Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

System wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych w PKO BP SA w 2018 roku

24.09.2019 Monika Czepiel
PKO BP SA jest najbardziej rozpoznawalnym bankiem komercyjnym w Polsce. Posiada największą sieć dystrybucji na polskim rynku bankowym. Na koniec 2018 roku obejmowała ona 1 155 oddziałów oraz 577 agencji. Grupa PKO BP SA należy do największych pracodawców w Polsce. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w Grupie PKO BP SA wynosiło niemal 28 tys. etatów (w tym ponad 24 tys. w samym Banku). 75% zatrudnionych to kobiety. W lutym 2019 r. PKO Bank Polski SA świętował 100-lecie działalności. W artykule opisujemy zasady polityki wynagradzania i świadczeń dodatkowych w Banku.
Wynagrodzenia zasadnicze
Kwestie wynagrodzeń w PKO BP SA reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Zgodnie z ZUZP pracownikom Banku przysługują następujące składniki wynagrodzeń:
 • wynagrodzenie zasadnicze,

 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia,

 • premie i nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
Podstawą przyznawania wynagrodzenia zasadniczego (a także świadczeń dodatkowych) jest:
 • wartościowanie stanowisk pracy (kategorie zaszeregowania przypisane do poszczególnych stanowisk organizacyjnych) oraz

 • analiza wynagrodzeń rynkowych w sektorze bankowym (z uwzględnieniem regionalizacji).
W ramach procesu regionalizacji wynagrodzeń w Banku wydzielono 4 strefy:
 • Strefa 1: Warszawa

 • Strefa 2: Katowice (aglomeracja), Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Wrocław, Piaseczno, Łomianki, Pruszków, Raszyn, Janki, Czeladź, Mikołów

 • Strefa 3: Okolice Warszawy (inne niż ww.), Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Toruń, Zielona Góra, Bielany Wrocławskie, Pabianice, Konstantynów, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Częstochowa, Radom, Stargard, Police, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Koszalin, Wieliczka, Skawina, Rybnik, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Tarnowskie Góry, Knurów, Pyskowice, Będzin, Bielsko-Biała

 • Strefa 4: pozostałe lokalizacje
Najwięcej pracowników jest zatrudnionych w Strefach 4 i 2 – łącznie stanowią oni ponad 60% wszystkich zatrudnionych w Banku.

Udział procentowy pracowników PKO BP SA 
w poszczególnych strefach w 2018 roku

Wykres

Źródło: Raport „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2018 r.”


Zgodnie z systemem wartościowania stanowisk pracy, który obowiązywał w Banku w 2018 r., istniały 3 grupy kategorii zaszeregowania stanowisk. W ramach każdej grupy wyróżniono trzy poziomy stanowisk, dzięki czemu powstało 9 kategorii zaszeregowania. Dla każdej kategorii ustalono stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego jako relację procentową do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na potrzeby niniejszego artykułu przeliczyliśmy wysokość minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Do obliczeń przyjęliśmy minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce w 2018 r., które wynosiło 2 100 PLN brutto. Stawki płac zaprezentowano w Tabeli 1.

Minimalne wynagrodzenia zasadnicze
wg kategorii zaszeregowania w PKO BP SA w 2018 roku

grupa kategorii zaszeregowania

kategoria zaszeregowania

minimalne wynagrodzenie zasadnicze jako % minimalnego wynagrodzenia za pracę

minimalne wynagrodzenie zasadnicze

(brutto w PLN)

A – kadra zarządzająca

A1 – strategiczna kadra zarządzająca

700%

14 700

A2 – kluczowa kadra zarządzająca

550%

11 550

A3 – wyższa kadra zarządzająca

400%

8 400

B – kadra kierownicza
i eksperci

B1 – kadra kierownicza sprzedażowa i kluczowi eksperci

300%

6 300

B2 – średnia kadra kierownicza, eksperci

230%

4 830

B3 – kierownicy liniowi, kluczowi specjaliści

180%

3 780

C – specjaliści

C1 – specjaliści bankowi, analitycy bankowi

150%

3 150

C2 – specjaliści, analitycy

120%

2 520

C3 – stanowiska wykonawcze, wsparcie

100%

2 100

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Raportu
„Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2018 r.”


Należy jednak zaznaczyć, że pod koniec 2018 roku Zarząd Banku podjął decyzję o zmianie dotychczasowej metodyki wartościowania stanowisk pracy. Wdrożenie nowego rozwiązania nastąpi w 2019 r.

