Artykuły

Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto?

11.07.2016 Ewelina Jurczak, Łukasz Jaszcz
W Internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które ułatwiają obliczenie płacy w ujęciu netto, czyli na rękę. Co ciekawe, nie wszyscy pracujący zdają sobie sprawę z tego jaka część ich wynagrodzenia brutto jest przeznaczana na różnego rodzaju składki. To ile wynoszą poszczególne składki odprowadzane z naszego wynagrodzenia może być ważne jeżeli chcemy sprawdzić, czy pracodawca opłaca je w prawidłowej wysokości
Infografika

Pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki


Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie brutto to nie jedyny koszt ponoszony przez pracodawcę w związku z naszym wynagrodzeniem. Poniższa tabela przedstawia składki opłacane przez pracownika, potrącane z jego wynagrodzenia brutto oraz te, które są ponoszone przez pracodawcę z jego kieszeni. Zatrudniony odprowadza składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (1,5%), chorobowe (2,45%) oraz ubezpieczenie zdrowotne (9%). Składki te są odejmowane od wynagrodzenia brutto, tak więc teoretycznie opłaca je pracownik, natomiast w praktyce obowiązek obliczenia wysokości i terminowego odprowadzenia składek leży po stronie zatrudniającego. Co miesiąc przedsiębiorstwo odprowadza również składki nie ujęte w wynagrodzeniu brutto. Są to składki na ubezpieczenie emerytalne zatrudnionego (9,76%), ubezpieczenie rentowe (6,5%) oraz w zależności od rodzaju prowadzonej działalności pracodawca płaci od 0,67% do 3,6% na ubezpieczenie wypadkowe. Stopę procentową składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. Na przykład, wysokość ubezpieczenia wypadkowego przy produkcji urządzeń elektrycznych wynosi 1,47%, a w górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego 3,6% - co oznacza, że ten rodzaj działalności wiąże się z najwyższym ryzykiem. Pracodawca odprowadza również składki na Fundusz Pracy (2,45%), którego głównym celem jest łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia. Następnym funduszem pozaubezpieczeniowym, na który są odprowadzane składki przez zatrudniającego jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%). Jest to państwowy fundusz celowy będący instytucją gwarancyjną, która ma chronić wszelkie roszczenia pracownicze, w przypadku gdy dany pracodawca staje się niewypłacalny.

Zestawienie składek (na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe) obowiązujących w 2016 roku wraz ze sposobem ich finansowania

składka

wysokość składki

finansowana przez:

pracodawcę

pracownika

ubezpieczenia społeczne:

 

 

 

- emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

- rentowe

8%

6,50%

1,50%

- chorobowe

2,45%

-

2,45%

- wypadkowe

0,67 - 3,6%

0,67-3,6%

-

ubezpieczenie zdrowotne

9%

-

9%

fundusze pozaubezpieczeniowe:

 

 

 

- Fundusz Pracy (FP)

2,45%

2,45%

-

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

0,10%

0,10%

-

 

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie ZUSPrzykład 1.1. Obliczenie wynagrodzenia netto


Założenia – pracownik pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka. (Jest to istotna informacja, ponieważ koszt uzyskania przychodu osoby mieszkającej i pracującej w tej samej miejscowości wynosi 111,25 PLN, natomiast gdyby pracownik musiał dojeżdżać do innej miejscowości wówczas koszt uzyskania przychodu wyniósłby 139,06 PLN miesięcznie). Kwota wolna od podatku w ujęciu miesięcznym wynosi 46,33 PLN. Pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2016 roku – 1 850 PLN brutto.

