Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 4720 PLN
Audytor zewnętrzny 9140 PLN
Specjalista helpdesk 5260 PLN
Magister farmacji 6750 PLN
Dyrektor hotelu 10350 PLN
Narzędziowiec 6410 PLN
Protokolant 4620 PLN
Doradca biznesowy 8980 PLN
Audit manager 15150 PLN
UI/UX Designer 8960 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie XVI Krakowskiego Forum Wynagrodzeń

24.06.2021 Bartłomiej Mielniczek
W dniach 7-8 czerwca 2021 roku po raz szesnasty odbyło się Krakowskie Forum Wynagrodzeń (KFW) zorganizowane przez Sedlak & Sedlak. W tym roku zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konferencji w formie hybrydowej. W ciągu dwóch dni odbyło się 6 sesji, podczas których wystąpiło 21 prelegentów. Tematem przewodnim była analityka wynagrodzeń.
Zarządzanie wynagrodzeniami

Temat zarządzania wynagrodzeniami poruszano podczas większości prelekcji. Zdaniem Kazimierza Sedlaka przy ustalaniu wynagrodzeń nie powinniśmy się kierować wyłącznie doświadczeniem i intuicją – są one pomocne, jednak przy skutecznym wynagradzaniu konieczne jest korzystanie z danych liczbowych, opieranie się na pomiarach, a nie subiektywnych ocenach.

O tym, jak pomocna jest odpowiednia integracja danych z różnych źródeł przy ustalaniu wynagrodzenia, opowiedziała Aleksandra Dziewa, People Business Solutions Director w London Stock Exchange Group (LSEG). Do głównych cech efektywnej architektury danych zaliczyła bezpieczeństwo, skalowalność, wymienialność danych oraz zorientowanie na użytkownika.

Więcej o platformach do zarządzania danymi opowiedział Paweł Wróbel, dyrektor ds. polityki wynagradzania i benefitów w Citibank Europe PLC. By zobrazować możliwości sztucznej inteligencji, przywołał przykład szachowego mistrza Garriego Kasparowa, który został pokonany przez program komputerowy – miało to miejsce jeszcze w latach 90. Technologia od tego czasu bardzo się rozwinęła, nie omijając przy tym obszaru zarządzania wynagrodzeniami – spektrum oferowanych programów jest obecnie bardzo szerokie i zróżnicowane.

Paweł Skrzeliński, kierownik ds. wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych CE w FM POLSKA, rozpoczął swoją prezentację od kilku pytań dot. kosztów personalnych i budżetu firmy. Koszty personalne mają znaczny udział w całkowitych kosztach przedsiębiorstwa, dlatego ważnym jest ich planowanie. Prelegent zaznaczył, że w planowaniu kosztów mogą pojawiać się wyzwania związane z decyzjami prawno-politycznymi, które nie zawsze można przewidzieć z wystarczająco dużym wyprzedzeniem.

O odpowiednim zarządzaniu danymi płacowymi opowiedział także Piotr Sierociński, właściciel Centrum Ekspertyzy HR. Mówił o potrzebie mieszania („blendingu”) danych oraz ich łączeniu i standaryzacji, co pomaga w analizie i interpretacji. Jako przykład zaprezentował sposób, przy pomocy którego można oszacować należne wynagrodzenie kierownika zakładu.

Przedstawiciele firmy Orange Polska – Eryk Gągała, ekspert ds. efektywności HR, oraz Grzegorz Rzeczkowski, analityk HR, mówiąc o wskaźnikach HR i parametrach C&B pokazali przykładowe metody oceny HR, jak np. odsetek pracowników nowo zatrudnionych względem wszystkich. Dodatkowo zaprezentowali sposób, w jaki wszystkie rodzaje analityki mogą się łączyć w jedno, np. przy użyciu Power BI.

Z zarządzaniem wynagrodzeniami łączy się także niewłaściwa interpretacja danych, błędy poznawcze. Magdalena Tur, Total Rewards Consultant, opowiedziała o siedmiu powszechnych błędach, takich jak pośpiech bądź oderwanie od celów strategicznych, oraz sposobach na ich rozwiązanie.

Adrian Makuc, Compensation and Benefits Principal w Sabre Polska, w prelekcji zatytułowanej „Struktura organizacyjna jako czynnik kształtowania polityki wynagrodzeń” omówił zasady przeglądu struktury organizacyjnej. Głównym celem takiego przeglądu jest dostarczenie liderom dokładnych informacji o stanowiskach, po to by mogli podejmować trafne decyzje dot. wysokości wynagrodzeń.

Tematykę zarządzania wynagrodzeniami zakończył Krzysztof Domagała, Compensation Manager EMEA & Global Compensation Analyst Lead w Jacobs Polska. Opowiedział o procesie transformacji firmy i budowie systemu wynagrodzeń w globalnej firmie. Omówił także procesy raportowania, diagnozy i dwóch rodzajów analizy – predykcyjnej i preskrypcyjnej.

