Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka prezesa 3707 PLN
Likwidator szkód 4427 PLN
Laborant chemiczny 3061 PLN
Nauczyciel logopeda 3251 PLN
Dyrektor kreatywny 9538 PLN
Sanitariusz 2165 PLN
Dziewiarz 2845 PLN
Operator 3187 PLN
Coach 5300 PLN
Web designer 5000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Używanie samochodu służbowego w celach prywatnych a składki ZUS

28.01.2019 Paula Nowak
Stosunkowo częstą praktyką wśród pracodawców jest udostępnianie pracownikom do dyspozycji samochodów służbowych. Zdarza się również, że pracodawcy przewidują możliwość korzystania z tych pojazdów przez pracowników w celach prywatnych. Decydując się na taki krok należy jednak mieć na uwadze, czy i jak wpływa on na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.

Składki od przychodu


Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (u.s.u.s), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód. W tym miejscu wystarczającym będzie stwierdzić, że zgodnie z definicją przychodu zawartą w art. 4 pkt. 9 u.s.u.s., przychodem na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Dla rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii kluczowe więc będzie stwierdzenie, czy używanie samochodu służbowego w celach prywatnych stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta jednoznacznie reguluję tę kwestię stanowiąc w art. 12 ust. 1, że za przychód ze stosunku pracy uznaje się m.in. wszelkiego rodzaju świadczenia w naturze bądź ich ekwiwalenty, w tym wartość świadczeń nieodpłatnych, bądź częściowo odpłatnych, natomiast zgodnie z art. 12 ust. 2a tej ustawy, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego dla celów prywatnych wynosi odpowiednio: 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1 600 cm3 lub 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1 600 cm3.

Wbrew pozorom jednak, treść wyżej przywołanych przepisów nie przesądza jednoznacznie o obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu użytkowania samochodu służbowego w celach prywatnych i należy w tej kwestii sięgnąć do przepisów wykonawczych.

Czy zachodzi wyjątek?


Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Należy więc rozstrzygnąć, czy użytkowanie samochodu służbowego w celach prywatnych mieści się w zakresie przywołanego przepisu rozporządzenia, co przesądzałoby o tym, że nie stanowi ono podstawy wymiaru składek.

Zagadnienie to stało się przedmiotem rozważań zwartych w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku z dnia 5 lutego 2015 roku (DI/10000/43/76/2015), w której to Zakład stwierdził, że użytkowanie samochodu służbowego w celach prywatnych nie mieści się w hipotezie przywołanego przepisy rozporządzenia, między innymi ze względu na to, że samochód służbowy nie jest środkiem lokomocji w rozumieniu ww. przepisu.

Tym samym, zgodnie z interpretacją przyjętą przez ZUS, wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.Paula Nowak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]