Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 6810 PLN
Kierownik projektu 8780 PLN
Manager produktu 5320 PLN
Protetyk słuchu 4130 PLN
Pielęgniarka 3940 PLN
Kontroler finansowy 5620 PLN
Sprzedawczyni 3050 PLN
Wagowy 3690 PLN
Art Director 7710 PLN
Lider klubu pracy 4900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Nowa Unia: wynagrodzenia w latach 2005-2013

31.08.2015 Sylwia Radzięta
Estonia, Litwa i Łotwa na początku XXI wieku zyskały przydomek tygrysów bałtyckich. Tak jak w przypadku azjatyckiego tygrysa, określenie użyte zostało w odniesieniu do szybkiego wzrostu gospodarczego państw w pierwszych siedmiu latach XXI wieku. W 2004 roku, tak jak Polska, te kraje bałtyckie wstąpiły do Unii Europejskiej. W tym czasie zaobserwować można było dodatnią dynamikę wynagrodzeń, poza latami 2009-2010, które były echem światowego kryzysu gospodarczego. Sytuacja na rynku pracy spowodowała, że mieszkańcy krajów bałtyckich utracili wiarę w zachodni model gospodarczy.

Pod względem wynagrodzenia nominalnego Polska na tle tygrysów bałtyckich charakteryzowała się ciągłą dodatnią dynamiką wzrostu w przedziale 1,8-9,6%. Jednak od kilku lat procentowy przyrost pensji jest niższy niż w Estonii, Łotwie i na Litwie. Zagregowany wzrost wartości nominalnych był zdecydowanie najwyższy na Łotwie i wyniósł 80%, co oznacza, że w 2013 roku przeciętna pensja w tym kraju wynosiła 1,82 pensji z 2006 roku. W Estonii i na Litwie stosunek średniego wynagrodzenia z 2013 do tego z 2005 roku wyniósł odpowiednio 1,65 i 1,61. W Polsce zagregowana dynamika wyniosła zaledwie 36%.


Tygrysy bałtyckie na tle Polski


Estonia, Litwa i Łotwa na początku XXI wieku zyskały przydomek tygrysów bałtyckich. Tak jak w przypadku azjatyckiego tygrysa, określenie użyte zostało w odniesieniu do szybkiego wzrostu gospodarczego państw w pierwszych siedmiu latach XXI wieku. W 2004 roku, tak jak Polska, te kraje bałtyckie wstąpiły do Unii Europejskiej. W tym czasie zaobserwować można było dodatnią dynamikę wynagrodzeń, poza latami 2009-2010, które były echem światowego kryzysu gospodarczego. Sytuacja na rynku pracy spowodowała, że mieszkańcy krajów bałtyckich utracili wiarę w zachodni model gospodarczy.

Pod względem wynagrodzenia nominalnego Polska na tle tygrysów bałtyckich charakteryzowała się ciągłą dodatnią dynamiką wzrostu w przedziale 1,8-9,6%. Jednak od kilku lat procentowy przyrost pensji jest niższy niż w Estonii, Łotwie i na Litwie. Zagregowany wzrost wartości nominalnych był zdecydowanie najwyższy na Łotwie i wyniósł 80%, co oznacza, że w 2013 roku przeciętna pensja w tym kraju wynosiła 1,82 pensji z 2006 roku. W Estonii i na Litwie stosunek średniego wynagrodzenia z 2013 do tego z 2005 roku wyniósł odpowiednio 1,65 i 1,61. W Polsce zagregowana dynamika wyniosła zaledwie 36%.

Nominalny wzrost wynagrodzeń w Polsce i w Krajach Bałtyckich (r/r)

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDŚwiatowy kryzys niewątpliwie gwałtownie uderzył w kraje tygrysa bałtyckiego. Państwa te dynamicznie rozwijały się w okresie poprzedzającym ową katastrofę gospodarczą. Chociaż trudno w to uwierzyć, wzrost łotewskiej gospodarki w 2006 roku był porównywalny z rozwojem Chin – ponad 12% rocznie. Dynamicznemu wzrostowi gospodarek analizowanych krajów towarzyszyła również wysoka inflacja, choć ujemną wartość na Łotwie zanotowano w 2010 roku. W przypadku Estonii deflację odnotowano w 2009 roku, ale rząd jej wielkości nie przekroczył dziesiętnych części procenta (0,08).

