Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Robotnik magazynowy 4820 PLN
Statystyk 5260 PLN
Administrator IT 8520 PLN
Asystent kupca 5000 PLN
Księgowa 7530 PLN
Programista PHP 8720 PLN
Sap consultant 8290 PLN
Programista Android 7780 PLN
Dzielnicowy 8010 PLN
Wiertacz studni 6900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku”

27.06.2012 Teresa Hantz
Artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku”. Przedstawiono w nim poziom płac osób zatrudnionych w stolicy z uwzględnieniem 6 szczebli zatrudnienia: pracownicy szeregowi, specjaliści, starsi specjaliści, kierownicy, dyrektorzy, zarząd. Dokonano analiz wynagrodzeń w oparciu o takie kryteria jak branża zatrudnienia, kapitał, wielkość oraz forma własności firmy. Dodatkowo przedstawiono jedną ze 103 analiz stanowiskowych dostępnych w raporcie. Artykuł zawiera 5 wykresów i 3 tabele.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu na temat wynagrodzeń osób zatrudnionych w Warszawie. Raport powstał w oparciu o dane pochodzące z IX Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń - największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2011 roku w badaniu uczestniczyło 101 787 pracowników. Próba dla Warszawy to 17 812 osób.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione w artykule kwoty to wynagrodzenia całkowite brutto.

Dane ogólne


Jak wynika z IX Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, płace w województwie mazowieckim są najwyższe w kraju. W 2011 roku mediana wynagrodzeń osób pracujących w tej części Polski wynosiła 5 000 PLN. Jest to 1 030 PLN więcej niż zarabiali mieszkańcy drugiego w zestawieniu województwa dolnośląskiego.

Mediana wynagrodzeń całkowitych
w poszczególnych województwach w 2011 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Wynagrodzenia osób zatrudnionych na poszczególnych szczeblach zarządzania wynosiły od 3 065 PLN (w przypadku pracowników szeregowych) do 22 000 PLN (zarząd). Specjaliści w Warszawie zarabiali przeciętnie 4 700 PLN, kierownicy – 8 000 PLN, dyrektorzy – 16 000 PLN. Rozpiętość płac między najniższym a najwyższym szczeblem zarządzania, w przypadku płac całkowitych, wynosiła więc 18 935 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych
na poszczególnych szczeblach zarządzania w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”W przypadku wynagrodzeń podstawowych rozpiętość płac na różnych szczeblach wynosiła 15 100 PLN. Najmniejsza różnica między wynagrodzeniem zasadniczym a całkowitym dotyczyła pracowników szeregowych. Na tym szczeblu udział premii wynosił najmniej, bo 7 % płacy całkowitej. Wraz ze szczeblem zarządzania rósł udział części ruchomej wynagrodzenia. W przypadku specjalistów było to 10%, starszych specjalistów i kierowników – 12%, dyrektorów – 19%, członków zarządu – 22%.

Premia jako % wynagrodzenia całkowitego osób zatrudnionych
na poszczególnych szczeblach w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Firmy o różnych formach własności


Bez względu na szczebel zarządzania, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w prywatnych przedsiębiorstwach. Im wyższy szczebel zarządzania, tym większe różnice w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi firmami. W przypadku pracowników szeregowych rozpiętości te wynosiły 300 PLN. Najwięcej zarabiały osoby zatrudnione w firmach prywatnych (3 200 PLN), najmniej w spółkach skarbu państwa (2 900 PLN). W przypadku specjalistów różnice te sięgały już 1 100 PLN. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prywatnych zarabiały 4 900 PLN, w firmach budżetowych/komunalnych – 3 800 PLN. Rozpiętości płacowe kierowników zatrudnionych w firmach o różnych formach własności sięgały 2 400 PLN. Najwięcej zarabiali pracownicy spółek prywatnych – 8 400 PLN.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na poszczególnych szczeblach zarządzania
w firmach o różnych formach własności w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

szczebel

forma własności

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

średnia

pracownik szeregowy

 

prywatna

2 768

2 400

3 200

4 250

3 539

skarbu państwa

254

2 300

2 900

4 000

3 324

budżetowa/komunalna

394

2 300

3 000

3 888

3 240

specjalista

 

prywatna

4 604

3 700

4 900

6 500

5 379

skarbu państwa

377

3 500

4 700

6 700

5 344

budżetowa/komunalna

494

3 000

3 800

5 200

4 355

starszy specjalista

 

prywatna

2 777

5 300

7 500

10 000

8 299

skarbu państwa

200

4 498

6 500

9 550

7 456

budżetowa/komunalna

331

3 950

4 900

6 600

5 564

kierownik

 

prywatna

3 397

5 700

8 400

12 500

9 801

skarbu państwa

168

5 375

8 000

11 000

9 205

budżetowa/komunalna

246

4 500

6 000

8 200

6 528

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Firmy z kapitałem polskim i zagranicznym


