Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor maszyn 5990 PLN
HR generalist 5360 PLN
Team leader spedycji 7740 PLN
Nauczyciel techniki 4820 PLN
Niania 2900 PLN
Pracownik recepcji 3280 PLN
Zootechnik 4390 PLN
Process Manager 10140 PLN
Asystent rodziny 3310 PLN
Commodity manager 11890 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Koszty pracy w krajach Unii Europejskiej

16.10.2018 Karolina Jurczak
Oczywistym jest, że niskie koszty pracy w danym kraju zwiększają jego konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Z kolei wysokie koszty zatrudnienia często stanowią barierę dla przyciągania inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy. Mogą również prowadzić do zwiększania szarej strefy.
Z punktu widzenia pracowników ważny jest udział kosztów wynagrodzeń w łącznych kosztach pracy. Wysoka partycypacja pozapłacowych kosztów pracy, świadczy o tym, że z wysokich wynagrodzeń w dużej mierze korzysta państwo, a nie sami pracownicy. Artykuł przedstawia wysokość kosztów pracy w Polsce i Unii Europejskiej w ostatnich latach.
Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), koszt pracy to całkowity koszt poniesiony przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika. W ten sposób rozumiany koszt pracy obejmuje: wynagrodzenie za wykonaną pracę, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, premie i gratyfikacje, koszt posiłków, napojów, płatności w naturze, koszt mieszkań pracowników ponoszonych przez pracodawcę, wydatki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, koszty szkolenia, świadczenia społeczne i inne, takie jak: koszty transportu pracowników, odzież robocza, koszty rekrutacji oraz podatki traktowane jako koszty pracy.

Ile kosztuje zatrudnienie polskiego pracownika?


Koszty pracy w Polsce znacznie różnią się ze względu na branżę. Według danych GUS najwyższe, w ujęciu miesięcznym i godzinowym, wystąpiły w informacji i komunikacji. Niewątpliwie wpływ na to ma szybki w ostatnich latach wzrost wynagrodzeń w tej branży. Zwracają uwagę również wysokie koszty pracy w górnictwie.

Koszty pracy w ujęciu miesięcznym i godzinowym w sekcjach w 2016 roku (w PLN)

Sekcja

miesięcznie

godzinowo

ogółem

 

5 489,14

33,73

informacja i komunikacja

9 356,66

56,29

Górnictwo

8 967,28

51,05

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

8 615,43

51,37

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

8 415,99

50,97

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

7 444,32

44,72

administracja publiczna i obrona narodowa

6 116,41

 

37,06

obsługa rynku nieruchomości

5 561,25

33,39

Budownictwo

5 378,06

31,65

Edukacja

5 359,15

42,11

transport i gospodarka magazynowa

5 270,41

31,23

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

4 724,35

28,68

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

4 722,42

 

28,90

administrowanie i działalność wspierająca

3 850,18

23,07

zakwaterowanie i gastronomia

3 675,04

22,01

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS


Udział wynagrodzeń całkowitych w kosztach pracy w 2016 w Polsce według danych GUS wyniósł 77,5%. Najwyższy udział wynagrodzeń w kosztach pracy wystąpił w sekcji działalność finansowa (81,6%). Z kolei najniższy udział wynagrodzeń zasadniczych w górnictwie (26%).
Poniższa tabela prezentuje udział poszczególnych składowych w całkowitych kosztach pracy.

Udział wynagrodzeń w całkowitych kosztach pracy w Polsce w 2016 roku

składowa

udział w kosztach pracy (w %)

wynagrodzenie zasadnicze

 

62,3

dodatki za staż pracy

3,4

premie wypłacane periodycznie za osiągnięcia   w wykonywaniu podstawowych zadań

 

6,0

nagrody (bez wypłat z zysku)

 

2,9

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

2,5

nagrody jubileuszowe, gratyfikacje  odprawy wypłacone po przejściu   na emeryturę lub rentę

0,4

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS


Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej


Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 roku jednostkowe koszty pracy w Polsce wyniosły 9,4 EUR za godzinę, przy średniej unijnej wynoszącej 26,8 EUR. W poszczególnych krajach wspólnoty wahały się w granicach od 4,9 EUR do 42,6 EUR.
Dane pokazują znaczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Polska należy do grupy państw o relatywnie niskich kosztach pracy. Najniższe wystąpiły w Bułgarii (4,9 EUR), Rumunii (6,3 EUR), Litwie (8 EUR), Łotwie (8,1 EUR), Węgrzech (9,1 EUR) i Polsce (9,4 EUR). Spośród krajów Unii Europejskiej, na drugim biegunie znalazła się Dania (42,5 EUR), Belgia (39,6 EUR), Szwecja (38,3 EUR) i Luksemburg (37,6 EUR).
W 2017 roku udział pozapłacowych kosztów pracy w kosztach pracy ogółem w Unii Europejskiej wynosił 24%. W państwach członkowskich UE udział pozapłacowych kosztów pracy również był bardzo zróżnicowany. Najwyższy wystąpił we Francji (32,8%), w Szwecji (32,6 %), na Litwie (28,8 %) i we Włoszech (27,7 %). Jak wynika ze statystyk Eurostatu, najmniejsze obciążenie wynikające z pozapłacowych kosztów pracy występowało na Malcie i w Luksemburgu - odpowiednio 6,5% i 12,2%. Polska należy do krajów o stosunkowo niskim udziale pozapłacowych kosztów, wynoszącym 19,2% całkowitych kosztów pracy w 2017 roku. Należy dodać, że w większości krajów udział kosztów pozapłacowych w kosztach pracy wzrasta z roku na rok.

Koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2017 roku (w EUR)

kraj

koszty pracy

koszt wynagrodzeń i płac

udział wynagrodzeń w kosztach pracy

pozapłacowe koszty pracy

udział pozapłacowych kosztów w kosztach pracy

Dania

  42,5

36,6

86,12%

5,9

13,88%

Belgia

  39,6

28,9

72,98

10,7

27,02%

Szwecja

38,3

 

25,8

67,36%

12,5

32,64%

Luksemburg 

37,6

33,0

87,77%

4,6

12,23%

Francja

36,0

24,2

67,22%

11,8

32,78%

Holandia

34,8

 

26,4

75,86%

8,4

24,14%

Niemcy

34,1

26,4

77,42%

7,7

22,58%

Unia Europejska

26,8

20,3

75,75%

6,5

24,25%

Wielka Brytania

25,7

21,3

82,88%

4,4

17,12%

Grecja

14,5

10,8

74,48%

3,7

25,52%

Portugalia

14,1

 

11,3

80,14%

2,8

19,86%

Malta

13,8

12,9

93,48%

0,9

6,52%

Czechy

11,3

8,2

72,57%

3,1

27,43%

Słowacja

11,1

8,1

72,97%

3,0

27,03%

Chorwacja

10,6

9,0

84,91%

1,6

15,09%

Polska

9,4

7,6

80,85%

1,8

19,15%

Węgry

9,1

7,2

79,12%

1,9

20,88%

Łotwa

8,1

6,4

79,01%

1,7

20,99%

Litwa

8,0

5,7

71,25%

2,3

28,75%

Rumunia

6,3

5,1

80,95%

1,2

19,05%

Bułgaria

4,9

4,1

83,67%

0,8

16,33%

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu


Dynamika kosztów pracy


Mimo tego, że wysokość kosztów pracy w Polsce należy do jednych z najniższych w Europie, ich dynamika jest wysoka. Pod względem tempa wzrostu kosztów pracy znajdujemy się w unijnej czołówce.
Łączne koszty zatrudnienia wyrażone w euro w Unii Europejskiej wzrosły w 2017 roku o 2,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Największy wzrost godzinowych kosztów zaobserwowano w Rumunii (17,8%) i Bułgarii (12,5%).
Koszty płacowe w 2017 roku wzrosły o 2,4% w całej Unii, pozapłacowe zaś o 2,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Pod względem dynamiki wzrostu kosztów wynagrodzeń na pierwszym miejscu znalazła się Rumunia (17,9%). Natomiast wśród wszystkich krajów Unii, największa dynamika wzrostu kosztów pozapłacowych wystąpiła w Rumunii (17,7%) i Bułgarii (13,3%). Stosunkowo wysoka dynamika wzrostu tego wskaźnika wystąpiła również w Polsce (6%). Z kolei największy spadek zanotowano w Luksemburgu (-7,8) i na Węgrzech (-5,1%).
Z danych Eurostatu wynika również, że koszty pozapłacowe rosną w naszym kraju w podobnym tempie co wynagrodzenia. Warto zwrócić uwagę na takie kraje jak Luksemburg czy Węgry, gdzie koszty wynagrodzeń wzrosły, zaś koszty pozapłacowe spadły. Świadczy to o tym, że w tych krajach z wypracowanego wzrostu gospodarczego w coraz większym stopniu korzystają sami pracownicy, a nie państwo.

Koszty pracy w 2017 roku (% zmiana w porównaniu z 2016 rokiem) w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EurostatuPodsumowanie
Jak wynika z Eurostatu koszt zatrudnienia pracownika w Polsce należy do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia nowych inwestycji i zatrudnienia jest to pozytywne zjawisko. Niskie koszty pracy wiążą się ze stosunkowo niskimi płacami w naszym kraju. Warto wspomnieć, że wysokość kosztów pracy należy odnosić do wydajności pracy. W Polsce płace rosną wolniej niż wydajność pracy. Według danych Eurostatu, wydajność zatrudnionego w Polsce stanowi ok. 70% wydajności niemieckiego pracownika. Z kolei koszty zatrudnienia, a w szczególności wynagrodzeń, są w Polsce ponad trzykrotnie niższe niż koszty pracy w Niemczech.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".