Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 4510 PLN
Kierownik projektów 10740 PLN
Konstruktor 5860 PLN
Handlowiec 6730 PLN
Marketing Specialist 7890 PLN
Pielęgniarka 6340 PLN
Lekarz neurolog 10650 PLN
Pracownik kwiaciarni 4190 PLN
iOS developer 11730 PLN
Android developer 10750 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018

15.01.2019 Renata Kucharska-Kawalec
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 wzięło udział 550 zakładów działających na terenie Polski, które łącznie przekazały dane o 236 942 pracownikach. W rezultacie zaprezentowaliśmy analizy dla 590 stanowisk pracy. Wśród uczestników badania najwięcej firm to organizacje o profilu produkcyjnym (73% próby) i przewadze kapitału zagranicznego (82% badanych).
Raport obejmuje analizy ogólne oraz dane szczegółowe o stawkach płac w firmach różnej wielkości, o różnym profilu działalności, z różnych branż i województw. Można w nim znaleźć również informacje o oferowanych benefitach oraz o planowanych i zrealizowanych podwyżkach wynagrodzeń.

Dane płacowe zaprezentowane w niniejszym artykule dotyczą średniomiesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto.

Relacje wynagrodzeń


Wszystkie stanowiska zaprezentowane w raporcie zostały dopasowane do kilku poziomów trudności pracy – w zależności od stopnia wymaganego doświadczenia, skali samodzielności czy zakresu odpowiedzialności. Wyniki raportu pokazują, że najniżej wynagradzani są początkujący pracownicy fizyczni. Mediana ich miesięcznej płacy całkowitej brutto to 3 080 PLN. Pracownicy fizyczni na stanowiskach liderskich (brygadzistowskich) zarabiają o 55% więcej (4 764 PLN). Od trzech do pięciu razy wyższe pensje otrzymują kierownicy. Dyrektorzy dużych pionów w złożonych organizacjach zarabiają około 30 000 PLN miesięcznie. Stanowi to dziesięciokrotność mediany wynagrodzenia początkującego pracownika fizycznego. W tym samym zestawieniu – dyrektorzy zarządzający otrzymują ponad 14 razy wyższe pensje.

Analizując wyłącznie stanowiska specjalistyczne widzimy, że mediana wynagrodzeń ekspertów wynosi 9 857 PLN i w porównaniu do młodszych specjalistów jest niemal 2,4 razy wyższa (4 186 PLN). Więcej szczegółowych informacji o relacjach wynagrodzeń pomiędzy poziomami stanowisk w różnych firmach znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018.

Wysokość wynagrodzeń całkowitych pracowników
na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej

Wykres

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018
* definicje poziomów zarządzania znajdują się na końcu artykułuStruktura wynagrodzeń


Analizując rynkowy poziom płac, należy zwrócić uwagę na strukturę wynagrodzenia. Tradycyjnie bowiem na pensję pracownika składa się jego płaca zasadnicza (miesięczna, godzinowa lub akordowa), stałe dodatki do wynagrodzenia oraz składniki zmienne. W przypadku omawianego raportu, rozumiane są one jako średnio miesięczne wypłacone wynagrodzenie zmienne, zależne od realizacji celów lub uznania pracodawcy.

W 2018 roku najwyższy udział premii w płacy podstawowej zaobserwowano na stanowiskach menedżerskich. Dyrektorzy zarządzający otrzymują dodatkowo średnio 31% wynagrodzenia podstawowego w formie bonusu (dla porównania – mediana wynosi 20%). Udział premii w pensji podstawowej specjalistów to średnio 12%, natomiast w przypadku pracowników fizycznych jest to 14%. Więcej danych zaprezentowano na Schemacie 1.

Premia jako procent płacy podstawowej pracowników
na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej

Schemat

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Zróżnicowanie wynagrodzeń


Wynagrodzenia w firmach zagranicznych są średnio o 20% wyższe niż w firmach polskich. Największe dysproporcje występują w przypadku stanowisk z najwyższych szczebli hierarchii organizacyjnej. Mediana wynagrodzeń dyrektorów zarządzających w firmach o kapitale zagranicznym jest ponad dwukrotnie wyższa (49 852 PLN w porównaniu do 23 904 PLN w firmach polskich). Kierownicy małych pionów w międzynarodowych organizacjach otrzymują o około 22% więcej niż menedżerowie w rodzimych przedsiębiorstwach. W przypadku doświadczonych specjalistów, średnie różnice oscylują wokół 13%. Najmniejsze rozpiętości występują w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników fizycznych. Doświadczeni „szeregowi” w firmach zagranicznych zarabiają blisko 9% więcej niż w polskich organizacjach.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych pracowników
na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej w firmach polskich i zagranicznych

 

doświadczony pracownik fizyczny

doświadczony specjalista

kierownik –

poziom

niższy*

dyrektor zarządzający

firmy o kapitale polskim

3 391

4 802

8 512

23 904

firmy o kapitale zagranicznym

3 692

5 386

10 388

49 852

firmy o kapitale zagranicznym/

firmy o kapitale polskim

109%

112%

122%

209%

 

