 226 PLN brutto.

Poziom przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto
w KSC według grup stanowisk w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenie w służbie cywilnej
w 2013 r., Kancelaria Prezesa Rady MinistrówW porównaniu do 2012 roku najwięcej, bo o 1,2%, wzrosły wynagrodzenia pracowników służby zagranicznej. Największy spadek odnotowano natomiast wśród członków korpusu zajmujących stanowiska średniego szczebla zarządzania (o 2%).

Dynamika przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto w KSC
według grup stanowisk w 2013 roku (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenie w służbie cywilnej
w 2013 r., Kancelaria Prezesa Rady MinistrówW wynagrodzeniach członków korpusu służby cywilnej reprezentujących różne płcie zaobserwować można pewne różnice. Płace całkowite mężczyzn były wyższe od zarobków kobiet niemal w każdej grupie stanowisk. Wyjątek stanowiły stanowiska średniego szczebla zarządzania. W tej grupie kobiety zarabiały przeciętnie o 126 PLN więcej niż mężczyźni. Największe dysproporcje zanotowano wśród osób pracujących w służbie zagranicznej – różnice pomiędzy wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn wyniosły tam przeciętnie 1 230 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto kobiet i mężczyzn
według grup stanowisk w KSC w 2013 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenie w służbie cywilnej
w 2013 r., Kancelaria Prezesa Rady MinistrówNieco inne różnice pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn wynikają z analizy wynagrodzeń zasadniczych członków korpusu. W tym kontekście największą lukę płacową odnotowano wśród osób pracujących na wyższych stanowiskach - różnica wyniosła 510 PLN.

Wynagrodzenia zasadnicze kobiet i mężczyzn
według grup stanowisk w KSC w 2013 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenie w służbie cywilnej
w 2013 r., Kancelaria Prezesa Rady MinistrówCzy w korpusie służby cywilnej miesięczne wynagrodzenia rosną, czy maleją?
W latach 2009–2012 w każdym roku odnotowywano spadek realnych wynagrodzeń członków korpusu. W 2009 roku spadek ten wyniósł 1,8%, w 2010 1,2%, w 2011 0,6%, a w 2012 1,4%. W 2013 roku natomiast poziom wynagrodzeń nie zmienił się. Jednocześnie w badanym okresie w każdym roku obserwowano wzrost realnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej – najniższy w 2012 roku (0,1%), a najwyższy w 2013 roku (2,5%).

Dynamika realnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej i KSC
w latach 2009-2013 rok do roku (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenie w służbie cywilnej
w 2013 r., Kancelaria Prezesa Rady MinistrówPrzeczytaj również:
Kształtowanie płac w sferze budżetowej w Polsce
Programy emerytalne jako pozapłacowy instrument wynagrodzenia

Marta Kowalówka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".