Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Project Manager 8780 PLN
Kierownik magazynów 5340 PLN
Nauczyciel geografii 4820 PLN
Nauczyciel psycholog 3830 PLN
Asystent kupca 4100 PLN
Narzędziowiec 4830 PLN
Płytkarz 4100 PLN
Szlifierz CNC 4530 PLN
IT Quality Assurance 7680 PLN
Laminater 3430 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w czasie epidemii

24.03.2020 Karolina Jurczak
Niewątpliwie stan epidemiczny, z którym obecnie mamy do czynienia ma odbicie w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Jedną z kwestii, nad którą zastanawiają się pracodawcy jak i pracownicy są wynagrodzenia. Poniżej przedstawiamy możliwości jakie daje prawo w sytuacji kryzysowej.
Praca zdalna a wynagrodzenie
Według nowej ustawy przede wszystkim pracodawcy powinni zachować reguły ostrożności, dzięki którym minimalizują ryzyko zarażenia pracowników koronawirusem. Najczęstszym sposobem walki z epidemią jest praca zdalna. Na wstępie warto zaznaczyć, że w obecnej sytuacji decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może wnioskować o możliwość pracy zdalnej, jednak jego prośba może spotkać się z decyzją odmowną. Zasada ta działa również w drugą stronę – pracodawca nie może narzucić pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, jeśli wykonywanie pracy zdalnej wymaga zapewnienia sprzętu, którego pracownik nie posiada, a pracodawca go nie zapewni. W przypadku pracy zdalnej pracownik świadczy swoją pracę, a więc otrzymuje wynagrodzenie za pracę, takie jak w przypadku, gdyby wykonywał ją w dotychczasowym miejscu.

Przestój a wynagrodzenie
W przypadku epidemii istnieje wiele trudnych sytuacji z jakimi pracodawcy mogą się spotkać. Jedną z najdotkliwszych jest przestój w działalności przedsiębiorstwa. W sytuacji przestoju pracownik etatowy zachowuje prawo do wynagrodzenia – przysługuje mu ono podczas zamknięcia zakładu pracy z przyczyn niezależnych od niego. W przypadku zamknięcia przez pracodawcę zakładu pracy, pracownikowi, który był gotowy do wykonywania pracy, zgodnie z art. 81 KP, przysługuje wynagrodzenie za przestój (tzw. wynagrodzenie postojowe). Gotowość do pracy w tym wypadku oznacza, że pracownik miał psychiczną oraz fizyczną zdolność do świadczenia pracy. Wynagrodzenie to jest jednak wypłacane na innych zasadach.

Za czas przestoju pracownikowi należy się wynagrodzenie w stawce wynikającej z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, bez żadnych dodatków czy dopłat.

Kodeks pracy przewiduje, że w sytuacji, kiedy pracownik nie ma wyodrębnionego wynagrodzenia zasadniczego, ani w umowie ani w regulaminie wynagradzania, przysługuje mu wynagrodzenie gwarancyjne w wysokości 60% wynagrodzenia liczonego jak wynagrodzenie urlopowe. Co ważne, wynagrodzenie to nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Choroba pracownika a wynagrodzenie
W przypadku gdy pracownik zachoruje (stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego) to przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.

W przypadku gdy pracownik został odsunięty od pracy z powodu wystąpienia zdarzenia wskazującego na zmianę jego stanu zdrowia to zachowuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku, gdy pracownik został poddany kwarantannie lub izolacji na mocy decyzji państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego - przysługuje wynagrodzenie chorobowe a następnie zasiłek chorobowy (nie dotyczy to dziecka objętego kwarantanną). Obowiązują takie same zasady jak w pozostałych przypadkach wypłaty tego świadczenia – przez pierwsze 33 dni koszty pokrywa pracodawca, następnie zaś Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czyli w przypadku kwarantanny trwającej 14 dni, pełny koszt pokrywa pracodawca (płatnik składek).

Gdy pracownik np. z obawy o swoje zdrowie, dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby. Należy jednak dodać, że w każdym przypadku, kiedy pracownik obawia się o swoje zdrowie (np. z uwagi na konieczność korzystania z publicznego transportu), może złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy albo bezpłatny. Pracodawca na skorzystanie z urlopu musi się zgodzić.

Epidemia a umowy cywilnoprawne i wynagrodzenie
W najbardziej komfortowej sytuacji są oczywiście osoby z umowami o pracę. Ewentualny kryzys gospodarczy najpierw dotknie zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Szczególnie osoby, których pensja była uzależniona od liczby przepracowanych godzin – czyli przede wszystkim takich zatrudnionych w oparciu umowy zlecenia i dzieło.

Niestety, osoby, które są zatrudnione w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie, nie chroni Kodeks pracy. Osoby rozliczane za ilość przepracowanych godzin w przypadku przestoju czy zamknięcia zakładu pracy (również z winy pracodawcy), jeżeli w treści samej umowy nie jest przewidziane inaczej, nie otrzymają wynagrodzenia. Należy również pamiętać, że Ubezpieczenie chorobowe w przypadku zleceniobiorców jest dobrowolne. Jeżeli pracownik nie jest nim objęty, to nie może liczyć na zasiłek chorobowy ani zasiłek opiekuńczy. Umowy o dzieło nie mogą być objęte nawet dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Opieka nad chorymi bądź poddanymi kwarantannie członkami rodziny a wynagrodzenie
W sytuacji konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, gdy lekarz wystawił z tego tytułu zaświadczenie lekarskie, ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach.

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. Zatem konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko pracownika w wieku do 8 lat - pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłek nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku, gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.


W odpowiedzi na bardzo wiele zapytań dotyczących kryzysowego zarządzania sprawami kadrowo-płacowymi nasz dział prawny oraz dział analiz wynagrodzeń przygotował dla Państwa ofertę specjalną:

Kryzysowe doradztwo prawne i wynagrodzeniowe
Bibliografia
  1. Kodeks pracy, Dz.U. 2019 poz. 1040.

  2. Koronawirus - ważne dla pracodawcy i pracownika, https://www.lex.pl/koronawirus-prawa-i-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika,6063
Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".