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018
* definicje poziomów zarządzania znajdują się na końcu artykułu


Dysproporcje wynagrodzeń występują również pomiędzy organizacjami o różnej wielkości zatrudnienia. W przypadku stanowisk szeregowych, doświadczeni pracownicy fizyczni w firmach liczących do 200 osób (3 692 PLN) zarabiają o 2% więcej niż w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 osób (3 620 PLN). Na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych różnice oscylują wokół 3-4% na korzyść pracowników dużych przedsiębiorstw. Największe rozpiętości obserwujemy w odniesieniu do kadry zarządzającej. Dyrektorzy zarządzający firmami powyżej 1000 osób (71 438 PLN) zarabiają blisko 2,4 razy więcej niż menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmami do 200 pracowników.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych pracowników
na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej w firmach polskich i zagranicznych

 

doświadczony pracownik fizyczny

doświadczony specjalista

kierownik –

poziom

niższy*

dyrektor zarządzający

firmy zatrudniające

do 200 osób

3 692

5 119

9 984

30 000

firmy zatrudniające

powyżej 1000 osób

3 620

5 331

10 276

71 438

firmy zatrudniające powyżej 1000 osób/firmy zatrudniające do 200 osób

98%

104%

103%

238%

 

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018
* definicje poziomów zarządzania znajdują się na końcu artykułu


Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018 pokazują także, że występuje istotne zróżnicowanie pomiędzy wynagrodzeniami w różnych branżach. Przyjrzyjmy się mu na przykładzie początkujących pracowników fizycznych. W grupie tej najwyższe pensje otrzymują osoby rozpoczynające pracę w sektorze metalowym i metalurgicznym (3 396 PLN). Niewiele mniej, bo 3 322 PLN, wypłacają przedsiębiorstwa z branży lotniczej. Natomiast najniższe wynagrodzenia otrzymują początkujący pracownicy szeregowi w branży meblarskiej (2 832 PLN). Więcej informacji zaprezentowano na wykresie 2.

Wynagrodzenia całkowite
początkujących pracowników fizycznych w różnych branżach

Wykres

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Podwyżki wynagrodzeń


Na większości badanych szczebli zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w 2018 roku okazały się wyższe od planowanych na ten okres w roku 2017. Pracownicy fizyczni otrzymali 6% podwyżki (przy planowanych 5%), kadra kierownicza 5% (przy planowanych 4,6%), natomiast kadra zarządzająca otrzymała 4% (przy planowanych 3,7%). Jedynie specjaliści otrzymali podwyżki zgodne z planowanymi – na poziomie 5%.

Porównanie planowanych i zrealizowanych podwyżek wynagrodzeń
pracowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej

Wykres

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Więcej informacji, w tym planowane podwyżki płac na nadchodzące miesiące, zaprezentowano w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018.

Świadczenia pozapłacowe


Oprócz analiz wynagrodzeń, w raporcie zamieszczono również informacje o 16 rodzajach świadczeń pozapłacowych. Tradycyjnie już najbardziej popularne są szkolenia zawodowe – przyznaje je 95% firm. Około 85% organizacji oferuje zajęcia sportowo-rekreacyjne, polisy na życie oraz dodatkową opiekę medyczną. Natomiast najrzadziej w pakiecie świadczeń pozapłacowych znajdują się dodatkowe dni płatnego urlopu (stosowane przez zaledwie 6% firm) oraz akcje pracownicze (przyznawane przez 8% badanych przedsiębiorstw). Szczegółowe informacje o popularności poszczególnych świadczeń zaprezentowano na wykresie 4.

Świadczenia dodatkowe oferowane w 2018 roku

Wykres

Opracowanie własne na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Definicje poziomów zarządzania użyte w artykule:Kierownik – poziom niższy: zarządza podległym zespołem pracowników (lub procesem) oraz odpowiada za ich wyniki. Realizuje politykę firmy w obrębie danego działu.

Kierownik – poziom wyższy: zarządza podległym zespołem pracowników (osobiście lub poprzez kierowników niższego poziomu) oraz odpowiada za wyniki podległego działu i za zarządzanie złożonymi procesami. Realizuje politykę firmy w obrębie działu i może mieć wpływ na jej kształtowanie.

Dyrektor pionu – poziom niższy: zarządza podległym zespołem kierowników. Realizuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego pionu i może mieć wpływ na jej kształtowanie. Odpowiada za pion w jednej dużej jednostce biznesowej lub w kilku mniejszych.

Dyrektor pionu – poziom wyższy: zarządza podległym zespołem dyrektorów lub kierowników, kształtuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego pionu. Odpowiada za pion we wszystkich jednostkach biznesowych w dużej lub wielozakładowej organizacji.

O raporcie:


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 zawiera informacje o wynagrodzeniach 236 942 pracowników zatrudnionych na 590 stanowiskach. Dane pochodzą od 550 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzono w okresie maj – październik 2018 roku. Dane pozyskiwane były nie wcześniej niż na dzień 30.04.2018.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".