Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 4980 PLN
Analityk do spraw IT 12330 PLN
Software tester 8180 PLN
Media Manager 6450 PLN
Spawacz TIG 5800 PLN
Tokarz w drewnie 5510 PLN
PHP developer 8610 PLN
Programista .NET 15430 PLN
Operator techniczny 5490 PLN
Walcownik 5770 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - zasady działania programu

26.11.2018 Monika Czepiel
W dniu 19.11.2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Wg założeń PPK mają stanowić powszechny, dobrowolny i prywatny system długoterminowego oszczędzania. Program ma dotyczyć, według szacunków rządu, ok. 11,5 mln pracowników i zapewnia dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia. W system PPK mają być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.
Polski projekt ustawy o PPK wiele czerpie z rozwiązań które sprawdziły się za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii. W brytyjskiej reformie emerytalnej, wprowadzonej w 2012 roku, także zastosowano mechanizm automatycznego zapisu, z możliwością rezygnacji. Warto zwrócić uwagę na pozytywną reakcję społeczną dla wprowadzanych zmian, mierzoną odsetkiem osób, które zrezygnowały z programu. W latach 2013-2016 było to 8-17% rezygnacji. Jest to wskaźnik niższy od zakładanego na początkowym etapie reformy. Należy zaznaczyć, że na sukces brytyjskiej reformy wpłynęła m.in. aktywna postawa instytucji nadzorujących system emerytalny, czy kampania informacyjno-edukacyjna, która prowadzona była za pomocą nowoczesnych kanałów komunikacji, takich jak Facebook czy Twitter.

Obowiązki pracodawcy


PPK będą obowiązkowe dla każdego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, za którego odprowadza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ZUS.
Z obowiązku utworzenia PPK zwalnia prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) i opłacanie składki podstawowej na rzecz zatrudnionego w wysokości minimum 3,5% wynagrodzenia, jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych. Jeśli firma decyduje się na utworzenie PPE zamiast PPK, to wymogiem jest, aby pierwsza odprowadzona składka PPE była w miesiącu poprzedzającym wdrożenie PPK wynikające z ustawy. Warto pamiętać, że wpisanie PPE do rejestru KNF trwa około 3 miesięcy, więc działania w tym zakresie należy podjąć odpowiednio wcześniej.

W związku z wprowadzeniem PPK na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki:
 • wybór instytucji finansowej, za pośrednictwem której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników,

 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzaniu PPK, a także umowy o prowadzeniu PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,

 • terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,

 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,

 • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.

Aby poszczególni pracodawcy mogli w pełni przygotować się do nowych zadań, terminy przystąpienia do programu zostaną rozłożone na 2 lata i będą zależeć od wielkości danej firmy (mierzonej liczbą osób zatrudnionych).

Harmonogram wdrożenia PPK

liczba zatrudnionych pracowników

termin wdrożenia

 

250 i więcej pracowników

01.07.2019

50-249 pracowników

01.01.2020

20-49 pracowników

01.07.2020

pozostałe firmy i sektor budżetowy

01.01.2021

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie projektu ustawy o PPK


Uczestnicy programu


Uczestnikami nowego systemu będą wszystkie zatrudnione osoby w wieku 18-55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK, pracownicy w wieku od 55 do 70 lat mogą zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.
Pracownik będzie mógł w każdym momencie zrezygnować z przekazywania wpłat do PPK, na podstawie pisemnej deklaracji. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, będzie mógł ponownie do niego przystąpić.
Takie podejście, zwane libertariańskim paternalizmem, wprowadził amerykański noblista Richard Thaler. Rozbijając na części: trzon pojęcia "paternalizm" wynika z próby wpływania bezpośredniego lub pośredniego przez państwo na wybory obywateli, z kolei "libertariański" wskazuje na to, że ostateczny wybór należy do jednostki (Kalinowski, 2014).

Wpłaty do PPK


Pracodawca, we współpracy z wybraną instytucją finansową, otworzy dla każdego pracownika uczestniczącego w programie, indywidualny rachunek PPK. Będzie on zasilany przez comiesięczne wpłaty dokonywane zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.
Zatrudniający jak i uczestnik programu będą, w różnym stopniu, finansować składkę podstawową (obowiązkową). Oprócz tego zarówno pracownik, jak i pracodawca, będą mogli przekazywać do PPK wpłaty dodatkowe (dobrowolne).
Wysokość wpłat podstawowych i dodatkowych będzie określona procentowo od wynagrodzenia brutto uczestnika PPK.

Wysokość wpłat do PPK

wpłaty do PPK

wpłata podstawowa

(obowiązkowa)

wpłata dodatkowa (dobrowolna)

 

pracodawca

1,5%

do 2,5%

pracownik

2%

do 2%

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie projektu ustawy o PPK


Ustawodawca zaproponował również ciekawe rozwiązanie dla osób najmniej zarabiających. Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, nie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia, będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, ale nie mniejszej niż 0,5%. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 2 250 PLN, co oznacza, że osoby zarabiające nie więcej niż 2 700 PLN brutto, będą mogły skorzystać z obniżonej składki do PPK.

Jeśli chcesz sprawdzić jak udział w PPK wpłynie na Twoje wynagrodzenie, skorzystaj z Kalkulatora PPK.