Obliczenie składek kosztów pracownika i jego dochodu netto
dla minimalnego wynagrodzenia całkowitego w Polsce w 2016 roku (w PLN)

pozycja

składnik wynagrodzenia

formuła

wartość danej pozycji w PLN

1

wynagrodzenie brutto

 

1850,00

 

 

 

 

2

składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:

a+b+c

253,64

a

emerytalna

9,76%*1

180,56

b

rentowa

1,5%*1

27,75

c

chorobowa

2,45%*1

45,33

 

 

 

 

3

podstawa wymiaru składki zdrowotnej

1-2

1596,36

 

używana do obliczenia pozycji IV i V

 

 

 

 

 

 

4

składka zdrowotna

9%*3

143,67

 

 

 

 

5

składka zdrowotna do odliczenia od podatku

7,5%*3

123,72

 

 

 

 

6

miesięczne koszty uzyskania przychodu

 

111,25

 

 

 

 

7

podstawa obliczenia zaliczki na PIT (należy zaokrąglić do pełnych PLN)

1-2-6

1485,11

 

 

 

 

8

kwota wolna od podatku

 

46,33

 

 

 

 

9

zaliczka na PIT (należy zaokrąglić do pełnych PLN)

18%*7-5-8

97,00

 

 

 

 

10

wynagrodzenie netto

1-2-4-9

1355,69

 

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.phpOkazuje się zatem, że wynagrodzenie netto w wysokości 1 355,69 PLN stanowi 73,28% wynagrodzenia brutto. Pozostałe 26,72% jest potrącane na składki oraz na zaliczkę na rzecz podatku dochodowego.

Rozkład kosztów pracownika (w %)

Wykres

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.phpPrzykład 1.2. Obliczenie kosztów poniesionych przez pracodawcę


Założenie: ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,8%.

Obliczenie całkowitych kosztów pracodawcy
dla minimalnego wynagrodzenia całkowitego w Polsce w 2016 roku (w PLN)

pozycja

składnik wynagrodzenia

stawka %

wartość w PLN

1

wynagrodzenie brutto

 

1850,00

 

 

 

 

2

składki na ubezpieczenie

 

 

a

emerytalne

9,76%

180,56

b

rentowe

6,50%

120,25

c

wypadkowe

1,80%

33,30

 

 

 

 

3

Fundusz Pracy

2,45%

45,33

 

 

 

 

4

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10%

1,85

 

 

 

 

5

całkowite koszty pracodawcy

 

2231,29

 

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.phpOznacza to, że pracownik, który otrzymuje na rękę wynagrodzenie w wysokości 1 355,69 PLN stanowi dla pracodawcy koszt w wysokości 2 231,29 PLN. We wszystkich kosztach związanych z wynagrodzeniem, płaca brutto stanowi 82,9% kosztów. Łącznie, zarówno z wynagrodzenia brutto pracownika jak i z własnej kieszeni, pracodawca który zatrudnia osobę w oparciu o umowę o pracę za wynagrodzenie minimalne odprowadza do właściwych urzędów 875,6 PLN.

Wykres 2. Rozkład kosztów pracodawcy (w %)

Wykres

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.phpWielu pracowników nie zdaje sobie sprawy jakie są łączne korzyści z ich pracy. Dlatego coraz więcej firm chce pokazać, że co miesięczne wynagrodzenie netto nie jest jedyną wartością jaką osiąga pracownik. Idąc za przykładem zachodnich organizacji, w polskich firmach zaczyna wprowadzać się Total Rewards Statement, czyli Model Łącznych Korzyści z Pracy. Jest to spersonalizowany raport wysyłany do pracownika, który informuje o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, odprowadzanych składek oraz otrzymywanych benefitów. Na wykresie 3. przedstawiona została struktura połączonych opłat pracodawcy i pracownika w całkowitych kosztach pracy.

Rozkład całkowitych kosztów pracy
dla minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto (1 850 PLN, w %)*

Wykres

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.php
*czyli dla całkowitych kosztów pracy równych 2 231,29 PLNJak wynika z powyższych obliczeń, wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje „na rękę”, stanowi jedynie 60,76% tego, co przedsiębiorca musi zapłacić za jego pracę.

Ewelina Jurczak

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".