Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”

07.04.2015 Maria Hajec
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2014 roku w badaniu uczestniczyło 125 624 osób.

Raport o wynagrodzeniach w logistyce i transporcie zawiera dane o wynagrodzeniach 4 909 osób, które w 2014 roku pracowały w logistyce i transporcie. Analizie poddano 32 stanowiska na czterech szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (44%) stanowili specjaliści (2 163 respondentów), a 25% (1 229 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 231 osób, czyli 5% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 286 pracowników szeregowych (26%).
W raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione kwoty to wynagrodzenia całkowite.

Wynagrodzenia w różnych działach


Mediana wynagrodzeń całkowitych w logistyce i transporcie w 2014 roku wyniosła 4 100 PLN brutto miesięcznie. Na tę kwotę składało się wynagrodzenie zasadnicze – przeciętnie 3 500 PLN oraz średnio 15% części zmiennej (600 PLN). Zestawienie różnych działów logistyki i transportu pokazuje spore zróżnicowanie w wynagrodzeniach. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w dziale zakupów. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych wynosiła 4 735 PLN, z czego 610 PLN stanowiła część zmienna. Zdecydowanie najniższe pensje otrzymywali zatrudnieni w dziale transportu. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych równa była 3 580 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych, zmiennych i podstawowych
w różnych działach logistyki i transportu w 2014 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”Rozkład wynagrodzeń


Ponad połowę (53,9%) wśród pracujących w logistyce i transporcie w 2014 roku stanowiły osoby, których wynagrodzenie całkowite mieściło się w przedziale 2 000 – 5 000 PLN. Zarobki 7,2% spośród badanych nie przekraczały 2 000 PLN, a pensja 2,3% najlepiej zarabiających wynosiła powyżej 20 000 PLN.

Rozkład wynagrodzeń
osób pracujących w logistyce i transporcie w 2014 roku

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zatrudnienia


Co drugi zatrudniony na najniższym szczeblu zarządzania zarabiał poniżej 2 600 PLN. Wynagrodzenia w najliczniejszej grupie, specjalistów, były o 58% wyższe od zarobków pracowników szeregowych, a co drugi zatrudniony na stanowisku specjalistycznym zarabiał przeszło 4 110 PLN. Mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 6 000 PLN, a pensja połowy dyrektorów 15 tys. PLN. Wynagrodzenie pracownika szeregowego było sześciokrotnie niższe od pensji na stanowiskach dyrektorskich.

Mediana wynagrodzeń w logistyce i transporcie
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

szczebel zatrudnienia

próba

mediana

pracownik szeregowy

1 286

2 600

specjalista

2 163

4 110

kierownik

1 229

6 000

dyrektor/zarząd

231

15 000

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Niewątpliwie najwyższe płace otrzymywali pracujący w firmach zatrudniających ponad 1 000 osób. W tych organizacjach pracownicy szeregowi zarabiali 2 800 PLN miesięcznie, specjaliści 4 650 PLN, a zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych 7 300 PLN. Mediana wynagrodzeń dla dyrektorów i członków zarządu wyniosła 17 000 PLN, czyli ponad sześciokrotnie więcej niż na stanowiskach szeregowych.

Mediana wynagrodzeń osób pracujących
w firmach różnej wielkości (w PLN)

średnie firmy

(50-249)

duże firmy

(250-999)

wielkie firmy

(1000 i więcej)

pracownik szeregowy

2 576

2 793

2 800

specjalista

3 850

4 230

4 650

kierownik

5 700

6 500

7 300

dyrektor/zarząd

14 000

15 000

17 000

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”Wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym


Pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach zagranicznych zarabiali przeciętnie o 300 PLN więcej niż pracujący w organizacjach z większościowym kapitałem polskim. Różnica na stanowiskach specjalistycznych wyniosła 1 200 PLN, a kierowniczych – 2 700 PLN. W firmach z przewagą kapitału polskiego, dyrektorzy i członkowie zarządu otrzymywali przeciętnie 12 300 PLN, podczas gdy w zagranicznych 16 950 PLN (o 4 650 więcej).

Mediana wynagrodzeń w firmach
z kapitałem polskim i zagranicznym (w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska


Wśród badanych stanowisk najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy samochodu osobowego. Mediana zarobków wyniosła 2 469 PLN, na co złożyło się 2 100 PLN podstawy i 369 PLN wynagrodzenia zmiennego. Na drugim biegunie znalazły się stanowiska dyrektorskie i kierownicze. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali dyrektorzy działu zakupów. Stała część ich pensji wyniosła 14 000 PLN, a całkowite wynagrodzenie 16 003 PLN. Wynagrodzenie zmienne na tym stanowisku wyniosło 2 003 PLN.

Wynagrodzenia na najwyżej i najniżej opłacanych stanowiskach
w logistyce i transporcie w 2014 roku (w PLN)

L.p.

stanowisko

wynagrodzenie całkowite

(mediana)

wynagrodzenie zmienne

średni udział wynagrodzenia zmiennego 
w wynagrodzeniu całkowitym

1.

dyrektor działu zakupów

16 003

2 003

13%

32.

kierowca samochodu osobowego

2 469

369

15%

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”O raporcie


W raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 4 909 osób, które w 2014 roku pracowały w logistyce i transporcie. Przedstawiono analizy dla 32 stanowisk ze wszystkich szczebli zatrudnienia. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego (wraz z podaniem przeciętnego udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym). Dodatkowo analizy dla szczebli zawierają listę najczęściej przyznawanych benefitów, a ostatnią częścią raportu jest ranking stanowisk ze względu na wysokość mediany wynagrodzenia całkowitego.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".