Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 5870 PLN
Sztygar 7340 PLN
Elektronik 5620 PLN
Specjalista ds. HR 5500 PLN
Event manager 5280 PLN
Fizjoterapeuta 3100 PLN
Fryzjer 3400 PLN
Piekarz 3650 PLN
Internal IT Auditor 9550 PLN
Spawalnik 5630 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto?

11.07.2016 Ewelina Jurczak, Łukasz Jaszcz
W Internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które ułatwiają obliczenie płacy w ujęciu netto, czyli na rękę. Co ciekawe, nie wszyscy pracujący zdają sobie sprawę z tego jaka część ich wynagrodzenia brutto jest przeznaczana na różnego rodzaju składki. To ile wynoszą poszczególne składki odprowadzane z naszego wynagrodzenia może być ważne jeżeli chcemy sprawdzić, czy pracodawca opłaca je w prawidłowej wysokości
Infografika

Pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki


Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie brutto to nie jedyny koszt ponoszony przez pracodawcę w związku z naszym wynagrodzeniem. Poniższa tabela przedstawia składki opłacane przez pracownika, potrącane z jego wynagrodzenia brutto oraz te, które są ponoszone przez pracodawcę z jego kieszeni. Zatrudniony odprowadza składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (1,5%), chorobowe (2,45%) oraz ubezpieczenie zdrowotne (9%). Składki te są odejmowane od wynagrodzenia brutto, tak więc teoretycznie opłaca je pracownik, natomiast w praktyce obowiązek obliczenia wysokości i terminowego odprowadzenia składek leży po stronie zatrudniającego. Co miesiąc przedsiębiorstwo odprowadza również składki nie ujęte w wynagrodzeniu brutto. Są to składki na ubezpieczenie emerytalne zatrudnionego (9,76%), ubezpieczenie rentowe (6,5%) oraz w zależności od rodzaju prowadzonej działalności pracodawca płaci od 0,67% do 3,6% na ubezpieczenie wypadkowe. Stopę procentową składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. Na przykład, wysokość ubezpieczenia wypadkowego przy produkcji urządzeń elektrycznych wynosi 1,47%, a w górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego 3,6% - co oznacza, że ten rodzaj działalności wiąże się z najwyższym ryzykiem. Pracodawca odprowadza również składki na Fundusz Pracy (2,45%), którego głównym celem jest łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia. Następnym funduszem pozaubezpieczeniowym, na który są odprowadzane składki przez zatrudniającego jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%). Jest to państwowy fundusz celowy będący instytucją gwarancyjną, która ma chronić wszelkie roszczenia pracownicze, w przypadku gdy dany pracodawca staje się niewypłacalny.

Zestawienie składek (na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe) obowiązujących w 2016 roku wraz ze sposobem ich finansowania

składka

wysokość składki

finansowana przez:

pracodawcę

pracownika

ubezpieczenia społeczne:

 

 

 

- emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

- rentowe

8%

6,50%

1,50%

- chorobowe

2,45%

-

2,45%

- wypadkowe

0,67 - 3,6%

0,67-3,6%

-

ubezpieczenie zdrowotne

9%

-

9%

fundusze pozaubezpieczeniowe:

 

 

 

- Fundusz Pracy (FP)

2,45%

2,45%

-

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

0,10%

0,10%

-

 

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie ZUSPrzykład 1.1. Obliczenie wynagrodzenia netto


Założenia – pracownik pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka. (Jest to istotna informacja, ponieważ koszt uzyskania przychodu osoby mieszkającej i pracującej w tej samej miejscowości wynosi 111,25 PLN, natomiast gdyby pracownik musiał dojeżdżać do innej miejscowości wówczas koszt uzyskania przychodu wyniósłby 139,06 PLN miesięcznie). Kwota wolna od podatku w ujęciu miesięcznym wynosi 46,33 PLN. Pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2016 roku – 1 850 PLN brutto.