W 2018 roku przeciętne wynagrodzenie zasadnicze w Banku wynosiło 6 075 PLN (bez uwzględniania wynagrodzeń członków zarządu). Z danych publikowanych przez Bank wynika, że występuje zróżnicowanie wynagrodzeń według płci. W 2018 r. stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w Banku wynosił 65%. Według informacji publikowanych przez Bank, różnice w poziomie płac wynikają ze struktury zatrudnienia na różnych poziomach stanowisk. W 2018 r. udział osób z wyższym wykształceniem był większy wśród mężczyzn niż wśród kobiet, co przekłada się na zakres obowiązków i poziom wynagrodzenia. Mężczyzn jest więcej na wyższych stanowiskach.

Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze
kobiet i mężczyzn w PKO BP SA w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2018 rok


System premiowania
W PKO BP SA funkcjonuje system premiowania składający się z czterech filarów:
 • MbO (Zarządzanie przez Cele) - obejmuje stanowiska kadry menedżerskiej i stanowiska eksperckie, na których realizowane są cele kluczowe dla Banku, w tym cele strategiczne. Premia zależy od jakości i stopnia realizacji przypisanych celów;

 • PPBiz (Program Premii Biznesowych) - obejmuje pracowników realizujących zadania biznesowe, głównie sprzedażowe w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz windykacyjne. Premia zależy od stopnia wykonania konkretnych zadań sprzedażowych lub efektywnościowych;

 • SPS (System Premiowania Sprzedaży) - obejmuje stanowiska w oddziałach detalicznych, na których realizowana jest sprzedaż produktów bankowych;

 • SPW (System Premiowy Wsparcia) - obejmuje pozostałych pracowników, których stanowiska nie podlegają pod filar MbO, PPBiz albo SPS.
Ponad połowa pracowników Banku jest objęta Systemem Premiowania Sprzedaży. Wysoki jest również udział pracowników w Systemie Premiowym Wsparcia.

Udział procentowy pracowników PKO BP SA 
w filarach systemu premiowania w 2018 roku

Wykres

Źródło: Raport „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2018 r.”


Wysokość premii jest powiązana z oceną efektów pracy pracownika. Efekty pracy są oceniane na podstawie rozliczenia celów indywidualnych pracownika lub celów zespołowych. Za określony poziom realizacji celów przysługuje określony wskaźnik premiowy. Jego wysokość jest ustalana decyzją Prezesa Zarządu. Cele premiowe są powiązane z kluczowymi wskaźnikami zarządczymi Banku.
W Banku stosowana jest zasada kaskady celów, zgodnie z którą cele przypisuje się do poszczególnych pracowników zatrudnionych w ramach poszczególnych struktur Banku. Każdy cel ustalany jest zgodnie z zasadą SMART (S-specyficzny, M-mierzalny, A-ambitny, R-realny, T-terminowy). Proces ustalania i rozliczania celów jest wspierany przez specjalne dedykowane aplikacje.
Dodatkowo w Banku stosuje się wskaźniki korygujące premię np.:
 • ocena jakości pracy (w przypadku pracowników objętych MbO);

 • wyniki na działalności biznesowej (w przypadku pracowników objętych PPBiz i MbO w centrach korporacyjnych).
Z kolei wśród pracowników sieci detalicznej, objętych SPS, stosuje się cele solidarnościowe, których realizacja może podwyższyć premię indywidualną pracownika.

Nagrody
Niezależnie od systemu premiowego, w Banku funkcjonuje system nagradzania pracowników, zgodnie z którym mogą oni otrzymywać nagrody:
 • indywidualne – są to nagrody uznaniowe dla pracowników uzyskujących wyróżniające wyniki w pracy zawodowej lub za osiągnięcia, w wyniku których uzyskano efekty ważne dla Banku,

 • z tytułu rekomendacji kandydatów do pracy w Banku,

 • za działania związane z retencją pracowników zajmujących istotne stanowiska.
W Banku funkcjonuje Program Rekomendacji. Jego celem jest zachęcenie pracowników Banku do włączenia się w proces poszukiwania odpowiednich kandydatów do pracy w PKO BP SA. W programie znajduje się około 100 stanowisk m.in. z takich obszarów jak rynek detaliczny, informatyka, bankowość korporacyjna i inwestycyjna, zarządzanie ryzykiem. Na te stanowiska pracownicy mogą polecać kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Za skuteczną rekomendację pracownik może otrzymać nagrodę finansową.
Bank organizuje również cykliczne konkursy dla pracowników wybranych jednostek organizacyjnych (w szczególności dla pracowników sieci detalicznej). Laureaci konkursów otrzymują nagrody finansowe a także dodatkowe szkolenia mające na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
W 2018 r. Bank wypłacił dodatkowe nagrody z okazji stulecia Banku. Nagrody zostały przyznane pracownikom, którzy spełnili określone kryteria.

