Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Weryfikacja zaświadczenia o zarobkach pracownika przez bank a ochrona danych osobowych

10.06.2019 Gabriela Sykała
Niejednokrotnie klienci banków czy innych instytucji finansowych w celu potwierdzenia zdolności kredytowej są zobowiązywani do przedłożenia zaświadczeń wystawianych przez pracodawców dotyczących wysokości wynagrodzenia czy innych danych związanych z zatrudnieniem. Powszechną praktyką jest również późniejszy kontakt telefoniczny pracowników banków z pracodawcami dokonywany w celu weryfikacji danych zawartych w takich zaświadczeniach. W związku z powyższym pojawia się problem czy pracodawca może podawać dane pracowników tego rodzaju instytucjom oraz ewentualnie jakie środki bezpieczeństwa powziąć.
Ochrona danych osobowych
Informacje, których żądają banki, są chronione nie tylko z perspektywy dóbr osobistych, ale również na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy, jako na administratorze danych osobowych na gruncie RODO, jest zapewnienie poufności przetwarzania danych.

Zgoda pracownika
O ile samo wydanie zaświadczenia nie wiąże się z ryzykiem pracodawcy, bowiem to sam pracownik przekazuje swoje dane bankowi, to udostępnienie lub potwierdzenie informacji telefonicznie przez pracodawcę naraża go na odpowiedzialność z perspektywy niezapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Stwierdzić należy, że pracodawca powinien uzyskać zgodę pracownika na telefoniczne udostępnienie lub potwierdzenie danych - w celach dowodowych najlepiej w formie pisemnej. W treści takiej zgody należy wskazać jakiej instytucji pracodawca może udzielić informacji oraz skonkretyzować w możliwie dokładny sposób ich zakres. Warto również zamieścić klauzulę, że pracownik godząc się akceptuje fakt, iż w przypadku kontaktu telefonicznego pracodawca może nie być w stanie w sposób stuprocentowo pewny zweryfikować tożsamości osoby, z którą się komunikuje.

Weryfikacja tożsamości
Niezależnie od powyższego pracodawca zobowiązany jest w możliwie pewny sposób ustalić komu udostępnia dane w celu eliminacji ryzyka podania ich osobie nieuprawnionej. Rekomenduje się, by po podaniu imienia, nazwiska i stanowiska służbowego przez dzwoniącego pracownika banku, pracodawca zatelefonował do placówki w celu potwierdzenia jej tożsamości oraz uprawnień, w szczególności w zakresie dysponowania danymi, o których udostępnienie czy potwierdzenie wnosi.

Brak obowiązku pracodawcy
Końcowo należy podkreślić, że żaden przepis nie obliguje pracodawcy do podania danych, w szczególności w Prawie bankowym nie przewidziano szczególnych uprawnień pracowników banku w zakresie telefonicznej weryfikacji zdolności kredytowej. Najbezpieczniejszym sposobem postępowania wydaje się zatem odmowa podawania jakichkolwiek danych telefonicznie i zwrócenie się do banku o oficjalny, pisemny wniosek o udostępnienie danych. Jako że telefoniczny kontakt z pracodawcą jest jednak praktyką powszechną, warto opracować wewnętrzną procedurę postępowania w tego typu sprawach.Gabriela Sykała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".