Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kasjer bankowy 3320 PLN
Wulkanizator 3420 PLN
Nauczyciel chemii 3930 PLN
Archiwista 3370 PLN
Sprzątaczka biurowa 2690 PLN
UI/UX Designer 7080 PLN
Programista Android 11350 PLN
Associate 5220 PLN
Test manager 11790 PLN
Pracownik galerii 3470 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie XX ogólnobranżowego raportu płacowego za 2011 rok

06.03.2012 Damian Żmigrodzki
Artykuł powstał w oparciu o wyniki XX Ogólnobranżowego raportu płacowego (wrzesień 2011). W raporcie uwzględniono wynagrodzenia na 199 stanowiskach z sześciu szczebli zatrudnienia. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli. Z tekstu dowiedzą się Państwo, jak wyglądał poziom płac w wybranych województwach. Przykładowo wynagrodzenie specjalisty w woj. mazowieckim było o 12% wyższe niż mediana wynagrodzenia pracownika na tym szczeblu w całym badaniu. Podobne analizy zaprezentowano dla firm z różnych branż i o różnym kapitale. W artykule przedstawiono również informacje o planowanych podwyżkach wynagrodzeń. Wynika z nich m. in., że 71,4% firm planuje przeprowadzenie podwyżek oraz że firmy polskie planują wyższe podwyżki. Artykuł zawiera 5 tabel i 2 wykresy.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem wyników XX ogólnobranżowego raportu płacowego. Dane zebrane za okres od października 2010 do września 2011 roku pochodzą ze 182 zakładów i dotyczą wynagrodzeń 27 645 pracowników. W raporcie zaprezentowano analizy dla 3 szczebli zarządzania (najwyższy, średni, niższy szczebel zarządzania) oraz dla starszych specjalistów, specjalistów i pracowników szeregowych. Do najwyższego szczebla zarządzania zaliczono dyrektorów. Do średniego włączono kierowników działów (np. kierownik działu obsługi klienta) oraz kierowników projektów (np. kierownik projektu IT). Niższy szczebel zarządzania obejmuje głównie brygadzistów i team leaderów. W raporcie przedstawiono analizy dla 199 stanowisk.

Dane prezentowane w poniższym artykule pochodzą z pierwszej części raportu, która dotyczy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto, wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Wynagrodzenia ogółem


Z przeprowadzonych analiz wynika, że w 2011 roku wynagrodzenia podstawowe wzrosły względem roku 2010 przeciętnie o 5%. Największą zmianę odnotowano na szczeblu starszych specjalistów (7%), a najmniejszą wśród pracowników szeregowych. Warto przypomnieć, że w 2010 roku badane firmy deklarowały podwyżki wynagrodzeń na poziomie niespełna 4%. Nieco inaczej wygląda sytuacja z wynagrodzeniem całkowitym, czyli takim, które oprócz płacy zasadniczej uwzględnia również premie, prowizje i nagrody. W tym przypadku wzrost wyniósł przeciętnie 7%, a na najwyższym szczeblu zarządzania – 10%. Oznacza to, że w 2011 roku szybciej rosło wynagrodzenie zmienne niż podstawowe.

Wynagrodzenie podstawowe i całkowite na wybranych szczeblach

szczebel

wynagrodzenie w 2011

wynagrodzenie w 2010

zmiana 2011/2010

podstawowe

całkowite

podstawowe

całkowite

podstawowe

całkowite

najwyższy szczebel zarządzania

16 500

19 391

15 600

17 611

6%

10%

średni szczebel zarządzania

7 600

8 664

7 222

8 077

5%

7%

starszy specjalista

4 611

5 252

4 319

4 934

7%

6%

pracownik szeregowy

2 693

2 969

2 597

2 825

4%

5%

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2011Na wykresie 1 przedstawiono dane dotyczące różnicy pomiędzy wynagrodzeniem całkowitym pracowników szeregowych (mediana 2 969 PLN), a wynagrodzeniami na pozostałych szczeblach. Z analizy wynika, że płaca całkowita specjalistów była o 35%, a starszych specjalistów o 77% wyższa od pensji pracowników szeregowych. Kierownicy otrzymywali wynagrodzenie niespełna trzykrotnie, a dyrektorzy ponad sześciokrotnie wyższe od płacy pracowników szeregowych.