Na każdym szczeblu zarządzania wynagrodzenia w firmach z kapitałem zagranicznym były większe, niż w tych z kapitałem polskim. Wraz ze szczeblem rozpiętości te się zwiększały. Pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach polskich zarabiali 2 900 PLN – 600 PLN mniej niż pracujący w przedsiębiorstwach zagranicznych. W przypadku starszych specjalistów różnica ta wynosiła już 2 000 PLN, kierowników – 3 400 PLN, dyrektorów – 9 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych na różnych szczeblach zarządzania
w firmach polskich i zagranicznych w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Wynagrodzenia a wielkość firmy


Wielkość wynagrodzenia zależy także od wielkości firmy. Im większa – tym wyższe wynagrodzenie. Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach (1-9 osób) – mediana płac to w tym przypadku 3 790 PLN. Największe stawki należały do pracowników zatrudnionych w dużych firmach (powyżej 250 osób). Mediana ich wynagrodzeń całkowitych to 6 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych w firmach o różnej wielkości zatrudnienia
w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Wynagrodzenia w różnych branżach


Nie bez znaczenia dla poziomu wynagrodzeń jest branża zatrudnienia. W 2011 roku w Warszawie najwyższe zarobki otrzymywały osoby zatrudnione w telekomunikacji – 7 230 PLN. Niewiele mniej wynosiły wynagrodzenia w branży IT – 7 000 PLN. Najniższe płace należały do osób zatrudnionych w szkolnictwie (3 500 PLN) oraz firmach związanych z kulturą i sztuką (3 900 PLN).

Mediana wynagrodzeń w wybranych branżach
w Warszawie w 2011 roku(brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Płace osób o różnym wykształceniu


Jednym z ważniejszych czynników indywidualnych, wpływających na wielkość wynagrodzeń, jest poziom wykształcenia. Im wyższe – tym potencjalnie wyższe zarobki. W Warszawie w 2011 roku najmniej zarabiały osoby z wykształceniem zawodowym – 2 900 PLN. Mediana płac pracowników z wykształceniem średnim wynosiła 3 600 PLN. Najwyższe zarobki należały do osób, które ukończyły studia inżynierskie II stopnia. Przeciętnie otrzymywały one 7 500 PLN.

Mediana wynagrodzeń osób o różnym poziomie wykształcenia
w Warszawie w 2011 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w Warszawie 2011 roku”Analizy stanowiskowe


W raporcie zawarto analizy dla 103 najpopularniejszych stanowisk. Dla każdego z nich przedstawiono opis stanowiska, wynagrodzenie podstawowe i całkowite oraz najczęściej przysługujące świadczenia dodatkowe. W zależności od wielkości próby zamieszczono także analizy wynagrodzeń z uwzględnieniem takich kryteriów jak: kapitał firmy, wielkość zatrudnienia, branża, płeć, wiek oraz staż pracy.

Kierownik biura/office manager


Dane ogólne

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

wynagrodzenie podstawowe

178

3 000

4 000

5 510

7 800

10 319

6 360

wynagrodzenia całkowite

178

3 300

4 500

6 000

9 300

12 500

7 291Wynagrodzenia całkowite w różnych firmach

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

kapitał

zagraniczny

74

4 500

6 000

8 800

12 000

15 000

9 289

polski

104

2 905

3 800

5 000

6 625

9 480

5 868

wielkość zatrudnienia

10-49

55

2 900

3 800

5 200

7 505

9 300

5 878

50-249

48

3 400

4 425

5 850

9 340

10 500

6 578

branża

usługi

66

3 000

4 000

5 100

6 500

11 000

5 933Wynagrodzenia całkowite – czynniki indywidualne

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

płeć

kobieta

139

3 200

4 300

5 950

8 200

12 000

6 853

wiek

26-30

47

3 300

3 800

4 900

6 500

8 000

5 299

31-35

54

3 800

4 700

6 625

10 000

12 500

7 649

staż pracy

11-15

46

3 200

4 830

7 865

10 319

14 000

8 452Świadczenia dodatkowe

WykresO raporcie


Pierwszą część raportu stanowi zestawienie wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W analizach uwzględniono między innymi takie kryteria jak typ firmy, pochodzenie kapitału, wielkość rocznych przychodów i zatrudnienia czy branżę. Pod uwagę brano również indywidualne cechy pracowników, takie jak płeć, wiek, staż pracy, poziom wykształcenia czy znajomość języków obcych.

W drugiej części opracowania przedstawiono analizy dla 103 najpopularniejszych stanowisk.
W zależności od próby analizy zawierają:
  1. Wysokość wynagrodzenia podstawowego i całkowitego.
  2. Wysokość wynagrodzeń w zależności od takich kryteriów jak: kapitał firmy, wielkość zatrudnienia, branża, płeć, wiek, staż pracy.
  3. Przysługujące świadczenia dodatkowe.

Teresa Hantz

Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku

Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku
  • 17 812 pracowników
  • 6 szczebli zatrudnienia
  • 103 stanowiska
  • 252 strony
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".