Artykuły

Wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej w 2021 roku

02.02.2022 Faustyna Wydra
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021 – edycja jesienna – stanowiska produkcyjne, w którym uczestniczyło 548 firm. Zebrane dane pozwoliły na dokonanie analiz dla 429 stanowisk działalności produkcyjnej. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 5 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni oraz pracownicy fizyczni. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć tutaj.
W jesiennej edycji raportu wyodrębniliśmy między innymi branżę motoryzacyjną. W niniejszym artykule zaprezentowano analizę danych płacowych dla 53 149 pracowników zatrudnionych w 83 firmach z tego sektora.
Wynagrodzenia dla poziomów stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak zawiera informację o stawkach wynagrodzeń dla 5 szczebli organizacyjnych, które dzielone są na kilka poziomów. Tak jak zostało to na wstępie zaznaczone, jednym ze szczebli są pracownicy fizyczni, którzy stanowią 70% badanych pracowników w branży motoryzacyjnej. Szczebel ten dzielimy na 4 poziomy: początkujący, doświadczony, starszy oraz lider. Poziomem z najniższą medianą wynagrodzeń całkowitych są początkujący pracownicy fizyczni. Połowa z nich zarabia od 3 468 PLN do 4 510 PLN. Najlepiej wynagradzani są liderzy, których mediana całkowitego wynagrodzenia wynosi 5 610 PLN. Jest to również poziom, w którym stawki są najbardziej zróżnicowane rynkowo. Różnica między pierwszym i trzecim kwartylem wynosi 1 636 PLN.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych o różnym poziomie doświadczenia (PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesień – stanowiska produkcyjneWynagrodzenia dla poziomów stanowisk w pionach

Zaprezentowane na poniższym wykresie wynagrodzenia całkowite specjalistów z pionu jakości są mocno zróżnicowane. Wraz ze wzrostem doświadczenia oraz poziomu odpowiedzialności rosną zarówno stawki wynagrodzeń, jak i rozstęp kwartylowy. Mediana wynagrodzenia całkowitego młodszego specjalisty wynosi 4 800 PLN i jest ponad 2 razy niższa od mediany wynagrodzeń na poziomie eksperta. Różnica między pierwszym i trzecim kwartylem wynosi 1 476 PLN. Na poziomie specjalisty-eksperta, u którego stawki są najbardziej zróżnicowane rynkowo, różnica ta wynosi 4 342 PLN.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych specjalistów w pionie jakości (PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesień – stanowiska produkcyjneWynagrodzenia starszych specjalistów z różnych rodzin stanowisk

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak prezentujemy również dane płacowe dla stanowisk. W ramach jesiennej edycji wyodrębniliśmy 221 stanowisk należących do branży motoryzacyjnej. Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite starszych specjalistów z 4 różnych rodzin stanowisk:
  • Badania i rozwój – specjalista ds. badań i rozwoju,

  • Zarządzanie produkcją – inżynier procesu/produkcji,

  • Utrzymanie ruchu – specjalista ds. utrzymania ruchu,

  • Rozwój dostawców – inżynier ds. rozwoju dostawców.

Starszy specjalista to osoba o dużym doświadczeniu oraz ugruntowanej wiedzy potrzebnej do pracy na danym stanowisku. Wykonuje on różnorodne zadania, ma wpływ na usprawnienie procesów, nie wymaga nadzoru przełożonego, a także szkoli mniej doświadczonych pracowników.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych na poziomie starszych specjalistów według wybranych stanowisk w branży motoryzacyjnej (PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesień – stanowiska produkcyjne


Stanowiskiem, na którym zarabia się najwięcej jest inżynier ds. rozwoju dostawców. Połowa osób zatrudnionych na tym stanowisku zarabia więcej niż 9 530 PLN. O ponad 800 PLN niższe wynagrodzenie otrzymują specjaliści ds. utrzymania ruchu, u których mediana wynagrodzeń całkowitych wynosi 8 693 PLN. Stanowisko to cechuje największy rozstęp kwartylowy - 2 586 PLN. Najniższe stawki płac zaobserwować można na stanowisku specjalisty ds. badań i rozwoju. Wynagrodzenie połowy osób na tym stanowisku mieści się w przedziale od 7 317 PLN do 9 545 PLN. Jest to również stanowisko najbardziej spójne rynkowo. Różnica między pierwszym, a trzecim kwartylem wynosi 2 228 PLN.

Zrealizowane podwyżki

Średnia wartość zrealizowanych przez przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej podwyżek, w okresie od października 2020 do września 2021 roku, wyniosła 4,8%. Największy wzrost wynagrodzeń zaobserwowano wśród pracowników fizycznych – 6,5%. Przedsiębiorstwa zadeklarowały również, że średnia wartość podwyżek w przyszłym roku będzie wynosić 5,5%.

Podwyżki zrealizowane w branży motoryzacyjnej w okresie październik 2020 – wrzesień 2021 (w %)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesień – stanowiska produkcyjneŚwiadczenia pozapłacowe

Spośród 17 benefitów prezentowanych w raporcie płacowym Sedlak & Sedlak przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej najczęściej oferują swoim pracownikom szkolenia zawodowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dodatkową opiekę medyczną. Z świadczeń tych może skorzystać ponad 90% pracowników. Do najrzadziej oferowanych świadczeń pozapłacowych należy dofinansowanie kosztów paliwa (8%) oraz dodatkowy płatny urlop (9%).

Benefity najczęściej oferowane w branży motoryzacyjnej (w %)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesień – stanowiska produkcyjneO raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – edycja jesienna zawiera informacje o wynagrodzeniach 332 021 pracowników, zatrudnionych na 875 stanowiskach, które podzielone są na trzy grupy: stanowiska produkcyjne, administracyjne oraz stanowiska IT. Dane w nim zawarte pochodzą od 955 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzone zostało w okresie sierpień – październik 2021 roku.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".