Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Luka płacowa w oparciu o dane z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021 - wiosna

24.09.2021 Adam Klimczak
Artykuł powstał w oparciu o Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna. Raport dotyczy wynagrodzeń 260 536 osób zatrudnionych (100 331 kobiet i 157 438 mężczyzn) na 845 stanowiskach. W badaniu wzięło udział 761 zakładów. Więcej informacji o raporcie można znaleźć tutaj.
Luka płacowa
Różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn określa się jako lukę płacową. Wyraża się ją w procentach, które oznaczają, ile procent zarobków mężczyzn stanowią płace kobiet.
Wzór na lukę płacową: x=(m-k)/m*100%, gdzie x to luka płacowa, m to zarobki mężczyzn, a k to zarobki kobiet.
Przedstawienie luki płacowej nie zawsze jest jednoznaczne, gdyż mamy do czynienia z różną strukturą zatrudnienia płci. Jak wynika z naszego raportu - kobiety rzadziej zajmują lepiej opłacane stanowiska kierownicze. Dlatego porównywanie ogólnych, zagregowanych danych nie przekazuje pełnego obrazu sytuacji. Nawet porównywanie wynagrodzeń na tych samych stanowiskach może być obciążone błędem ze względu na różny poziom doświadczenie, wykształcenia czy efektywności zatrudnionych pracowników.

Luka płacowa na poszczególnych poziomach stanowisk
W poniższej tabeli przedstawiam różnicę w medianowym wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn na różnych szczeblach organizacyjnych. Są to dane zagregowane, jednak możemy zauważyć, że generalnie im wyższy poziom w hierarchii (a co tym idzie – wyższa pensja), tym mniej zatrudnionych kobiet. I to jest głównym powodem, dla którego luka płacowa w wg. Eurostatu wynosi 14,1% w UE, a 8,5% w Polsce. W przypadku danych z naszego raportu – luka płacowa dla średniego wynagrodzenia podstawowego wynosi 17,76%, a dla wynagrodzeń całkowitych – 20,69%.

Różnice w zatrudnieniu i wynagrodzeniach kobiet na różnych poziomach stanowisk

poziom stanowiska

próba

odsetek kobiet

luka płacowa

dyrektor zarządzający

141

12,1%

6,25%

dyrektor pionu

1 595

27,1%

5,52%

kierownik

11 387

29,5%

4,00%

starszy specjalista

21 327

39,6%

10,67%

doświadczony specjalista

29 903

49,6%

9,67%

 

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosnaMożemy zauważyć, że na poziomie doświadczonego specjalisty występuje przewaga kobiet, która stopniowo topnieje w miarę gdy zmierzamy w kierunku wyższych poziomów – stąd nieskorygowana luka płacowa liczona dla wszystkich stanowisk wynosi dla danych z naszego raportu ponad 20%. Najwyższa luka płacowa występuje na poziomie starszych specjalistów. Przypatrzmy się teraz, jak wyglądają różnice w wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach.

Luka płacowa na poszczególnych stanowiskach
W wynagrodzeniach na konkretnych stanowiskach zauważymy, czemu w zagregowanych danych mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Gdy weźmiemy pod lupę lepiej opłacane stanowiska (starszy specjalista ds. zarządzania projektami IT, starszy programista Java, kierownik produkcji) – zaobserwujemy na nich znaczną przewagę liczebną mężczyzn. Z kolei na stanowiskach o wynagrodzeniach najniższych (sekretarka, sprzedawca, konsultant call center) mamy przewagę kobiet. Występują oczywiście stanowiska takie jak kierownik działu logistyki czy specjalista ds. rekrutacji, gdzie luka płacowa jest ujemna – czyli to kobiety zarabiają więcej. Przedstawiam to w tabeli 2.

Różnice w zatrudnieniu i wynagrodzeniach kobiet na różnych stanowiskach

stanowisko

próba

odsetek kobiet

luka płacowa

starszy specjalista ds. zarządzania projektami IT

56

35,7%

31,89%

starszy programista Java

373

4,3%

15,26%

kierownik produkcji

677

14,0%

13,71%

doświadczony konsultant call center

155

66,5%

1,15%

doświadczona sekretarka

156

91,0%

5,29%

doświadczony sprzedawca

2 775

77,4%

9,77%

kierownik działu logistyki

269

34,6%

-4,72%

doświadczony specjalista ds. rekrutacji

130

87,7%

-13,42%

 

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosnaJeśli na poziomie organizacji występują znaczące różnice płacowe między pracownikami na tym samym stanowisku , jest to nie tylko niesprawiedliwe dla osób otrzymujących niższe wynagrodzenia na tym samym stanowisku, ale i dla samego pracodawcy, który naraża się na szereg problemów.
Jednym z nich jest podejrzenie o dyskryminację ze względu na płeć. Bez obiektywnych przesłanek nie można traktować różnych płci w różny sposób – także, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia. Wynika to bezpośrednio z Art. 183b rozdziału II Kodeksu pracy.
Poza tym, ryzykujemy niezadowoleniem i ryzykiem odejścia z organizacji pracowników niedopłacanych – którzy mogą zatrudnić się w firmach płacących stawkę rynkową.
Równe traktowanie stanowi przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku pracy, może stanowić także istotny element budowania marki pracodawcy.
Dlatego tak ważna jest dbałość o rynkowe wynagradzanie wszystkich grup pracowników, bez zwracania uwagi na subiektywne czynniki, które nie powinny warunkować wysokości wypłacanych wynagrodzeń.

O raporcie
Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna to opracowanie informujące o aktualnych stawkach wynagrodzeń na 845 stanowiskach z 19 pionów. Zawiera on informacje o wynagrodzeniach od 761 firm.

Badanie prowadzone było w okresie od marca do maja 2021 roku. Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyl, decyl, odchylenie standardowe.

Adam Klimczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".