Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 5220 PLN
Górnik 6050 PLN
Operator DTP 4630 PLN
Technik obiektu 3600 PLN
Lekarz dermatolog 5730 PLN
Lekarz laryngolog 4820 PLN
Java developer 5820 PLN
Nanotechnolog 4810 PLN
Technik metrolog 4610 PLN
Podolog 3400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Polsce w 2016 roku

02.01.2017 Karolina Jurczak
Rok 2016 był udany dla polskich pracowników. Malejące bezrobocie, wzrost wynagrodzeń oraz deflacja przyczyniły się do wyższego poziomu życia. Według raportu opublikowanego w listopadzie przez NBP, średnie wynagrodzenie nominalne w 2016 roku wzrosło o 4%. Z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak za rok 2016 wynika, że w okresie badania podwyżki wyniosły średnio 3,2%. Najwyższe zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 3,5%. Wśród specjalistów przyznano wynagrodzenie wyższe o 3,2%, natomiast kierownicy i dyrektorzy otrzymali podwyżki w wysokości 3%.

Malejące bezrobocie sprzyja wzrostowi wynagrodzeń


Według analityków NBP spadające bezrobocie oraz wysoki popyt na pracę wpływają na poprawę pozycji pracowników i osób poszukujących pracy w negocjacjach płacowych z pracodawcami.

Jak podaje GUS, w styczniu bezrobocie rejestrowane wynosiło 10,2%, a już w październiku 8,2%. Według tej samej instytucji liczba nieobsadzonych etatów na koniec III kwartału 2016 r. wyniosła 95,5 tys. Gdy porównamy powyższe dane z analogicznym okresem poprzedniego roku, okazuje się, że liczba wolnych miejsc pracy wzrosła aż o 22,3 tys., tj. o 30,5 %.

Według fundacji Pro Progressio w mijającym roku jedną z branż, w których występował największy niedobór pracowników była branża IT.Deficyt ten wyniósł ok. 30 tys. specjalistów. Niedobór pracowników w branży IT ma przełożenie na zarobki tej grupy. Jak wynika z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 młodszy specjalista może zarobić już 4000-4850 PLN. W tej branży zaplanowano również stosunkowo wysokie podwyżki, które miały wynieść średnio 5%. Pracowników brakuje także w branżach takich jak handel i sprzedaż, bankowość, finanse, ubezpieczenia i przemysł ciężki.

Przeciętna płaca w gospodarce narodowej


Przeciętna płaca w gospodarce narodowej obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej. W przeciągu ostatnich lat systematycznie notowano jej wzrost. W 2015 roku wyniosła 3900 PLN. Biorąc pod uwagę prognozy NBP o czteroprocentowym wzroście wynagrodzeń, w 2016 kwota ta wyniesie 4056 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2006 – 2016 brutto (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSWynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw


Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są częścią składową przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obejmują przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Nie obejmują zatem najmniejszych firm i sektora publicznego.

W ciągu całego 2016 roku w żadnym miesiącu nie odnotowano spadku przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2015 roku. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w marcu (brak danych za grudzień 2016 roku). Wówczas wyniosło ono 4 351,45 PLN brutto. Najniższy poziom wynagrodzenia odnotowano w styczniu, kiedy to wyniosło 4101,36 PLN. W tym miesiącu wynagrodzenia zazwyczaj są najniższe. Wpływ na powyższe miał mniejszy udział części zmiennej w wynagrodzeniu całkowitym.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2015 i 2016 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS


Jak co roku grudzień jest miesiącem, w którym odnotowuje się największą dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Powyższy fakt wynika z tego, że część pracodawców wypłaca premie roczne czy kwartalne oraz dodatki świąteczne. Jest to miesiąc, w którym nasze wynagrodzenia są o kilka procent wyższe niż w listopadzie.

