Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor R&D 7260 PLN
Laborant 3750 PLN
Kierownik warsztatu 5850 PLN
Rzeczoznawca 6800 PLN
Technik narzędziowy 4830 PLN
Programista C/C++ 8810 PLN
Front-end developer 4930 PLN
Frezer CNC 4200 PLN
Pomocnik drukarza 3500 PLN
Obchodowy bloku 5160 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku”

27.06.2012 Teresa Hantz
Artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku”. Przedstawiono w nim poziom płac osób zatrudnionych w stolicy z uwzględnieniem 6 szczebli zatrudnienia: pracownicy szeregowi, specjaliści, starsi specjaliści, kierownicy, dyrektorzy, zarząd. Dokonano analiz wynagrodzeń w oparciu o takie kryteria jak branża zatrudnienia, kapitał, wielkość oraz forma własności firmy. Dodatkowo przedstawiono jedną ze 103 analiz stanowiskowych dostępnych w raporcie. Artykuł zawiera 5 wykresów i 3 tabele.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu na temat wynagrodzeń osób zatrudnionych w Warszawie. Raport powstał w oparciu o dane pochodzące z IX Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń - największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2011 roku w badaniu uczestniczyło 101 787 pracowników. Próba dla Warszawy to 17 812 osób.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione w artykule kwoty to wynagrodzenia całkowite brutto.

Dane ogólne


Jak wynika z IX Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, płace w województwie mazowieckim są najwyższe w kraju. W 2011 roku mediana wynagrodzeń osób pracujących w tej części Polski wynosiła 5 000 PLN. Jest to 1 030 PLN więcej niż zarabiali mieszkańcy drugiego w zestawieniu województwa dolnośląskiego.

Mediana wynagrodzeń całkowitych
w poszczególnych województwach w 2011 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Wynagrodzenia osób zatrudnionych na poszczególnych szczeblach zarządzania wynosiły od 3 065 PLN (w przypadku pracowników szeregowych) do 22 000 PLN (zarząd). Specjaliści w Warszawie zarabiali przeciętnie 4 700 PLN, kierownicy – 8 000 PLN, dyrektorzy – 16 000 PLN. Rozpiętość płac między najniższym a najwyższym szczeblem zarządzania, w przypadku płac całkowitych, wynosiła więc 18 935 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych
na poszczególnych szczeblach zarządzania w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”W przypadku wynagrodzeń podstawowych rozpiętość płac na różnych szczeblach wynosiła 15 100 PLN. Najmniejsza różnica między wynagrodzeniem zasadniczym a całkowitym dotyczyła pracowników szeregowych. Na tym szczeblu udział premii wynosił najmniej, bo 7 % płacy całkowitej. Wraz ze szczeblem zarządzania rósł udział części ruchomej wynagrodzenia. W przypadku specjalistów było to 10%, starszych specjalistów i kierowników – 12%, dyrektorów – 19%, członków zarządu – 22%.

Premia jako % wynagrodzenia całkowitego osób zatrudnionych
na poszczególnych szczeblach w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Firmy o różnych formach własności


Bez względu na szczebel zarządzania, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w prywatnych przedsiębiorstwach. Im wyższy szczebel zarządzania, tym większe różnice w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi firmami. W przypadku pracowników szeregowych rozpiętości te wynosiły 300 PLN. Najwięcej zarabiały osoby zatrudnione w firmach prywatnych (3 200 PLN), najmniej w spółkach skarbu państwa (2 900 PLN). W przypadku specjalistów różnice te sięgały już 1 100 PLN. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prywatnych zarabiały 4 900 PLN, w firmach budżetowych/komunalnych – 3 800 PLN. Rozpiętości płacowe kierowników zatrudnionych w firmach o różnych formach własności sięgały 2 400 PLN. Najwięcej zarabiali pracownicy spółek prywatnych – 8 400 PLN.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na poszczególnych szczeblach zarządzania
w firmach o różnych formach własności w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

szczebel

forma własności

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

średnia

pracownik szeregowy

 

prywatna

2 768

2 400

3 200

4 250

3 539

skarbu państwa

254

2 300

2 900

4 000

3 324

budżetowa/komunalna

394

2 300

3 000

3 888

3 240

specjalista

 

prywatna

4 604

3 700

4 900

6 500

5 379

skarbu państwa

377

3 500

4 700

6 700

5 344

budżetowa/komunalna

494

3 000

3 800

5 200

4 355

starszy specjalista

 

prywatna

2 777

5 300

7 500

10 000

8 299

skarbu państwa

200

4 498

6 500

9 550

7 456

budżetowa/komunalna

331

3 950

4 900

6 600

5 564

kierownik

 

prywatna

3 397

5 700

8 400

12 500

9 801

skarbu państwa

168

5 375

8 000

11 000

9 205

budżetowa/komunalna

246

4 500

6 000

8 200

6 528

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Firmy z kapitałem polskim i zagranicznym


