Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 7260 PLN
Inżynier elektronik 5140 PLN
Brand manager 8920 PLN
Sekretarka w szkole 3430 PLN
PHP developer 9710 PLN
Programista Python 7640 PLN
Programista Android 8040 PLN
Spawalnik 5630 PLN
Technik rtg 3220 PLN
Pomocnik mechanika 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Nowa Unia: wynagrodzenia w latach 2005-2013

31.08.2015 Sylwia Radzięta
Estonia, Litwa i Łotwa na początku XXI wieku zyskały przydomek tygrysów bałtyckich. Tak jak w przypadku azjatyckiego tygrysa, określenie użyte zostało w odniesieniu do szybkiego wzrostu gospodarczego państw w pierwszych siedmiu latach XXI wieku. W 2004 roku, tak jak Polska, te kraje bałtyckie wstąpiły do Unii Europejskiej. W tym czasie zaobserwować można było dodatnią dynamikę wynagrodzeń, poza latami 2009-2010, które były echem światowego kryzysu gospodarczego. Sytuacja na rynku pracy spowodowała, że mieszkańcy krajów bałtyckich utracili wiarę w zachodni model gospodarczy.

Pod względem wynagrodzenia nominalnego Polska na tle tygrysów bałtyckich charakteryzowała się ciągłą dodatnią dynamiką wzrostu w przedziale 1,8-9,6%. Jednak od kilku lat procentowy przyrost pensji jest niższy niż w Estonii, Łotwie i na Litwie. Zagregowany wzrost wartości nominalnych był zdecydowanie najwyższy na Łotwie i wyniósł 80%, co oznacza, że w 2013 roku przeciętna pensja w tym kraju wynosiła 1,82 pensji z 2006 roku. W Estonii i na Litwie stosunek średniego wynagrodzenia z 2013 do tego z 2005 roku wyniósł odpowiednio 1,65 i 1,61. W Polsce zagregowana dynamika wyniosła zaledwie 36%.


Tygrysy bałtyckie na tle Polski


Estonia, Litwa i Łotwa na początku XXI wieku zyskały przydomek tygrysów bałtyckich. Tak jak w przypadku azjatyckiego tygrysa, określenie użyte zostało w odniesieniu do szybkiego wzrostu gospodarczego państw w pierwszych siedmiu latach XXI wieku. W 2004 roku, tak jak Polska, te kraje bałtyckie wstąpiły do Unii Europejskiej. W tym czasie zaobserwować można było dodatnią dynamikę wynagrodzeń, poza latami 2009-2010, które były echem światowego kryzysu gospodarczego. Sytuacja na rynku pracy spowodowała, że mieszkańcy krajów bałtyckich utracili wiarę w zachodni model gospodarczy.

Pod względem wynagrodzenia nominalnego Polska na tle tygrysów bałtyckich charakteryzowała się ciągłą dodatnią dynamiką wzrostu w przedziale 1,8-9,6%. Jednak od kilku lat procentowy przyrost pensji jest niższy niż w Estonii, Łotwie i na Litwie. Zagregowany wzrost wartości nominalnych był zdecydowanie najwyższy na Łotwie i wyniósł 80%, co oznacza, że w 2013 roku przeciętna pensja w tym kraju wynosiła 1,82 pensji z 2006 roku. W Estonii i na Litwie stosunek średniego wynagrodzenia z 2013 do tego z 2005 roku wyniósł odpowiednio 1,65 i 1,61. W Polsce zagregowana dynamika wyniosła zaledwie 36%.

Nominalny wzrost wynagrodzeń w Polsce i w Krajach Bałtyckich (r/r)

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDŚwiatowy kryzys niewątpliwie gwałtownie uderzył w kraje tygrysa bałtyckiego. Państwa te dynamicznie rozwijały się w okresie poprzedzającym ową katastrofę gospodarczą. Chociaż trudno w to uwierzyć, wzrost łotewskiej gospodarki w 2006 roku był porównywalny z rozwojem Chin – ponad 12% rocznie. Dynamicznemu wzrostowi gospodarek analizowanych krajów towarzyszyła również wysoka inflacja, choć ujemną wartość na Łotwie zanotowano w 2010 roku. W przypadku Estonii deflację odnotowano w 2009 roku, ale rząd jej wielkości nie przekroczył dziesiętnych części procenta (0,08).