Dynamika inflacji w latach 2005-2013 w Polsce, Estonii i Łotwie

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDDynamika wzrostu wynagrodzeń, po uwzględnieniu inflacji, nie była już taka imponująca. Kryzys rozpoczęty w 2007 roku w niewielkim stopniu odbił się na realnych wynagrodzeniach, pensje praktycznie nie zmalały (oprócz Estonii w 2010 i Łotwy w 2011 roku), jedynie dynamika ich wzrostu została wyhamowana, by po okresach załamania znowu wzrastać. W przypadku wynagrodzeń w naszym kraju, przyrost zawsze był dodatni. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od 2005 roku do 2013 roku wysokość realnego wynagrodzenia na Łotwie wzrosła o 85%.

Dynamika realnych wynagrodzeń
w latach 2005-2013 w Polsce, Estonii i Łotwie

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDW Europie Środkowej stabilny wzrost


W Grupie Wyszehradzkiej[PRZYPIS]do członków Grupy Wyszehradzkiej zalicza się Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry[/PRZYPIS] i Słowenii procentowy przyrost wynagrodzeń był zdecydowanie niższy aniżeli w krajach bałtyckich. W większości z tych państw światowy kryzys gospodarczy nie spowodował spadku wynagrodzeń, lecz jedynie spadek dynamiki ich wzrostu. Jednym z państw o najniższym zagregowanym wzroście wynagrodzeń nominalnych były niewątpliwie Czechy. Największą siłą napędową ich gospodarki jest eksport, zorientowany w głównej mierze na branżę motoryzacyjną. Kryzys skutecznie odstraszył zagranicznych inwestorów, co może tłumaczyć taki spadek dynamiki wynagrodzenia w 2009 roku. W przypadku Słowenii, która w 2007 roku jako pierwszy kraj postkomunistyczny przyjęła euro, obserwujemy wzrost wynagrodzeń, aż do 2012 roku. Rok później Czechy pozostawały w recesji, a źródłem tego zjawiska niewątpliwie był spadek eksportu i inwestycji w tym kraju, jak również pogorszenie się koniunktury w gospodarkach strefy euro.

Dynamika nominalnych wynagrodzeń
w latach 2005-2013 w krajach środkowoeuropejskich

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDNajwyższą przeciętną inflację w latach 2005-2013 odnotowano na Węgrzech, gdzie ceny towarów i usług wzrastały co roku średnio o 4,7%. Za dany koszyk dóbr, Węgrzy w 2013 roku zapłacili 1,38 ceny z 2005 roku. Najniższą przeciętną inflację w analizowanym okresie zanotowano w Czechach. Niski wzrost cen w tym kraju powoduje, że konsumenci nie tracą zdolności do nabywania dóbr.
Inflacja w Krajach Środkowoeuropejskich charakteryzowała się raczej stabilnym przyrostem pomiędzy 1 a 8% w skali roku.

Dynamika wzrostu inflacji
w latach 2005-2013 w Europie Środkowej

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDRealne płace w 2013 roku wzrosły w Polsce o 37% w porównaniu z 2005 rokiem. Spośród analizowanych krajów tylko w Słowacji przyrost ten był wyższy o 3 p.p. Wzrost siły nabywczej wynagrodzenia wynika z tego, że pensje nominalne, czyli te wypłacane pracownikom, rosły szybciej niż ceny. Jednak w przypadku Słowenii i Czech, w ostatnim analizowanym roku, przyrost cen był zdecydowanie wyższy niż przyrost płac nominalnych. Sprawiło to, że realne pensje obywateli były niższe niż w 2012 roku.

Dynamika realnych wynagrodzeń
w latach 2006-2013 w Europie Środkowej

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECD

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".