Rozpiętość płac między poszczególnymi szczeblami

Wykres

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2011Wynagrodzenia w wybranych województwach


W badaniu wzięły udział firmy z 14 województw. Dzięki temu wykonane zostały analizy prezentujące poziom wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach i stanowiskach w różnych regionach.
W tabeli 2 przedstawiono poziom wynagrodzeń całkowitych w wybranych województwach. Ponadto dokonano porównania tych stawek z przeciętnym poziomem płacy w badaniu.

Wynagrodzenie całkowite w wybranych województwach

województwo

kierownik

specjalista

pracownik szeregowy

wynagrodzenie całkowite

relacja do ogółu próby

wynagrodzenie całkowite

relacja do ogółu próby

wynagrodzenie całkowite

relacja do ogółu próby

małopolskie

8 224

95%

3 868

96%

2 838

96%

mazowieckie

9 297

107%

4 500

112%

3 163

107%

podkarpackie

8 000

92%

3 600

90%

2 750

93%

śląskie

8 382

97%

3 672

91%

2 951

99%

ogół próby

8 664

100%

4 018

100%

2 969

100%

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2011Z tabeli 2 wynika, że województwo mazowieckie jest liderem płacowym na wszystkich omawianych szczeblach. Pracownicy szeregowi i kierownicy zarabiali tam o 7% więcej niż wyniosła przeciętna płaca w badaniu. Specjaliści mogli liczyć na wynagrodzenie nawet o 12% wyższe od ogółu badanych. Największe różnice wystąpiły tradycyjnie na najwyższym szczeblu zarządzania.
Spośród wybranych województw, najniższe płace zaobserwowano w woj. podkarpackim. Pracownicy otrzymywali tam wynagrodzenia niższe od ogółu próby o 8 – 10%.

Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


W badaniu wzięły udział zarówno firmy z przewagą kapitału polskiego, jak i zagranicznego. W raporcie przedstawiono jak kształtują się wynagrodzenia na tych samych stanowiskach i szczeblach zatrudnienia w firmach polskich i zagranicznych.
W tabeli 3 zaprezentowano wynagrodzenia całkowite na wybranych szczeblach w firmach o różnym pochodzeniu kapitału.

Wynagrodzenie całkowite w firmach polskich i zagranicznych

kapitał

dyrektor

starszy specjalista

pracownik szeregowy

polski

14 000

4 674

2 790

zagraniczny

20 994

5 502

3 040

relacja zagraniczny/polski

150%

118%

109%

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2011Jak wynika z tabeli 3, na wszystkich przedstawionych szczeblach więcej zarabiali pracownicy firm zagranicznych. Różnica ta była tym większa, im wyższy szczebel zatrudnienia. Pracownicy szeregowi w zagranicznych organizacjach zarabiali o 9% więcej niż w firmach polskich. Na szczeblu starszych specjalistów różnica ta wyniosła już 18%. Na największe zarobki mogli liczyć dyrektorzy w firmach zagranicznych. Ich wynagrodzenie całkowite (mediana 20 994 PLN) było aż o 50% wyższe od płacy pracowników najwyższego szczebla w firmach polskich.

Wynagrodzenia w wybranych branżach


W XX ogólnobranżowym raporcie płacowym przeprowadzono analizy wynagrodzeń dla 7 branż: elektroniczna i elektrotechniczna, IT, maszynowa i metalowa, materiały budowlane i wyposażenie wnętrz, motoryzacja, opakowania i poligrafia oraz spożywcza.
W tabeli 4 przedstawiono poziomy wynagrodzeń całkowitych na wybranych szczeblach w 4 wybranych branżach. Ponadto dokonano porównania wynagrodzeń z przeciętnym poziomem płacy w badaniu.