Dynamika miesiąc do miesiąca przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w 2015 i 2016 roku (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSWedług danych GUS w październiku 2016 roku najwyższe przeciętne wynagrodzenie zostało odnotowane w województwie mazowieckim. Było o ok. 23% wyższe niż przeciętne dla kraju, wynoszące 4259,37 PLN. Powyżej średniej krajowej znajdowały się również płace w województwach: pomorskim, dolnośląskim i śląskim. Najmniej zarabiali pracownicy w woj. warmińsko-mazurskim i podkarpackim. W październiku różnica między województwami o najwyższej i najniższej wysokości wynagrodzeń wyniosła ok. 1750 PLN.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych województwach (dane z października 2016 roku w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSWynagrodzenia w sekcjach PKD


W październiku 2016 roku wzrost wynagrodzeń w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku zanotowano w większości sekcji PKD, m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,5%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,7%) oraz budownictwie (o 4,3%). Przeciętne płace zwiększyły się w większości działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu, w tym najbardziej w handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie (o 7,9%), budowie budynków (o 7,3%) oraz w handlu detalicznym (o 6,6%). Z kolei spadek płac odnotowano w sekcji wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 11,1%).

W przeciągu całego roku trend w wynagrodzeniach w poszczególnych sekcjach utrzymuje się na podobnym poziomie. Zdarza się niekiedy zmiana w kolejności poszczególnych sekcji pod względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Jednak przez wszystkie miesiące w roku najlepiej opłacana była sekcja Informacja i komunikacja, gdzie w październiku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7354 PLN. Z kolei sekcja administrowanie i działalność wspierająca w ciągu całego roku była najgorzej opłaca (2963 PLN).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sekcjach PKD w październiku 2016 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSZarobki Polaków na tle Unii Europejskiej w 2016 roku


W 2016 roku w całej Europie obserwowaliśmy znaczny wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym. Według założeń Komisji Europejskiej wynagrodzenia w 2016 roku w całej Unii Europejskiej wzrosły o 1,6% przy 0,5% inflacji. Polska przewyższyła średnią wartość dla Unii w ujęciu realnym o 1,8%.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń realnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2016 roku (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji EuropejskiejInflacja i PKB


W kontekście wynagrodzeń w 2016 roku warto wspomnieć również o inflacji, bowiem ma ona znaczny wpływ na nasze wynagrodzenia, a dokładniej na ich siłę nabywczą. Przy inflacji niższej niż wzrost wynagrodzeń zwiększa się siła nabywcza dochodów osób pracujących.

W 2016 roku realna dynamika wynagrodzeń była podwyższana dzięki utrzymującej się przez wiele miesięcy w całej Polsce deflacji. Zgodnie z danymi GUS w omawianym roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wahał się od -0,4% (w lutym) do 0,5% (w listopadzie). Według założeń NBP średnioroczna deflacja wyniesie -0,6%.

Pensje rosną szybciej niż rośnie gospodarka. NBP przewiduje wzrost PKB w całym 2016 roku na poziomie 3%, podczas gdy płace powinny wzrosnąć o 4%. Oznacza, to że wynagrodzenia w naszym kraju rosną szybciej niż wydajność pracy.

Benefity w 2016 roku


Istotną część wynagrodzenia stanowią świadczenia pozapłacowe. Jak wynika z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku” wzrosła popularność świadczeń pozapłacowych. Dane z Raportu wykazały, że 75% respondentów otrzymywało benefity. Jest to wzrost w porównaniu do danych z roku poprzedniego, gdzie posiadanie takich świadczeń zadeklarowało 68% badanych.

Najpopularniejszym benefitem w 2016 roku okazały się karnety na siłownie i kluby fitness. Otrzymuje je 46,1% zatrudnionych (wśród pracowników otrzymujących benefity). Na kolejnych miejscach znalazły się: telefon służbowy do użytku prywatnego (41,6%) oraz szkolenia i kursy zawodowe (36,5%).


Bibliografia
1. European Economic Forecast, Autumn 2016
2. http://stat.gov.pl/
3. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016
4. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016
Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".