Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 6050 PLN
Operator maszyn 3920 PLN
Kierownik warsztatu 5850 PLN
Demand planner 6250 PLN
Kucharz 3480 PLN
Doradca klienta 4720 PLN
Szpachlarz 3930 PLN
Tokarz CNC 4200 PLN
Dyrektor ds. ryzyka 15530 PLN
Inżynier spawalnik 5960 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak kryzys finansowy wpłynął na wynagrodzenia Greków i Hiszpanów?

03.08.2015 Maria Hajec
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Grecja i Hiszpania to kraje bardzo podobne. Obie gospodarki mocno dotknął światowy kryzys gospodarczy, przez co zaliczono je do grona państw o wysokim ryzku wystąpienia negatywnego zdarzenia kredytowego (tzw. default countries). Jak zatem zmieniły się wynagrodzenia w czasie kryzysu w tych dwóch śródziemnomorskich krajach? Czy ich dynamika była podobna?


Obraz greckiej i hiszpańskiej gospodarki


Jak wynika z najnowszego badania opinii konsumentów na temat sytuacji ekonomicznej w poszczególnych krajach realizowanego przez OECD, odczucia obywateli Grecji są znacznie gorsze niż mieszkańców Hiszpanii. W Grecji w pierwszym półroczu 2015 roku oceny były wyłącznie negatywne i wahały się od -37,9% do -11,9%. Z kolei Hiszpanie uważają, że sytuacja w ich kraju poprawia się, a ich opinie mieściły się między +11,6% a +18,40%.

Opinie konsumentów na temat sytuacji ekonomicznej
w Grecji i Hiszpanii w I półroczu 2014 roku* (w %)

Wykres

*o ile procent zdaniem konsumentów pogorszyła się
lub polepszyła sytuacja ekonomiczna kraju, w którym mieszkają
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECDSytuacja ekonomiczna w obu omawianych krajach zaczęła się pogarszać już w 2007 roku. Największy spadek dynamiki PKB odnotowano w Hiszpanii w 2009 roku (-3,6%), a w Grecji dwa lata później w 2011 roku (-8,9%). Duże spadki aktywności gospodarczej w Hiszpanii były tylko sporadyczne, przerywane okresami wzrostu. Z kolei w Grecji dynamika realnego PKB w latach 2007-2013 ciągle była ujemna. Dopiero w 2014 roku zaobserwowano niewielki wzrost.

Realny wzrost PKB w Grecji i Hiszpanii
w latach 2004-2014 (% zmiana w porównaniu z poprzednim rokiem)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie IMFSkutki kryzysu były najbardziej widoczne na rynku pracy. W Hiszpanii stopa bezrobocia zaczęła wzrastać już od 2008 roku. Rok później bezrobocie w tym kraju wzrosło o 6,6 p.p. do poziomu 17,9%. W tym samym czasie w Grecji wskaźnik bezrobocia wzrósł o 3,1 p.p. do 9,6%. Ostatecznie w 2014 roku bezrobocie w Grecji i Hiszpanii właściwie się zrównało i osiągnęło poziom odpowiednio 26,5% i 24,5%.

Stopa bezrobocia w Grecji i Hiszpanii w latach 2005-2014 (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EurostatuWynagrodzenia w Grecji i Hiszpanii – przed i po kryzysie


Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wysokość wynagrodzeń Hiszpanów była wyższa niż Greków. Nigdy jednak dysproporcje nie były tak wyraźne jak w ostatnich latach. W 2013 roku różnica między wynagrodzeniami w tych obu krajach wzrosła do 690 EUR, oczywiście na korzyść Hiszpanii. Bardzo niekorzystna sytuacja ekonomiczna Grecji sprawiła, że pensje zmniejszyły z poziomu 1 838 EUR w 2009 roku do 1 541 EUR w 2013 roku. Oznacza to spadek o 297 EUR. Co ciekawe, pensje Hiszpanów w tym samym czasie wzrastały. Począwszy od 2004 roku zarobki zaczęły się zwiększać i osiągnęły wartość 2 231 EUR w 2013 roku.

Porównanie przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto
w Grecji i Hiszpanii w latach 2004-2013 (brutto w EUR)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie UNECEW latach 2004-2009 dynamika wynagrodzeń była dodatnia w obu omawianych krajach. Dopiero w 2010 sytuacja zmieniła się diametralnie. Grecja odnotowała spadek płac wynoszący prawie 4%. W Hiszpanii dynamika zarobków osłabła, lecz nadal pozostawała na dodatnim poziomie (0,1% w 2010 roku). Co ciekawe, pomimo kryzysu, spadek wynagrodzeń Hiszpanów miał miejsce tylko raz w 2012 roku i wyniósł wtedy 0,6%.

Porównanie dynamiki przeciętnych miesięcznych
wynagrodzeń brutto w Grecji i Hiszpanii w latach 2004-2014 (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie UNECEIle mogą kupić Grecy i Hiszpanie za swoje pensje?


Wysokość pensji nominalnych niewiele mówi o rzeczywistej sytuacji w danym kraju. Znacznie cenniejsze wydaje się porównanie siły nabywczej, a więc kwoty pieniędzy jaką konsumenci mogą przeznaczyć na żywność, usługi, mieszkanie i inne wydatki.

Pracujący w Atenach dysponują siłą nabywczą w wysokości 52,1% tego, co posiadają pracujący w Nowym Jorku. Z kolei mieszkańcy Barcelony mogą kupić więcej – 66,8% tego co Nowojorczycy. Dla porównania wartość omawianego wskaźnika dla Warszawy wynosi tylko 34%.

Wskaźnik siły nabywczej mieszkańców
miast Hiszpanii, Grecji i Polski (Nowy Jork = 100)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu Prices and EarningsW tym miejscu warto dla porównania zastosować bardzo proste lecz obrazowe wskaźniki, mówiące o tym ile trzeba pracować w miastach Grecji i Hiszpanii, aby nabyć podstawowy koszyk dóbr.

Na 1 kg chleba mieszkańcy Aten i Barcelony pracują krócej niż 15 minut (Ateńczycy dokładnie 13, a mieszkańcy Barcelony – 12). W przypadku Big Maca widać już wyraźne różnice. W stolicy Grecji pracownicy muszą spędzić w pracy pół godziny, aby kupić jedną kanapkę, a w Hiszpanii już tylko 19 minut. Z kolei na jednego iPhona zatrudnieni w Atenach pracują 86 godzin, a mieszkańcy Barcelony o ponad 33 godziny krócej, a więc 52,5 godziny.

Podsumowanie


Spośród europejskich krajów, Grecja i Hiszpania najsilniej odczuły ogólnoświatowy kryzys. Mimo tego, że w latach 2004-2007 stan obu gospodarek był bardzo podobny, przebieg i skutki spowolnienia gospodarczego były zgoła odmienne. Znaczny spadek realnego PKB w Grecji spowodował widoczne obniżenie poziomu wynagrodzeń. W latach 2009-2013 pensje w tym kraju spadły o ponad 16%. Hiszpania, której dynamika PKB była wyższa niż w Grecji, w tym samym czasie odnotowała wzrost wynagrodzeń o 1%.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".