Wpłata dodatkowa pracodawcy może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia lub na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń czy też układu zbiorowego pracy, obowiązujących u pracodawcy. W przypadku decyzji pracodawcy o powiększeniu składki, wybrane kryterium będzie dotyczyć wszystkich zatrudnionych pracowników. Przykładowo jeśli pracodawca zdecyduje o przyznaniu składki dodatkowej osobom z co najmniej 10-cio letnim stażem, to wszyscy pracownicy z takim stażem muszą otrzymać dodatkowe wpłaty.

Wsparcie państwa i zasady podatkowe


Ustawa przewiduje specjalne wsparcie ze strony państwa. Zachętą do rozpoczęcia i kontynuowania oszczędzania ma być jednorazowa „wpłata powitalna” w wysokości 250 PLN, która zasili konto uczestnika PPK. Dodatkowo, w każdym roku, pracownik uczestniczący w PPK otrzyma „dopłatę roczną” w wysokości 240 PLN. Kwota ta będzie wypłacona po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Wpłaty dokonywane przez pracodawcę nie będą podlegać obowiązkowym składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dodatkowo zarówno wpłaty jak i koszty prowadzenia PPK stanowić będą dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu.
Wpłaty dokonywane przez pracownika będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu, czyli z pensji netto.

Środki zgromadzone w PPK mają być prywatną własnością pracownika, będą podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem od spadków i darowizn.

Na wykresie poniżej prezentujemy ile zgromadzimy oszczędności w ramach PPK przy założeniu, że odprowadzamy tylko składki podstawowe. Przyjmijmy, że mamy 25 lat, pensję w wysokości 4 000 PLN brutto i zamierzamy oszczędzać do 60. roku życia. Po upływie 35 lat zgromadzimy w PPK łącznie ok. 155 650 PLN.

Suma zgromadzonych oszczędności w PPK

Wykres

Źródło: Obliczenia własne
Wyliczenia mają charakter szacunkowy.
Do kalkulacji przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 2% rocznie oraz
stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 3% rocznie.


Wypłata środków z PPK


Środki gromadzone na rachunkach PPK będą inwestowane w fundusze inwestycyjne, które ograniczają poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika. Oznacza to, że wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego środki będą inwestowane w sposób coraz bardziej bezpieczny.
Zasadniczo zgromadzony kapitał uczestnik PPK będzie mógł wypłacić po osiągnięciu 60. roku życia. W takiej sytuacji ustawa przewiduje dokonanie podziału środków zgromadzonych w ramach PPK na dwie części. Pierwsza z nich wynosząca 25% oszczędności miałaby być wypłacona jednorazowo. Pozostałe 75% wypłacane byłoby ratalnie w co najmniej 120 ratach miesięcznych.
Uwzględniając wartości przedstawione na Wykresie 1. jednorazowo wypłacimy 38 912 PLN, a pozostałą część oszczędności otrzymamy w miesięcznych ratach po 972 PLN każda.
Ustawa o PPK daje również możliwość wcześniejszej wypłaty oszczędności, na cele inne niż emerytura. Będzie można wypłacić do 25% zgromadzonych środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka. Będzie również możliwość wykorzystania 100% środków na sfinansowanie wkładu własnego przy kredycie na zakup nieruchomości lub budowę domu. Wydaną na ten cel kwotę trzeba będzie jednak zwrócić na zasadach określonych w ustawie.

Pozostałe rozwiązania


Ustawa przewiduje utworzenie ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, która będzie prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju SA w systemie teleinformatycznym. Będzie ona obejmować ewidencje:
 • towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi określone w ustawie,

 • pracodawców, którzy zawarli umowy o zarządzanie PPK,

 • umów o zarządzanie PPK zawartych przez pracodawców,

 • uczestników PPK.

Powstanie także portal PPK, który będzie pełnił funkcję informacyjną dla uczestników PPK. Będzie on również służył do prezentacji ofert instytucji finansowych uprawnionych do oferowania PPK.


Bibliografia
 1. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – tekst ustawy przyjęty przez Senat, http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2811_u.htm [dostęp: 07.11.2018]

 2. Instytut Emerytalny (2018), 20 odsłon PPE vs PPK, aktualizacja październik 2018, http://www.instytutemerytalny.pl/wp-content/uploads/2018/10/20-odsłon-PPE-vs-PPK_październik-2018.pdf [dostęp: 07.11.2018]

 3. Instytut Emerytalny (2017), Pracownicze Plany Kapitałowe - szansa czy miraż? Postulaty de lege ferenda z różnych perspektyw nad projektowaną formą dodatkowego oszczędzania na emeryturę, http://www.instytutemerytalny.pl/wp-content/uploads/2017/08/Instytut-Emerytalny-raport-PPK-Grudzie%C5%84-2017.pdf [dostęp: 06.11.2018]

 4. Ministerstwo Finansów, Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, aktualizacja 28.08.2018, https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/6484694 [dostęp: 07.11.2018]

 5. Polski Fundusz Rozwoju, https://pfr.pl/pl/ppk [dostęp: 07.11.2018]

 6. PwC Polska, Pracownicze Plany Kapitałowe – Komitet Stały Rady Ministrów przyjął zaktualizowany projekt ustawy, https://www.pwc.pl/pl/pdf/2018/ta-ppk-komitet-staly-rady-ministrow-przyjal-zaktualizowany-projekt-ustawy-20180726-pl.pdf [dostęp: 07.11.2018]

 7. Richard Thaler, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Thaler

 8. Libertariański paternalizm, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Libertaria%C5%84ski_paternalizm

 9. S. Kalinowski, Podstawowe problemy ekonomii menedżerskiej ze zbiorem testów i zadań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2014, s. 17
Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".