Dynamika inflacji w latach 2005-2013 w Polsce, Estonii i Łotwie

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDDynamika wzrostu wynagrodzeń, po uwzględnieniu inflacji, nie była już taka imponująca. Kryzys rozpoczęty w 2007 roku w niewielkim stopniu odbił się na realnych wynagrodzeniach, pensje praktycznie nie zmalały (oprócz Estonii w 2010 i Łotwy w 2011 roku), jedynie dynamika ich wzrostu została wyhamowana, by po okresach załamania znowu wzrastać. W przypadku wynagrodzeń w naszym kraju, przyrost zawsze był dodatni. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od 2005 roku do 2013 roku wysokość realnego wynagrodzenia na Łotwie wzrosła o 85%.

Dynamika realnych wynagrodzeń
w latach 2005-2013 w Polsce, Estonii i Łotwie

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDW Europie Środkowej stabilny wzrost


W Grupie Wyszehradzkiej[PRZYPIS]do członków Grupy Wyszehradzkiej zalicza się Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry[/PRZYPIS] i Słowenii procentowy przyrost wynagrodzeń był zdecydowanie niższy aniżeli w krajach bałtyckich. W większości z tych państw światowy kryzys gospodarczy nie spowodował spadku wynagrodzeń, lecz jedynie spadek dynamiki ich wzrostu. Jednym z państw o najniższym zagregowanym wzroście wynagrodzeń nominalnych były niewątpliwie Czechy. Największą siłą napędową ich gospodarki jest eksport, zorientowany w głównej mierze na branżę motoryzacyjną. Kryzys skutecznie odstraszył zagranicznych inwestorów, co może tłumaczyć taki spadek dynamiki wynagrodzenia w 2009 roku. W przypadku Słowenii, która w 2007 roku jako pierwszy kraj postkomunistyczny przyjęła euro, obserwujemy wzrost wynagrodzeń, aż do 2012 roku. Rok później Czechy pozostawały w recesji, a źródłem tego zjawiska niewątpliwie był spadek eksportu i inwestycji w tym kraju, jak również pogorszenie się koniunktury w gospodarkach strefy euro.

Dynamika nominalnych wynagrodzeń
w latach 2005-2013 w krajach środkowoeuropejskich

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDNajwyższą przeciętną inflację w latach 2005-2013 odnotowano na Węgrzech, gdzie ceny towarów i usług wzrastały co roku średnio o 4,7%. Za dany koszyk dóbr, Węgrzy w 2013 roku zapłacili 1,38 ceny z 2005 roku. Najniższą przeciętną inflację w analizowanym okresie zanotowano w Czechach. Niski wzrost cen w tym kraju powoduje, że konsumenci nie tracą zdolności do nabywania dóbr.
Inflacja w Krajach Środkowoeuropejskich charakteryzowała się raczej stabilnym przyrostem pomiędzy 1 a 8% w skali roku.

Dynamika wzrostu inflacji
w latach 2005-2013 w Europie Środkowej

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDRealne płace w 2013 roku wzrosły w Polsce o 37% w porównaniu z 2005 rokiem. Spośród analizowanych krajów tylko w Słowacji przyrost ten był wyższy o 3 p.p. Wzrost siły nabywczej wynagrodzenia wynika z tego, że pensje nominalne, czyli te wypłacane pracownikom, rosły szybciej niż ceny. Jednak w przypadku Słowenii i Czech, w ostatnim analizowanym roku, przyrost cen był zdecydowanie wyższy niż przyrost płac nominalnych. Sprawiło to, że realne pensje obywateli były niższe niż w 2012 roku.

Dynamika realnych wynagrodzeń
w latach 2006-2013 w Europie Środkowej

Wykres

opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECD

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".