Artykuły

Wynagrodzenia kobiet w typowo damskich zawodach

04.05.2020 Patrycja Małek
Od zawsze istnieje podział ról na damskie i męskie. Taka sytuacja ma również miejsce, jeśli pod uwagę weźmiemy wykonywanie pracy zawodowej. W niektórych branżach i na wybranych stanowiskach łatwo można zauważyć dominację jednej z płci. W niniejszym artykule przyglądamy się bliżej wynagrodzeniom w zawodach, w których dominują kobiety. Z artykułu uzyskają Państwo informacje na temat wynagrodzeń kobiet na takich stanowiskach jak m.in. pielęgniarka, sekretarka czy asystentka stomatologiczna.
Podział zawodów na typowo męskie i żeńskie wynika ze stereotypów, które od wieków kształtują poglądy ludzi na otaczający ich świat. To właśnie ludzie spowodowali, że istnieją zawody skierowane typowo dla kobiet i typowo dla mężczyzn. Choć obecnie obserwuje się zmiany i coraz więcej mężczyzn wykonujących zawód pielęgniarza czy położnego, to wpojone stereotypy nie są łatwe do usunięcia. Inną przyczyną podziału zawodów na kobiecie i męskie są uwarunkowania biologiczne obu płci. Kobieta z powodu swojej budowy ciała nie będzie w stanie wykonywać typowo męskiego zawodu np. górnika. Kobieta na tym stanowisku będzie zdecydowanie mniej wydajna niż mężczyzna. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy mężczyzna wykonuje typowo damski zawód. To kobiety wykazują się większą empatią i są niezwykle opiekuńcze, natomiast mężczyźni na takich stanowiskach szybciej odczuwają wypalenie zawodowe.

Dominacja kobiet nad mężczyznami
Tabela 1. przedstawia jak zmieniała się liczba pielęgniarzy i położnych w latach 2010–2018. Liczba kobiet na obu stanowiskach w każdym roku była kilkunastokrotnie większa niż mężczyzn. Na obu stanowiskach widoczna jest tendencja wzrostowa ilości osób wykonujących ten zawód wśród obu płci. W ciągu 8 lat liczba kobiet na stanowisku pielęgniarki wzrosła o 7,2%, podczas gdy liczba mężczyzn wykonujących ten zawód wzrosła aż o 69,7%. Jednakże pomimo tak dużego wzrostu zawody pielęgniarza jak i położnego nadal pozostają typowo damskimi zawodami.

Liczba kobiet i mężczyzn wykonujących zawód pielęgniarza i położnego

rok

pielęgniarze

położni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

2010

269 503

4 678

33 477

50

2011

270 781

4 494

33 733

57

2012

273 666

4 830

34 327

60

2013

275 075

4 964

34 750

64

2014

277 334

5 188

35 389

65

2015

279 861

5 515

36 026

69

2016

282 547

5 848

36 737

69

2017

285 542

6 248

37 494

74

2018

288 774

6 707

38 240

75

 

Źródło: Naczelna Izba Pielęgniarek i PołożnychWynagrodzenia całkowite
W 2019 roku najwyższe wynagrodzenia wśród wybranych typowo damskich zawodów otrzymywały kobiety na stanowisku asystentki zarządu. Mediany ich zarobków wynosiły 4 210 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały natomiast szwaczki i opiekunki do dzieci. Mediana zarobków na obu stanowiskach wynosiła po 2 700 PLN. Wśród 10 wybranych typowo damskich zawodów można wyodrębnić 3 grupy zawodów ze względu na wysokość wynagrodzenia. W pierwszej grupie znajdują się kobiety na stanowiskach, na których wynagrodzenie jest wyższe niż 4 000 PLN brutto. W tej grupie znajdują się takie zawody jak: asystentka zarządu, położna i pielęgniarka. Drugą grupę stanowią wszystkie te stanowiska, gdzie mediany wynagrodzeń mieszczą się w przedziale 3 000 – 4 000 PLN. Zalicza się do nich: sekretarki, przedszkolanki i asystentki stomatologiczne. Ostatnia grupa to damskie najniżej opłacane zawody. W tej grupie znajdują się: kosmetyczki, szwaczki i opiekunki do dzieci.

Mediana wynagrodzenia całkowitego kobiet na wybranych
stanowiskach w 2019 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuPrzyjrzeliśmy się bliżej najlepiej opłacanym damskim zawodom i sprawdziliśmy jak wynagradzane były asystentki zarządu, położne i pielęgniarki w województwie dolnośląskim i mazowieckim. Pracownicy na tych stanowiskach zdecydowanie lepiej wynagradzane były na Mazowszu, a największa rozpiętość w zarobkach występowała pomiędzy położnymi. W województwie mazowieckim położne otrzymywały wynagrodzenie o 1 070 PLN wyższe niż w województwie dolnośląskim.

Mediana wynagrodzenia całkowitego kobiet na wybranych stanowiskach
w województwie mazowieckim i dolnośląskim w 2019 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuSprawdziliśmy również czy kobiety, wykonujące najniżej opłacane typowo damskie zawody są zadowolone z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego. Wśród opiekunek do dzieci, kosmetyczek i szwaczek przeważało niezadowolenie z otrzymywanej pensji. Odsetek niezadowolonych był podobny na każdym z tych stanowisk i wynosił około 70%.

Ocena zadowolenia kobiet z wynagrodzenia całkowitego wykonujących zawód opiekunki do dzieci
, kosmetyczki i szwaczki w 2019 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".