Na każdym szczeblu zarządzania wynagrodzenia w firmach z kapitałem zagranicznym były większe, niż w tych z kapitałem polskim. Wraz ze szczeblem rozpiętości te się zwiększały. Pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach polskich zarabiali 2 900 PLN – 600 PLN mniej niż pracujący w przedsiębiorstwach zagranicznych. W przypadku starszych specjalistów różnica ta wynosiła już 2 000 PLN, kierowników – 3 400 PLN, dyrektorów – 9 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych na różnych szczeblach zarządzania
w firmach polskich i zagranicznych w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Wynagrodzenia a wielkość firmy


Wielkość wynagrodzenia zależy także od wielkości firmy. Im większa – tym wyższe wynagrodzenie. Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach (1-9 osób) – mediana płac to w tym przypadku 3 790 PLN. Największe stawki należały do pracowników zatrudnionych w dużych firmach (powyżej 250 osób). Mediana ich wynagrodzeń całkowitych to 6 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych w firmach o różnej wielkości zatrudnienia
w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Wynagrodzenia w różnych branżach


Nie bez znaczenia dla poziomu wynagrodzeń jest branża zatrudnienia. W 2011 roku w Warszawie najwyższe zarobki otrzymywały osoby zatrudnione w telekomunikacji – 7 230 PLN. Niewiele mniej wynosiły wynagrodzenia w branży IT – 7 000 PLN. Najniższe płace należały do osób zatrudnionych w szkolnictwie (3 500 PLN) oraz firmach związanych z kulturą i sztuką (3 900 PLN).

Mediana wynagrodzeń w wybranych branżach
w Warszawie w 2011 roku(brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Płace osób o różnym wykształceniu


Jednym z ważniejszych czynników indywidualnych, wpływających na wielkość wynagrodzeń, jest poziom wykształcenia. Im wyższe – tym potencjalnie wyższe zarobki. W Warszawie w 2011 roku najmniej zarabiały osoby z wykształceniem zawodowym – 2 900 PLN. Mediana płac pracowników z wykształceniem średnim wynosiła 3 600 PLN. Najwyższe zarobki należały do osób, które ukończyły studia inżynierskie II stopnia. Przeciętnie otrzymywały one 7 500 PLN.

Mediana wynagrodzeń osób o różnym poziomie wykształcenia
w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Analizy stanowiskowe


W raporcie zawarto analizy dla 103 najpopularniejszych stanowisk. Dla każdego z nich przedstawiono opis stanowiska, wynagrodzenie podstawowe i całkowite oraz najczęściej przysługujące świadczenia dodatkowe. W zależności od wielkości próby zamieszczono także analizy wynagrodzeń z uwzględnieniem takich kryteriów jak: kapitał firmy, wielkość zatrudnienia, branża, płeć, wiek oraz staż pracy.

Kierownik biura/office manager


Dane ogólne

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

wynagrodzenie podstawowe

178

3 000

4 000

5 510

7 800

10 319

6 360

wynagrodzenia całkowite

178

3 300

4 500

6 000

9 300

12 500

7 291Wynagrodzenia całkowite w różnych firmach

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

kapitał

zagraniczny

74

4 500

6 000

8 800

12 000

15 000

9 289

polski

104

2 905

3 800

5 000

6 625

9 480

5 868

wielkość zatrudnienia

10-49

55

2 900

3 800

5 200

7 505

9 300

5 878

50-249

48

3 400

4 425

5 850

9 340

10 500

6 578

branża

usługi

66

3 000

4 000

5 100

6 500

11 000

5 933Wynagrodzenia całkowite – czynniki indywidualne

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

płeć

kobieta

139

3 200

4 300

5 950

8 200

12 000

6 853

wiek

26-30

47

3 300

3 800

4 900

6 500

8 000

5 299

31-35

54

3 800

4 700

6 625

10 000

12 500

7 649

staż pracy

11-15

46

3 200

4 830

7 865

10 319

14 000

8 452Świadczenia dodatkowe

WykresO raporcie


Pierwszą część raportu stanowi zestawienie wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W analizach uwzględniono między innymi takie kryteria jak typ firmy, pochodzenie kapitału, wielkość rocznych przychodów i zatrudnienia czy branżę. Pod uwagę brano również indywidualne cechy pracowników, takie jak płeć, wiek, staż pracy, poziom wykształcenia czy znajomość języków obcych.

W drugiej części opracowania przedstawiono analizy dla 103 najpopularniejszych stanowisk.
W zależności od próby analizy zawierają:
  1. Wysokość wynagrodzenia podstawowego i całkowitego.
  2. Wysokość wynagrodzeń w zależności od takich kryteriów jak: kapitał firmy, wielkość zatrudnienia, branża, płeć, wiek, staż pracy.
  3. Przysługujące świadczenia dodatkowe.

Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku

Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku
  • 17 812 pracowników
  • 6 szczebli zatrudnienia
  • 103 stanowiska
  • 252 strony
Teresa Hantz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".