Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Norwegii

12.11.2012 Teresa Hantz
W artykule zamieszczono informacje na temat miesięcznych wynagrodzeń w Norwegii w latach 2008-2011, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2011. Zebrane dane pochodzą z norweskiego urzędu statystycznego – Statistics Norway. Omówiono wynagrodzenia z uwzględnieniem kryteriów takich jak: branża, wykształcenie, wiek, grupa zawodowa. Dla każdego z nich przedstawiono dane ogólne oraz dla poszczególnych płci. W każdym przypadku podawano wynagrodzenie w NOK oraz w przeliczeniu na PLN, zgodnie ze średnioważonym kursem NBP na dany rok. Czy zarobki w tym kraju są faktycznie tak wysokie, jak mówią inni? W artykule zamieszczono 7 tabel i 3 wykresy.
Norwegia, mimo iż nie znajduje się w strukturach Unii Europejskiej, jest bardzo atrakcyjnym krajem dla naszych rodaków. Informacje na temat wysokich zarobków przyciągają tam pracowników znad Wisły. Według danych GUS tylko w 2010 roku udało się tam 46 tys. Polaków. Ile faktycznie zarabia się w Królestwie Norwegii?

Jak wynika z danych norweskiego urzędu statystycznego, wynagrodzenia w tym kraju z roku na rok rosną. Mediana miesięcznych pensji w 2008 roku wynosiła tam 31 800 NOK (w przeliczeniu 13 585 PLN), w 2011 roku – 35 400 NOK (18 702 PLN), a więc ponad 11% więcej.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń osób zatrudnionych na pełny etat
w Norwegii w latach 2008-2011*

Wykres

*PLN według średnioważonych kursów NBP na dany rok
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics NorwayJak wynika z danych, także w tym kraju występują dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Norweżki w 2011 roku zarabiały średnio 34 800 NOK (około 18 385 PLN), czyli prawie 15% mniej niż Norwegowie (40 800 NOK – w przeliczeniu około 21 555 PLN). Faktem jest jednak, iż na przestrzeni lat widać wyraźnie, że dysproporcje te powoli, ale jednak się zmniejszają. W 2008 roku różnica między wynagrodzeniami pań i panów zatrudnionych na pełny etat wynosiła ponad 16%.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
zatrudnionych na pełny etat w Norwegii w latach 2008-2011

NOK

różnica %

PLN*

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

2008

33 000

30 100

-8,8%

14 098

12 859

2009

34 000

31 200

-8,2%

16 844

15 456

2010

35 200

32 700

-7,1%

17 551

16 304

2011

36 500

33 900

-7,1%

19 283

17 909

*PLN według średnioważonych kursów NBP na dany rok
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics NorwayWynagrodzenia w różnych branżach


W 2011 roku najwyższe wynagrodzenia w Norwegii odnotowano w górnictwie. Mediana miesięcznych płac w tej branży to 52 900 PLN (w przeliczeniu 27 947 PLN). Na drugim miejscu znalazła się informacja i komunikacja – 44 900 NOK, trzecim – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (43 300 NOK). Najmniej zarabiały osoby pracujące w firmach związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (27 000 NOK) oraz administrowaniem i działalnością wspierającą (29 200 NOK).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń w Norwegii
w poszczególnych branżach latach 2010-2011

branża

NOK

dynamika

PLN*

2010

2011

2010

2011

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

33 100

34 700

4,8%

16 504

18 332

górnictwo

50 800

52 900

4,1%

25 329

27 947

przetwórstwo przemysłowe

32 400

34 100

5,2%

16 155

18 015

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

38 500

41 500

7,8%

19 196

21 924

wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

31 200

32 300

3,5%

15 556

17 064

budownictwo

32 800

34 100

4,0%

16 354

18 015

handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle

31 000

32 100

3,5%

15 457

16 958

transport i gospodarka magazynowa

32 200

33 100

2,8%

16 055

17 487

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

26 400

27 000

2,3%

13 163

14 264

informacja i komunikacja

42 900

44 900

4,7%

21 390

23 721

finanse i ubezpieczenia

40 400

42 600

5,4%

20 143

22 506

obsługa rynku nieruchomości

35 900

37 500

4,5%

17 900

19 811

działalność profesjonalna, naukowa, techniczna

41 700

43 300

3,8%

20 792

22 875

administrowanie i działalność wspierająca

28 300

29 200

3,2%

14 110

15 426

administracja publiczna i obrona narodowa

36 400

37 700

3,6%

18 149

19 917

edukacja

37 800

38 700

2,4%

18 847

20 445

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

32 500

33 700

3,7%

16 205

17 804

sztuka, rozrywka i rekreacja

32 600

33 800

3,7%

16 254

17 857

usługi - inne

32 100

33 200

3,4%

16 005

17 540

*PLN według średnioważonych kursów NBP na dany rok
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics NorwayJak się okazuje, Norweżki w 2011 roku najwyższe zarobki otrzymywały w górnictwie (49 900 NOK) oraz informacji i komunikacji (39 800 PLN). Najmniej panie zarabiały w branżach: administrowanie i działalność wspierająca (28 700 NOK) oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (26 200 NOK). Mężczyźni, podobnie jak kobiety, najwięcej otrzymywali w górnictwie (53 600 NOK) oraz finansach i ubezpieczeniach (49 500 NOK) – najmniej w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych (26 200 NOK).

Podobnie jak w innych europejskich krajach, także w Norwegii zaobserwować można wyraźne dysproporcje płacowe między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Największe odnotowano w branży finanse i ubezpieczenia. Zatrudnione tak kobiety zarabiały prawie 24% mniej niż mężczyźni. Niewiele mniejsze różnice wystąpiły w przypadku działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (21%) oraz innych usługach (23%). Tylko w 2 branżach wynagrodzenia pań były wyższe niż panów. W 2011 roku były to: budownictwo (o 1,2%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę (7,8%).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
zatrudnionych w poszczególnych branżach w Norwegii w 2011 roku

NOK

różnica %

PLN*

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

34 900

31 700

-9,2%

18 438

16 747

górnictwo

53 600

49 900

-6,9%

28 317

26 362

przetwórstwo przemysłowe

34 700

32 000

-7,8%

18 332

16 906

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

41 900

39 400

-6,0%

22 136

20 815

wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

32 000

34 500

7,8%

16 906

18 226

budownictwo

34 100

34 500

1,2%

18 015

18 226

handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle

33 600

29 400

-12,5%

17 751

15 532

transport i gospodarka magazynowa

33 700

31 700

-5,9%

17 804

16 747

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

28 000

26 200

-6,4%

14 792

13 841

informacja i komunikacja

47 400

39 800

-16,0%

25 041

21 026

finanse i ubezpieczenia

49 500

37 700

-23,8%

26 151

19 917

obsługa rynku nieruchomości

38 000

36 100

-5,0%

20 075

19 072

działalność profesjonalna, naukowa, techniczna

47 900

37 800

-21,1%

25 306

19 970

administrowanie i działalność wspierająca

29 600

28 700

-3,0%

15 638

15 162

administracja publiczna i obrona narodowa

39 600

35 500

-10,4%

20 921

18 755

edukacja

39 300

38 100

-3,1%

20 762

20 128

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

35 500

33 100

-6,8%

18 755

17 487

sztuka, rozrywka i rekreacja

35 000

33 200

-5,1%

18 491

17 540

usługi - inne

38 700

29 800

-23,0%

20 445

15 743

*PLN według średnioważonych kursów NBP na dany rok
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics NorwayWynagrodzenia osób w różnym wieku


Jak wynika z danych, średnie wynagrodzenie osób poniżej 24 roku życia to 25 100 NOK (a więc w przeliczeniu 13 260 PLN). W przypadku osób, które nie ukończyły 50 roku życia, można mówić o stałym wzroście wynagrodzeń. Najwyższe średnie wynagrodzenia odnotowano w 2011 roku w grupie wiekowej 45-49 lat. Osoby te zarabiały średnio 42 000 NOK. W kolejnych latach życia wynagrodzenia nieznacznie się zmniejszają. Norwegowie, którzy ukończyli 60 rok życia otrzymywali średnio 40 400 NOK.

Średnie wynagrodzenia osób w różnym wieku w Norwegii w 2011 roku

Wykres

*PLN według średnioważonych kursów NBP na dany rok
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics NorwayOkazuje się jednak, że wraz z wiekiem rosną dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. O ile poniżej 30 roku życia wahają się one w granicach 8%, o tyle panie, które ukończyły 50 rok życia zarabiają już prawie 20% mniej niż panowie. Tak jak w analizach ogólnych, w przypadku obu płci do 50 lat wynagrodzenia rosną, potem nieznacznie maleją.

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w różnym wieku w Norwegii w 2011 roku

wiek

NOK

różnica %

PLN*

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

poniżej 24 lat

26 000

23 900

-8,1%

13 736

12 626

25-29 lat

33 300

30 700

-7,8%

17 592

16 219

30-34 lata

38 200

34 300

-10,2%

20 181

18 121

35-39 lat

42 300

36 400

-13,9%

22 347

19 230

40-44 lata

44 200

37 500

-15,2%

23 351

19 811

45-49 lat

45 400

37 800

-16,7%

23 985

19 970

50-54 lata

45 800

36 900

-19,4%

24 196

19 494

55-59 lat

45 400

36 200

-20,3%

23 985

19 124

powyżej 60 lat

44 400

35 300

-20,5%

23 457

18 649

*PLN według średnioważonych kursów NBP na dany rok
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics NorwayWynagrodzenia różnych grup zawodowych


Z reguły im wyższy szczebel zarządzania, tym wyższe zarobki. Norwegia w tym przypadku nie stanowi wyjątku. Największe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządów – w 2011 roku średnio 70 900 NOK (w przeliczeniu 37 435 PLN). Powyżej 40 tys. NOK zarabiali także dyrektorzy małych przedsiębiorstw, specjaliści oraz technicy i inny średni personel. Najmniej otrzymywali pracownicy przy pracach prostych – 27 200 NOK (w przeliczeniu 14 362 PLN)

Średnie wynagrodzenia miesięczne w wybranych grupach zawodowych
w Norwegii w 2010 i 2011 roku

grupa zawodowa

NOK

zmiana w %

PLN*

2010

2011

2010

2011

dyrektorzy i zarząd

68 300

70 900

3,8%

34 082

37 435

dyrektorzy małych przedsiębiorstw

43 100

44 700

3,7%

21 507

23 602

specjaliści

45 400

47 300

4,2%

22 655

24 974

technicy i inny średni personel

39 200

40 600

3,6%

19 561

21 437

pracownicy biurowi

30 600

31 800

3,9%

15 269

16 790

pracownicy usług i sprzedawcy

27 900

28 900

3,6%

13 922

15 259

rzemieślnicy

32 200

33 400

3,7%

16 068

17 635

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

31 700

32 900

3,8%

15 818

17 371

pracownicy przy pracach prostych

26 500

27 200

2,6%

13 224

14 362

*PLN według średnioważonych kursów NBP na dany rok
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics NorwayJak przedstawiały się wynagrodzenia w grupach zawodowych po uwzględnieniu płci? Także i w tym wypadku statystyki nie przemawiają na korzyść Norweżek. Im wyższe i bardziej specjalistyczne stanowisko, tym większa różnica między ich wynagrodzeniami, a zarobkami kolegów po fachu. W przypadku dyrektorów i zarządu kobiety zarabiają aż 27% mniej niż mężczyźni (odpowiednio 55 200 NOK i 75 600 NOK). Najmniejszą różnicę odnotowano w przypadku pracowników biurowych. Norwegowie zatrudnieni na tego typu stanowiskach zarabiali średnio 32 200 NOK, Norweżki – 31 400 NOK, a więc 2,5% mniej.

Średnie wynagrodzenia w wybranych grupach zawodowych w Norwegii
z uwzględnieniem płci w 2011 roku

NOK

różnica %

PLN

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

dyrektorzy i zarząd

75 600

55 200

-27,0%

39 917

29 146

dyrektorzy małych przedsiębiorstw

48 300

37 100

-23,2%

25 502

19 589

specjaliści

51 300

42 800

-16,6%

27 086

22 598

technicy i inny średni personel

45 400

36 500

-19,6%

23 971

19 272

pracownicy biurowi

32 200

31 400

-2,5%

17 002

16 579

pracownicy usług i sprzedawcy

30 000

28 300

-5,7%

15 840

14 942

rzemieślnicy

33 500

31 300

-6,6%

17 688

16 526

operatorzy i monterzy maszyn
 i urządzeń

33 500

29 200

-12,8%

17 688

15 418

pracownicy przy pracach prostych

28 000

26 500

-5,4%

14 784

13 992

*PLN według średnioważonych kursów NBP na dany rok
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics NorwayWynagrodzenia osób o różnym wykształceniu


W przypadku wykształcenia także potwierdza się reguła, że im wyższe, tym bardziej atrakcyjne zarobki. W Norwegii obowiązkowe jest ukończenie dwóch pierwszych poziomów edukacji (lub 16 roku życia). Zdobycie wykształcenia na tym poziomie gwarantuje średnie zarobki na poziomie 29 900 NOK (w przeliczeniu 15 796 PLN). Osoby z wykształceniem średnim w 2011 roku zarabiały 36 200 NOK. Ukończenie studiów wyższych II stopnia zapewniało płace na poziomie 54 000 NOK.

Średnie miesięczne wynagrodzenia
osób o różnym poziomie wykształcenia w Norwegii w 2011 roku

Wykres

*PLN według średnioważonych kursów NBP na dany rok
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics NorwayTak jak przy omawianych wcześniej kryteriach, tak i w przypadku wykształcenia rysują się wyraźne dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Zasadniczo różnica zwiększała się wraz z poziomem zdobytej edukacji. Norwegowie, którzy zdobyli edukacyjne minimum (szkoła podstawowa i odpowiednik naszego gimnazjum) zarabiali średnio 31 100 NOK, kobiety 28 000 NOK – o 10% mniej. W przypadku wykształcenia wyższego I stopnia różnica ta była największa i przekraczała 20%.

Średnie miesięczne wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
o różnym poziomie wykształcenia w Norwegii w 2011 roku

wykształcenie

NOK

różnica %

PLN*

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

szkoła podstawowa i gimnazjum (kształcenie obowiązkowe: poziom 1-2)

31 100

28 000

-10,0%

16 430

14 792

średnie (poziom 3-5)

38 900

32 000

-17,7%

20 551

16 906

wyższe I stopnia (poziom 6)

48 200

38 300

-20,5%

25 464

20 234

wyższe II stopnia (poziom 7-8)

58 600

47 500

-18,9%

30 958

25 094

nieznane lub niekompletne

33 400

29 100

-12,9%

17 645

15 374

*PLN według średnioważonych kursów NBP na dany rok
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics Norway
Bibliografia
1. Statistics Norway, http://www.ssb.no/en/
Teresa Hantz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".