Wynagrodzenie całkowite w wybranych branżach

branża

dyrektor

starszy specjalista

specjalista

wynagrodzenie całkowite

relacja do ogółu próby

wynagrodzenie całkowite

relacja do ogółu próby

wynagrodzenie całkowite

relacja do ogółu próby

elektroniczna
i elektrotechniczna

21 274

110%

4 907

89%

3 710

86%

IT

15 457

80%

5 540

103%

4 308

113%

maszynowa
i metalowa

16 346

84%

5 368

101%

3 826

90%

motoryzacja

19 525

101%

5 337

102%

4 265

106%

ogół próby

19 391

100%

5 252

100%

4 018

100%

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2011Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli 4, najwyższe wynagrodzenia na szczeblu dyrektorskim występowały w branży elektronicznej i elektrotechnicznej. Menedżerowie w tym sektorze zarabiali przeciętnie 10% powyżej mediany dla rynku. Na poziomie mediany całego badania kształtowały się zarobki dyrektorów w branży motoryzacyjnej. Najniższe płace na tym szczeblu odnotowano natomiast w sektorze IT. Związane jest to bez wątpienia z płaską strukturą organizacyjną typową dla firm z tej branży.
Odwrotnie wygląda sytuacja z wynagrodzeniami specjalistów i starszych specjalistów. Na tych szczeblach najwyższe zarobki odnotowano właśnie w branży informatycznej. Różnica w zarobkach pracowników z tego sektora, a przeciętnym poziomem płac w badaniu, wynosiła 3% w przypadku starszych specjalistów i 13% w przypadku specjalistów.

Planowane podwyżki wynagrodzeń


Dane o planowanych podwyżkach wynagrodzeń w 2012 roku wskazują, że sytuacja firm działających na polskim rynku ustabilizowała się. Z badania wynika, że ponad 70% firm zadeklarowało podniesienie poziomu wynagrodzenia swoim pracownikom w tym okresie. Warto zaznaczyć, że przytoczone wartości są bardzo zbliżone do tych, które zostały zaprezentowane w ubiegłorocznej edycji raportu (wykres 2).

Firmy, które w 2010 i 2011 roku planowały podwyżki wynagrodzeń

Wykres

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2011Z badania wynika, że planowane podwyżki osiągną poziom ok. 4%. Co warte podkreślenia, w tym roku bardziej odważne zmiany wynagrodzeń planują firmy z kapitałem polskim (tabela 5). Jedynie płace dyrektorów będą rosnąć równomiernie w firmach rodzimych i tych z kapitałem zagranicznym. W przypadku pracowników szeregowych oraz specjalistów podwyżki wynagrodzeń osiągną wyższą wartość w firmach polskich.

Podwyżki wynagrodzeń planowane w 2012 roku
w firmach polskich i zagranicznych

kapitał

dyrektor

starszy specjalista

pracownik szeregowy

polski

4,0%

5,0%

5,0%

zagraniczny

4,0%

4,0%

4,1%

Źródło: XX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2011O raporcie


XX ogólnobranżowy raport płacowy zawiera informacje o płacach 27 645 osób na 199 stanowiskach. Dane pochodzą ze 182 zakładów z całej Polski i obejmują okres od października 2010 do września 2011 roku. Analizy opracowano dla następujących pionów: naczelnego kierownictwa, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, public relations, finansów, personalnego, informatycznego, administracji, kierownictwa i nadzoru produkcji, badań i rozwoju, jakości, zakupów i logistyki oraz ochrony środowiska i BHP. W raporcie znalazły się również analizy dla stanowisk typowych dla z branży IT. Znajdą w nim Państwo również informacje o terminie i wysokości planowanych przez firmy podwyżek płac oraz świadczeniach dodatkowych. Wynagrodzenia analizowane są wg kryteriów: pochodzenie kapitału, wielkość przychodu, wielkość zatrudnienia. Ponadto dokonano analizy płac w różnych branżach, województwach. Raport dostępny jest w wersji drukowanej i elektronicznej.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".