Świadczenia dodatkowe
Bank oferuje swoim pracownikom szereg świadczeń dodatkowych. Wśród najważniejszych należy wymienić opiekę medyczną oraz system kafeteryjny. Z danych publikowanych przez Bank wynika, że z tych świadczeń korzysta 100% pracowników.

Najważniejsze świadczenia dodatkowe
dla pracowników PKO BP SA w 2018 roku

rodzaj świadczenia

udział osób
korzystających ze świadczeń
w zatrudnieniu ogółem
(%)

pakiety medyczne

100%

świadczenia dodatkowe w formie systemu kafeteryjnego lub specjalne świadczenia socjalne (np. z okazji świąt)

100%

pracowniczy program emerytalny

82,6%

karty sportowe

16,6%

dopłaty do wypoczynku zorganizowanego

16,5%

pożyczki mieszkaniowe

16,1%

zapomogi

4%

 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2018 rok


W ramach opieki medycznej Bank oferuje zróżnicowane pakiety świadczeń, dedykowanych określonym grupom stanowisk pracy. Zwykle im wyższe stanowisko w strukturze organizacyjnej tym szerszy zakres świadczeń jest oferowanych w ramach pakietu.
W ramach środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) pracownicy mogą korzystać z systemu kafeteryjnego. Wysokość otrzymanych na ten cel środków jest uzależniona od dochodu brutto na osobę w rodzinie. Pracownik sam decyduje na co przeznaczy środki (np. wycieczki, bilety do kina, imprezy sportowe, koncerty, książki, zakup sprzętu lub odzieży sportowej).
Bank zapewnia również środki z ZFŚS na zapomogi dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej, pożyczki mieszkaniowe np. na zakup pierwszego mieszkania, dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego oraz opieki nad dziećmi.
Pracownik ma możliwość nabycia kilku rodzajów kart sportowych. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze dopasowanie świadczenia do potrzeb pracowników. Karta może zostać sfinansowana ze środków z ZFŚS albo ze środków własnych.
Dużym zainteresowaniem cieszy się Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Jest to forma długoterminowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Bank opłaca składkę podstawową w wysokości do 3,5% wynagrodzenia pracownika oraz ewentualną składkę dodatkową.
Wśród innych świadczeń dodatkowych znajdują się również:
 • oferty i zniżki dla pracowników Banku,

 • program PKO Zawsze Nowe Auto (jest to pracowniczy program pozyskiwania nowych aut w formie leasingu; pracownik ma prawo do korzystania z wybranego auta na określony czas w zamian za ustalone na preferencyjnych warunkach miesięczne raty; po określonym czasie pracownik może wykupić auto bądź z niego zrezygnować i skorzystać z kolejnego nowego auta),

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, na preferencyjnych warunkach w stosunku do ofert rynkowych.
Warto również zaznaczyć, że w 2018 r. Bank udostępnił pracownikom aplikację „Twój Całkowity Pakiet Wynagrodzeń”. Dzięki tej aplikacji każdy pracownik ma możliwość przeglądu wszystkich składników swojego wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych. W ramach Krakowskiego Forum Wynagrodzeń, które odbyło się w maju 2019 roku już po raz czternasty, mieliśmy okazję posłuchać wystąpienia przedstawiciela PKO BP SA na temat: „Total Rewards Statement jako narzędzie do komunikowania wartości pracownikom – od pomysłu do wdrożenia”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się jak wyglądał proces przygotowań a następnie wdrożenia raportu o łącznych korzyściach z pracy w PKO BP SA i jak nowe narzędzie zostało odebrane przez pracowników. Zapraszamy do transmisji wydarzenia.


Bibliografia
 1. Raport „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2018 r.”, https://www.pkobp.pl/media_files/a34c6439-775b-46fc-8387-c1abcd3fc556.pdf [dostęp: 17.07.2019]

 2. „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2018 rok”, https://www.pkobp.pl/media_files/976ee749-8e04-4909-aba0-49126bae8ce3.pdf [dostęp: 17.07.2019]

 3. http://www.raportroczny2018.pkobp.pl/otoczenie-banku/nasi-pracownicy/ [dostęp: 17.07.2019]

 4. https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/zwyczajne/2019/komplet-materialow-na-zwz-pko-banku-polskiego/ [dostęp: 17.07.2019]

 5. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001747/O/D20171747.pdf [dostęp: 17.07.2019]
Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".