Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcji 4280 PLN
Energetyk 6050 PLN
Dziennikarz 4660 PLN
Nauczyciel muzyki 3230 PLN
Tłumacz 5740 PLN
Lekarz ginekolog 6310 PLN
Lekarz psychiatra 7650 PLN
C/c++ developer 12600 PLN
Inżynier produktu 8820 PLN
Technik serwisu 5200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów w 2015 roku

09.02.2016 Artur Szeremeta
Stanowiska specjalistyczne wymagają od pracowników odpowiedniej wiedzy merytorycznej i samodzielności w działaniu. Specjaliści powinni wykazywać się innowacyjnym podejściem do pracy i kreatywnością niezbędną do prowadzenia własnych projektów. Jakiego wynagrodzenia może oczekiwać pracownik spełniający takie kryteria? Odpowiemy na to pytanie, posiłkując się danymi na temat wynagrodzeń specjalistów z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja płaca. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Według danych pochodzących z OBW 2015 połowa specjalistów (ogólnie) otrzymywała miesięcznie przynajmniej 4 000 PLN brutto miesięcznie. Istotne różnice w wysokości wynagrodzeń wystąpiły między młodszym a starszym specjalistą. Mediana wynagrodzeń młodszych specjalistów wyniosła bowiem 3 062 PLN brutto i była o 42% niższa od mediany wynagrodzeń starszych specjalistów, wynoszącej 5 300 PLN brutto. Szczegółowe dane o zarobkach specjalistów mogą Państwo sprawdzić za pomocą Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZ analizy wynagrodzeń na różnych stanowiskach specjalistycznych wynika, że najwyższe płace otrzymywali specjaliści ds. bezpieczeństwa informatycznego. Co drugi z nich zarabiał w 2015 roku nie mniej niż 7 000 PLN brutto miesięcznie. To o ponad 100% więcej niż mediana wynagrodzeń specjalistów ds. obsługi klienta. Dane o zarobkach na innych stanowiskach specjalistycznych są dostępne w module Moja Płaca na naszym portalu wynagrodzenia.pl.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów
na wybranych stanowiskach w 2015 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuBranżą, w której specjaliści otrzymywali najwyższe wynagrodzenia, była branża IT. Przeciętne zarobki przewyższające ogólną medianę dla tego szczebla zarządzania otrzymywali również specjaliści zatrudnieni w bankowości, telekomunikacji, energetyce i ciepłownictwie, przemyśle ciężkim i ubezpieczeniach. Z kolei najniżej wynagradzani byli specjaliści pracujący w kulturze i sztuce, usługach dla ludności, ochronie środowiska i budownictwie.

Branże, w których specjaliści w 2015 roku
otrzymywali najwyższe i najniższe wynagrodzenia całkowite (brutto w PLN)

branża

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

technologie informatyczne (IT)

8 756

3 937

5 550

8 000

telekomunikacja

1 965

3 170

5 000

7 600

bankowość

4 430

3 600

5 000

7 475

energetyka i ciepłownictwo

3 338

3 300

4 400

6 100

przemysł ciężki

5 591

3 300

4 300

5 800

ubezpieczenia

1 259

3 000

4 300

6 500

 

 

 

 

budownictwo

4 713

2 775

3 600

4 950

ochrona środowiska

716

2 663

3 400

4 400

usługi dla ludności

3 743

2 300

3 000

4 000

kultura i sztuka

838

2 210

2 700

3 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNie jest zaskoczeniem, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści pracujący w największych przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej tysiąca osób. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła w 2015 roku 4 600 PLN brutto miesięcznie. To o 53% więcej niż wyniosła mediana płac specjalistów zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów
zatrudnionych w firmach o różnej wielkości w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro (1-9)

6 205

2 200

3 000

4 200

mała (10-49)

12 505

2 600

3 500

4 970

średnia (50-249)

18 204

2 900

3 900

5 500

duża (250-999)

13 931

3 200

4 300

6 000

wielka (pow. 1 000)

19 550

3 400

4 600

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuSpecjaliści zatrudnieni w firmach o przewadze kapitału zagranicznego zarabiali znacznie więcej niż ich koledzy pracujący w polskich firmach. Co drugi specjalista zatrudniony w firmie zagranicznej otrzymywał bowiem przynajmniej 5 000 PLN brutto miesięcznie, a zatrudniony w firmie polskiej: 3 500 PLN. Różnice między zatrudnionymi w firmach o różnym pochodzeniu kapitału są jeszcze bardziej widoczne w grupach 25% najlepiej zarabiających specjalistów. Zatrudnieni w firmach zagranicznych otrzymywali przynajmniej 7 200 PLN brutto miesięcznie, a w firmach polskich 4 900 PLN, a więc o 32% mniej.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów zatrudnionych
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2015 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

powyżej 50% zagraniczny

24 874

3 706

5 000

7 200

powyżej 50% polski

45 748

2 649

3 500

4 900

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuLuka płacowa, czyli różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn, na szczeblu specjalistów wyniosła w 2015 roku 20%. Mediana wynagrodzeń kobiet – specjalistek wyniosła bowiem 3 520 PLN brutto miesięcznie, natomiast co drugi mężczyzna specjalista zarabiał przynajmniej 4 400 PLN brutto. Nieco większa luka płacowa, bo wynosząca 22,5% wystąpiła pomiędzy 25% najwyżej opłacanymi kobietami i mężczyznami.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych w 2015 roku (brutto w PLN)

płeć

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kobiety

31 552

2 700

3 520

5 000

mężczyźni

39 070

3 150

4 400

 6 450

ogółem

70 622

2 920

4 000

5 700

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".