Obliczenie składek kosztów pracownika i jego dochodu netto
dla minimalnego wynagrodzenia całkowitego w Polsce w 2016 roku (w PLN)

pozycja

składnik wynagrodzenia

formuła

wartość danej pozycji w PLN

1

wynagrodzenie brutto

 

1850,00

 

 

 

 

2

składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:

a+b+c

253,64

a

emerytalna

9,76%*1

180,56

b

rentowa

1,5%*1

27,75

c

chorobowa

2,45%*1

45,33

 

 

 

 

3

podstawa wymiaru składki zdrowotnej

1-2

1596,36

 

używana do obliczenia pozycji IV i V

 

 

 

 

 

 

4

składka zdrowotna

9%*3

143,67

 

 

 

 

5

składka zdrowotna do odliczenia od podatku

7,5%*3

123,72

 

 

 

 

6

miesięczne koszty uzyskania przychodu

 

111,25

 

 

 

 

7

podstawa obliczenia zaliczki na PIT (należy zaokrąglić do pełnych PLN)

1-2-6

1485,11

 

 

 

 

8

kwota wolna od podatku

 

46,33

 

 

 

 

9

zaliczka na PIT (należy zaokrąglić do pełnych PLN)

18%*7-5-8

97,00

 

 

 

 

10

wynagrodzenie netto

1-2-4-9

1355,69

 

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.phpOkazuje się zatem, że wynagrodzenie netto w wysokości 1 355,69 PLN stanowi 73,28% wynagrodzenia brutto. Pozostałe 26,72% jest potrącane na składki oraz na zaliczkę na rzecz podatku dochodowego.

Rozkład kosztów pracownika (w %)

Wykres

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.phpPrzykład 1.2. Obliczenie kosztów poniesionych przez pracodawcę


Założenie: ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,8%.

Obliczenie całkowitych kosztów pracodawcy
dla minimalnego wynagrodzenia całkowitego w Polsce w 2016 roku (w PLN)

pozycja

składnik wynagrodzenia

stawka %

wartość w PLN

1

wynagrodzenie brutto

 

1850,00

 

 

 

 

2

składki na ubezpieczenie

 

 

a

emerytalne

9,76%

180,56

b

rentowe

6,50%

120,25

c

wypadkowe

1,80%

33,30

 

 

 

 

3

Fundusz Pracy

2,45%

45,33

 

 

 

 

4

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10%

1,85

 

 

 

 

5

całkowite koszty pracodawcy

 

2231,29

 

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.phpOznacza to, że pracownik, który otrzymuje na rękę wynagrodzenie w wysokości 1 355,69 PLN stanowi dla pracodawcy koszt w wysokości 2 231,29 PLN. We wszystkich kosztach związanych z wynagrodzeniem, płaca brutto stanowi 82,9% kosztów. Łącznie, zarówno z wynagrodzenia brutto pracownika jak i z własnej kieszeni, pracodawca który zatrudnia osobę w oparciu o umowę o pracę za wynagrodzenie minimalne odprowadza do właściwych urzędów 875,6 PLN.

Wykres 2. Rozkład kosztów pracodawcy (w %)

Wykres

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.phpWielu pracowników nie zdaje sobie sprawy jakie są łączne korzyści z ich pracy. Dlatego coraz więcej firm chce pokazać, że co miesięczne wynagrodzenie netto nie jest jedyną wartością jaką osiąga pracownik. Idąc za przykładem zachodnich organizacji, w polskich firmach zaczyna wprowadzać się Total Rewards Statement, czyli Model Łącznych Korzyści z Pracy. Jest to spersonalizowany raport wysyłany do pracownika, który informuje o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, odprowadzanych składek oraz otrzymywanych benefitów. Na wykresie 3. przedstawiona została struktura połączonych opłat pracodawcy i pracownika w całkowitych kosztach pracy.

Rozkład całkowitych kosztów pracy
dla minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto (1 850 PLN, w %)*

Wykres

Źródło: na podstawie wynagrodzenia.pl/kalkulator.php
*czyli dla całkowitych kosztów pracy równych 2 231,29 PLNJak wynika z powyższych obliczeń, wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje „na rękę”, stanowi jedynie 60,76% tego, co przedsiębiorca musi zapłacić za jego pracę.

Ewelina Jurczak

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".