Premie i benefity

Kolejnym szeroko omawianym zagadnieniem Krakowskiego Forum Wynagrodzeń były premie i benefity. W czasie prelekcji zatytułowanej „Narzędzie do zarządzania premiami i podwyżkami” Aleksandra Zientecka, Reward Manager CEEU & Turkey w Reckit Benckiser (Poland), opowiedziała o podwyżkach rocznych pracowników, premiach oraz o zmianach w sposobie ich ustalania na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Następnie Tomasz Podwysocki, C&B Director Northern Europe w Accor Services Poland, przedstawił na przykładzie branży hotelarskiej sytuacje, gdy „norma staje się benefitem w czasie pandemii”. Pokazał sposoby, jakimi firmy z tej branży walczyły o przetrwanie – w tym czasie istotna stała się m.in. efektywność i wskaźnik "cash burnu".

Tomasz Golianek, Reward Lead – Poland & CEE w AstraZeneca Pharma Poland, zaprezentował nowe podejście do premiowania – przede wszystkim rezygnację z ocen rocznych, na co niektóre firmy zdecydowały się już 20 lat temu. Opowiedział się za wykorzystaniem modelu Performance Development, którego głównymi założeniami są wykorzystanie potencjału, wkład oraz różnicowanie wynagrodzeń.

Temat wynagradzania za zaangażowanie poruszył prelegent Marek Mazur, Senior HR Manager w GlaxoSmithKline. Zaczął od wymienienia różnych polityk wynagrodzeniowych oraz zwrócenia uwagi na to, że premie uznaniowe są obecnie częściej wykorzystywane niż dotychczas. Ma to swoje oparcie w danych – według przedstawionych statystyk uznanie szefa ma o 30 pp. większą szansę na zwiększenie efektywności pracownika.

Monika Kuczyńska, dyrektor personalny NSG Group w Polsce, przedstawiła podejście do polityki wynagradzania w swojej firmie, odpowiadając przy tym na kluczowe pytania dotyczące ram polityki wynagradzania: „Jak wynagradzać właściwie?” oraz „Kto i co decyduje o wysokości wynagrodzenia?”. Dodatkowo opowiedziała również o czynnikach budujących strategię wynagrodzeń.

Ostatnią prezentacją poświęconą premiom i benefitom był „Zwrot z inwestycji w system motywacyjny” prowadzony przez Daniela Niedbalskiego ze Studia Doskonalenia Organizacji. Przeanalizował w nim powody inwestowania w system motywacyjny oraz związane z tym koszty. Jak w przypadku każdej inwestycji musi być ona opłacalna, a do analizy można użyć wzoru na zwrot z inwestycji. Zyskiem mogą być np. zaoszczędzone godziny pracy czy dodatkowa wartość wypracowana w dostępnym czasie.

Wynagradzanie od strony praktycznej

Znaczna część KFW była poświęcona wiedzy praktycznej z zakresu wynagradzania. Łukasz Mytnik, HR Business & Total Rewards Partner w AXA XL, poruszył temat wynagrodzenia podstawowego i związanych z nim pułapek m.in. fiksacji narzędziowej, potrzeby utrzymania refleksyjnego pragmatyzmu przy ustalaniu wynagrodzenia.

Omówione zostało również tworzenie siatki płac w programie Excel przez Pawła Szaradowskiego, specjalisty ds. analiz wynagrodzeń. Zaprezentowane możliwości narzędzia pokazały, że można w prosty sposób utworzyć funkcjonalny plik, która będzie zawierać podstawowe dane pracowników oraz proponować ich stawki płac zgodne z polityką firmy.

Tomasz Kącki, starszy specjalista ds. wynagrodzeń i benefitów w Adamed Pharma, oraz Agnieszka Skoroszewska-Zdziech, dyrektor ds. wynagrodzeń i benefitów w Adamed Pharma, opowiedzieli szeroko o globalnym wartościowaniu stanowisk pracy jako kluczu do efektywności funkcji HR. Jako niektóre z celów tego działania wskazano konkurencyjny system wynagradzania, a sam proces wartościowania składał się z trzech głównych elementów: punktu startowego, budowy matrycy stanowisk i taryfikatora oraz budowy mapy kariery i ścieżek karier.

Krakowskie Forum Wynagrodzeń zakończyło się prezentacją poświęconą analizie potrzeb i kosztów jako sposobie na stworzenie skutecznego pakietu benefitów. Artur Dzięgielewski, HR Manager w SmartLunch, zaprezentował trzy narzędzia – ankietę potrzeb benefitowych, piramidę potrzeb benefitowych oraz kalkulator zysków i kosztów benefitowych, omawiając przy tym korzyści wynikające z ich wykorzystywania.


Zobacz film z podsumowaniem konferencji, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zamów materiał wideo.


Bartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".