Stefa premium

Ile wynosi Pana/i miesięczne wynagrodzenie brutto?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Lider laboratorium 6111 PLN
Elektryk 3517 PLN
HR generalist 4766 PLN
Dyrektor logistyki 12871 PLN
Fryzjerka 2390 PLN
Frezer 3077 PLN
Kasjer handlowy 2418 PLN
Lekarz pulmonolog 5605 PLN
Front-end developer 5645 PLN
Robotnik drogowy 2731 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - wrzesień 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 771 PLN
- 0.6% (m/m)    6.7% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - II kw. (r/r) 105.1%

inflacja - wrzesień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Koszty pracy w krajach Unii Europejskiej

16.10.2018 Karolina Jurczak
Oczywistym jest, że niskie koszty pracy w danym kraju zwiększają jego konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Z kolei wysokie koszty zatrudnienia często stanowią barierę dla przyciągania inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy. Mogą również prowadzić do zwiększania szarej strefy.
Z punktu widzenia pracowników ważny jest udział kosztów wynagrodzeń w łącznych kosztach pracy. Wysoka partycypacja pozapłacowych kosztów pracy, świadczy o tym, że z wysokich wynagrodzeń w dużej mierze korzysta państwo, a nie sami pracownicy. Artykuł przedstawia wysokość kosztów pracy w Polsce i Unii Europejskiej w ostatnich latach.
Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), koszt pracy to całkowity koszt poniesiony przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika. W ten sposób rozumiany koszt pracy obejmuje: wynagrodzenie za wykonaną pracę, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, premie i gratyfikacje, koszt posiłków, napojów, płatności w naturze, koszt mieszkań pracowników ponoszonych przez pracodawcę, wydatki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, koszty szkolenia, świadczenia społeczne i inne, takie jak: koszty transportu pracowników, odzież robocza, koszty rekrutacji oraz podatki traktowane jako koszty pracy.

Ile kosztuje zatrudnienie polskiego pracownika?


Koszty pracy w Polsce znacznie różnią się ze względu na branżę. Według danych GUS najwyższe, w ujęciu miesięcznym i godzinowym, wystąpiły w informacji i komunikacji. Niewątpliwie wpływ na to ma szybki w ostatnich latach wzrost wynagrodzeń w tej branży. Zwracają uwagę również wysokie koszty pracy w górnictwie.

Koszty pracy w ujęciu miesięcznym i godzinowym w sekcjach w 2016 roku (w PLN)

Sekcja

miesięcznie

godzinowo

ogółem

 

5 489,14

33,73

informacja i komunikacja

9 356,66

56,29

Górnictwo

8 967,28

51,05

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

8 615,43

51,37

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

8 415,99

50,97

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

7 444,32

44,72

administracja publiczna i obrona narodowa

6 116,41

 

37,06

obsługa rynku nieruchomości

5 561,25

33,39

Budownictwo

5 378,06

31,65

Edukacja

5 359,15

42,11

transport i gospodarka magazynowa

5 270,41

31,23

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

4 724,35

28,68

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

4 722,42

 

28,90

administrowanie i działalność wspierająca

3 850,18

23,07

zakwaterowanie i gastronomia

3 675,04

22,01

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS


Udział wynagrodzeń całkowitych w kosztach pracy w 2016 w Polsce według danych GUS wyniósł 77,5%. Najwyższy udział wynagrodzeń w kosztach pracy wystąpił w sekcji działalność finansowa (81,6%). Z kolei najniższy udział wynagrodzeń zasadniczych w górnictwie (26%).
Poniższa tabela prezentuje udział poszczególnych składowych w całkowitych kosztach pracy.

Udział wynagrodzeń w całkowitych kosztach pracy w Polsce w 2016 roku

składowa

udział w kosztach pracy (w %)

wynagrodzenie zasadnicze

 

62,3

dodatki za staż pracy

3,4

premie wypłacane periodycznie za osiągnięcia   w wykonywaniu podstawowych zadań

 

6,0

nagrody (bez wypłat z zysku)

 

2,9

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

2,5

nagrody jubileuszowe, gratyfikacje  odprawy wypłacone po przejściu   na emeryturę lub rentę

0,4

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS


Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej


Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 roku jednostkowe koszty pracy w Polsce wyniosły 9,4 EUR za godzinę, przy średniej unijnej wynoszącej 26,8 EUR. W poszczególnych krajach wspólnoty wahały się w granicach od 4,9 EUR do 42,6 EUR.
Dane pokazują znaczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Polska należy do grupy państw o relatywnie niskich kosztach pracy. Najniższe wystąpiły w Bułgarii (4,9 EUR), Rumunii (6,3 EUR), Litwie (8 EUR), Łotwie (8,1 EUR), Węgrzech (9,1 EUR) i Polsce (9,4 EUR). Spośród krajów Unii Europejskiej, na drugim biegunie znalazła się Dania (42,5 EUR), Belgia (39,6 EUR), Szwecja (38,3 EUR) i Luksemburg (37,6 EUR).
W 2017 roku udział pozapłacowych kosztów pracy w kosztach pracy ogółem w Unii Europejskiej wynosił 24%. W państwach członkowskich UE udział pozapłacowych kosztów pracy również był bardzo zróżnicowany. Najwyższy wystąpił we Francji (32,8%), w Szwecji (32,6 %), na Litwie (28,8 %) i we Włoszech (27,7 %). Jak wynika ze statystyk Eurostatu, najmniejsze obciążenie wynikające z pozapłacowych kosztów pracy występowało na Malcie i w Luksemburgu - odpowiednio 6,5% i 12,2%. Polska należy do krajów o stosunkowo niskim udziale pozapłacowych kosztów, wynoszącym 19,2% całkowitych kosztów pracy w 2017 roku. Należy dodać, że w większości krajów udział kosztów pozapłacowych w kosztach pracy wzrasta z roku na rok.

Koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2017 roku (w EUR)

kraj

koszty pracy

koszt wynagrodzeń i płac

udział wynagrodzeń w kosztach pracy

pozapłacowe koszty pracy

udział pozapłacowych kosztów w kosztach pracy

Dania

  42,5

36,6

86,12%

5,9

13,88%

Belgia

  39,6

28,9

72,98

10,7

27,02%

Szwecja

38,3

 

25,8

67,36%

12,5

32,64%

Luksemburg 

37,6

33,0

87,77%

4,6

12,23%

Francja

36,0

24,2

67,22%

11,8

32,78%

Holandia

34,8

 

26,4

75,86%

8,4

24,14%

Niemcy

34,1

26,4

77,42%

7,7

22,58%

Unia Europejska

26,8

20,3

75,75%

6,5

24,25%

Wielka Brytania

25,7

21,3

82,88%

4,4

17,12%

Grecja

14,5

10,8

74,48%

3,7

25,52%

Portugalia

14,1

 

11,3

80,14%

2,8

19,86%

Malta

13,8

12,9

93,48%

0,9

6,52%

Czechy

11,3

8,2

72,57%

3,1

27,43%

Słowacja

11,1

8,1

72,97%

3,0

27,03%

Chorwacja

10,6

9,0

84,91%

1,6

15,09%

Polska

9,4

7,6

80,85%

1,8

19,15%

Węgry

9,1

7,2

79,12%

1,9

20,88%

Łotwa

8,1

6,4

79,01%

1,7

20,99%

Litwa

8,0

5,7

71,25%

2,3

28,75%

Rumunia

6,3

5,1

80,95%

1,2

19,05%

Bułgaria

4,9

4,1

83,67%

0,8

16,33%

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu


Dynamika kosztów pracy


Mimo tego, że wysokość kosztów pracy w Polsce należy do jednych z najniższych w Europie, ich dynamika jest wysoka. Pod względem tempa wzrostu kosztów pracy znajdujemy się w unijnej czołówce.
Łączne koszty zatrudnienia wyrażone w euro w Unii Europejskiej wzrosły w 2017 roku o 2,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Największy wzrost godzinowych kosztów zaobserwowano w Rumunii (17,8%) i Bułgarii (12,5%).
Koszty płacowe w 2017 roku wzrosły o 2,4% w całej Unii, pozapłacowe zaś o 2,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Pod względem dynamiki wzrostu kosztów wynagrodzeń na pierwszym miejscu znalazła się Rumunia (17,9%). Natomiast wśród wszystkich krajów Unii, największa dynamika wzrostu kosztów pozapłacowych wystąpiła w Rumunii (17,7%) i Bułgarii (13,3%). Stosunkowo wysoka dynamika wzrostu tego wskaźnika wystąpiła również w Polsce (6%). Z kolei największy spadek zanotowano w Luksemburgu (-7,8) i na Węgrzech (-5,1%).
Z danych Eurostatu wynika również, że koszty pozapłacowe rosną w naszym kraju w podobnym tempie co wynagrodzenia. Warto zwrócić uwagę na takie kraje jak Luksemburg czy Węgry, gdzie koszty wynagrodzeń wzrosły, zaś koszty pozapłacowe spadły. Świadczy to o tym, że w tych krajach z wypracowanego wzrostu gospodarczego w coraz większym stopniu korzystają sami pracownicy, a nie państwo.

Koszty pracy w 2017 roku (% zmiana w porównaniu z 2016 rokiem) w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EurostatuPodsumowanie
Jak wynika z Eurostatu koszt zatrudnienia pracownika w Polsce należy do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia nowych inwestycji i zatrudnienia jest to pozytywne zjawisko. Niskie koszty pracy wiążą się ze stosunkowo niskimi płacami w naszym kraju. Warto wspomnieć, że wysokość kosztów pracy należy odnosić do wydajności pracy. W Polsce płace rosną wolniej niż wydajność pracy. Według danych Eurostatu, wydajność zatrudnionego w Polsce stanowi ok. 70% wydajności niemieckiego pracownika. Z kolei koszty zatrudnienia, a w szczególności wynagrodzeń, są w Polsce ponad trzykrotnie niższe niż koszty pracy w Niemczech.

Karolina Jurczak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl