Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. PR 7010 PLN
Nauczyciel domowy 4790 PLN
Nauczyciel psycholog 5140 PLN
Nauczyciel religii 4790 PLN
Sprzątaczka 4220 PLN
Spedytor lotniczy 7850 PLN
Doradca emerytalny 5430 PLN
Inspektor ds. BHP 5610 PLN
DevOps 13270 PLN
Lutowacz 5220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w instytucjach publicznych w 2017 roku

22.01.2019 Grzegorz Poręba
Najwyższa Izba Kontroli co roku przeprowadza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Jej elementem jest m.in. badanie wydatków państwowych instytucji na wynagrodzenia. Dzięki analizie można sprawdzić ile publicznych pieniędzy zostało wypłaconych w formie pensji dla zatrudnionych urzędników. Poniżej prezentujemy wyniki kontroli NIK za rok 2017 dla 36 instytucji finansowanych z budżetu państwa.
Wszystkie 36 instytucji w 2017 roku wydało łącznie na wynagrodzenia 5,4 mld PLN. Najwięcej na pensje swoich pracowników w 2017 roku wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Łączny koszt wynagrodzeń w tej instytucji wyniósł prawie 2,5 mld PLN. Wysokie nakłady na wynagrodzenia stwierdzono również w instytucjach związanych z rolnictwem. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 roku wydała na wynagrodzenia blisko 600 mln PLN. KRUS, druga po ZUS-ie kluczowa instytucja związana z ubezpieczeniami społecznymi w Polsce, w formie pensji wypłaciła swoim pracownikom niespełna 320 mln PLN.

Łączne wydatki na wynagrodzenia
w instytucjach publicznych w 2017 roku (brutto, tys. PLN)

nazwa instytucji

wydatki na wynagrodzenia  (tys. PLN)

nazwa instytucji

wydatki na wynagrodzenia  (tys. PLN)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2 454 242

Kancelaria Senatu

33 324

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

599 930

Krajowe Biuro Wyborcze

32 114

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

319 625

Urząd Regulacji Energetyki

29 102

Główny Urząd Statystyczny

303 542

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

26 310

Naczelny Sąd Administracyjny

289 689

Rzecznik Praw Obywatelskich

24 671

Państwowa Inspekcja Pracy

222 503

Rządowe Centrum Legislacji

19 166

Instytut Pamięci Narodowej

160 039

Urząd Transportu Kolejowego

18 913

Kancelaria Sejmu

143 180

Trybunał Konstytucyjny

18 055

Komisja Nadzoru Finansowego

116 335

Urząd Zamówień Publicznych

17 123

Główny Urząd Miar

91 892

Polski Komitet Normalizacyjny

16 658

Regionalne Izby Obrachunkowe

83 444

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

12 245

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

71 919

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

12 013

Sąd Najwyższy

54 937

Urząd do Spraw Kombatantów

10 395

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

49 367

Rzecznik Praw Pacjenta

8 685

Urząd Komunikacji Elektronicznej

48 483

Państwowa Agencja Atomistyki

8 631

Wyższy Urząd Górniczy

42 062

Rzecznik Finansowy

6 757

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

39 519

Krajowa Rada Sądownictwa

5 144

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

34 415

Rzecznik Praw Dziecka

4 549

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIKJednym z czynników wpływających na wielkość łącznych wydatków na wynagrodzenia jest wielkość zatrudnienia w danej organizacji. Aby pokazać, w których instytucjach pracownicy faktycznie zarabiają najwięcej, należy przyjrzeć się średnim wynagrodzeniom.

Po przeliczeniu wydatków na wynagrodzenia na pełne etaty okazuje się, że najwyższe pensje otrzymywali pracownicy Sądu Najwyższego (12 284 PLN) oraz Trybunału Konstytucyjnego (11 941 PLN). Najniższe średnie pensje otrzymywały osoby pracujące we wspomnianym wcześniej KRUS-ie i ZUS-ie. Było to odpowiednio 4 310 i 4 528 PLN. Instytucje te rozdzielił jeszcze Główny Urząd Statystyczny ze średnim wynagrodzeniem wynoszącym 4 418 PLN.

Średnie miesięczne wynagrodzenie
w instytucjach publicznych w 2017 roku (brutto, PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIKNIK swoją analizę przeprowadza co roku. Dzięki temu sprawdzić możemy, jak wynagrodzenia zmieniły się w okresie 12 miesięcy. Porównując dane z 2017 i 2016 roku okazuje się, że najwyższy wzrost średnich pensji miał miejsce w Prokuratorii Generalnej. Zarobki wzrosły tam o 23%. Dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń miał miejsce również w Państwowej Inspekcji pracy (15,6%) i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (11,4%). Co ciekawe, w kilku instytucjach średnie wynagrodzenia zmalały. Najwyższy spadek miał miejsce w instytucjach Rzecznika Praw Dziecka (6,2%) i Rzecznika Finansowego (3,8%).

Dynamika średnich wynagrodzeń brutto
w instytucjach publicznych w 2017 roku (rok do roku)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIKZakład Ubezpieczeń Społecznych


Spośród wszystkich badanych instytucji, zarówno pod względem zatrudnienia jak i nakładów na wynagrodzenia, zdecydowanie wyróżnia się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W organizacji tej zatrudnienie w 2017 roku znalazło ponad 45 tysięcy osób, a łączne wydatki na wynagrodzenia wyniosły blisko 2,5 mld PLN. Zdecydowana większość nakładów na płace (2,3 mld PLN) trafia do pracowników zatrudnionych w oddziałach ZUS. Koszt wynagrodzeń centrali wyniósł 118 mln PLN, a orzecznictwa lekarskiego 78 mln PLN. Pięcioosobowy zarząd w 2017 roku zarobił łącznie niewiele ponad 1,5 mln PLN.

Łączne wydatki na wynagrodzenia
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w 2017 roku (brutto, tys. PLN)

placówka

zatrudnienie

wydatki na wynagrodzenia  (tys. PLN)

ZUS oddziały

42 983

2 256 872

ZUS centrala

1 425

117 923

ZUS orzecznictwo lekarskie

751

77 911

ZUS zarząd

5

1 537

ZUS ogółem

45 164

2 454 242

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIKŚrednia pensja członka zarządu w 2017 wyniosła 24 593 PLN miesięcznie. Pracownicy orzecznictwa lekarskiego zarabiali średnio 8 647 PLN, natomiast centrali 6 895 PLN. Najniżej opłacani byli pracownicy oddziałów ZUS. Ich średnie wynagrodzenie wyniosło 4 376 PLN.

Średnie miesięczne wynagrodzenia
w różnych placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2017 roku (brutto, PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIKŚrednie wynagrodzenia zarządu nie tylko były najwyższe, ale również rosły najszybciej. W porównaniu do 2016 roku wzrosły one o 18,7%. Z perspektywy pracowników korzystne jest to, że szybko rosły również pensje najniżej opłacanych pracowników zatrudnionych w oddziałach. Wzrost wynagrodzeń w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł tam 11,9%. Pensje wolniej rosły w centrali ZUS i wśród osób zatrudnionych przy orzecznictwie lekarskim. Dynamika wynagrodzeń wyniosła tam odpowiednio 7,3% i 4,4%.

Dynamika średnich wynagrodzeń brutto
w różnych placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2017 roku (rok do roku)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIKChcąc dowiedzieć się więcej na temat zarobków w instytucjach publicznych w Polsce zapraszamy do lektury artykułów: Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku oraz Ile zarabia się w administracji rządowej? Oba artykuły powstały na podstawie raportu: Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku.


Bibliografia
  1. Najwyższa Izba Kontroli, Analiza Wykonania Budżetu Państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 roku

  2. https://www.nik.gov.pl/plik/id,17136.pdf [dostęp: 06.07.2019]

  3. Najwyższa Izba Kontroli, Analiza Wykonania Budżetu Państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 roku – kontrole cząstkowe

  4. https://www.nik.gov.pl/analiza-budzetu-panstwa/archiwum/kontrole-czastkowe-2017.html [dostęp: 06.07.2018]
Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".