Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 5490 PLN
Inżynier elektronik 5140 PLN
Kierownik sprzedaży 7500 PLN
Asystent handlowy 4200 PLN
Specjalista ds. IT 4680 PLN
Grafik kreatywny 4320 PLN
Stomatolog 5150 PLN
Kelner 3050 PLN
Dyrektor oddziału 12740 PLN
Realizator 4680 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Płace w Czechach

03.09.2012 Magdalena Wrzesień
Celem artykułu jest przedstawienie zarobków Czechów w 2011 roku. Dane takie mogą być przydatne zarówno dla osób zastanawiających się nad podjęciem pracy u naszych południowych sąsiadów. W artykule scharakteryzowano dynamikę wynagrodzeń, płace w różnych branżach oraz regionach Czech. Opisano również jak wygląda sytuacja z wynagrodzeniem minimalnym. W artykule znajdą Państwo także informacje o różnicach w płacach pracowników zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz publicznym. W dalszej części opracowania opisano zarobki osób w różnym wieku oraz o różnym stażu. W artykule przedstawiono także prognozy wzrostu wynagrodzeń na 2012 i 2013 rok. Artykuł zawiera 9 wykresów i 3 tabele.
Czechy z PKB per capita w 2011 roku w wysokości 20 tys. PPS (80% średniej UE) należały do najbardziej rozwiniętych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Duże organizacje międzynarodowe zaliczają Czechy do grupy krajów rozwiniętych. Ranking długoterminowego długu sektora finansów publicznych jest wysoki według trzech głównych agencji ratingowych (AA- S&P, A1 Moodys, A+ Fitch dla długu w walucie obcej). W rankingu Banku Światowego "Doing Business 2012" Czechy zajęły 64 miejsce wśród 183 krajów. Z tych, powodów, kraj ten jest poważnie traktowany przez inwestorów zagranicznych. Jak takie informacje przekładają się na wynagrodzenie statystycznego mieszkańca tego kraju?

W I kwartale 2012 roku średnia nominalna płaca brutto wynosiła 24 126 CZK, co po przeliczeniu daje 4 070 PLN. W Polsce w tym samym czasie przeciętna płaca wyniosła 3 664 PLN.

Analizując dane przedstawione na poniższym wykresie można zauważyć, że najwięcej osób (33%) zarabia od 16 000 PLN do 24 000 CZK (2 680 PLN – 4 020 PLN). 6% badanych zarabia poniżej 10 000 CZK (1 675 PLN), a tylko nieco ponad 3% zarabia powyżej 60 000 CZK (10 050 PLN).

Rozkład wynagrodzeń w Czechach w 2011 roku (w CZK)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Czeskiego Urzędu StatystycznegoGłównym składnikiem wynagrodzenia było wynagrodzenie podstawowe. Stanowiło ono 69,31% wynagrodzenia całkowitego. Premie i dodatki to ponad 14%.

Struktura średniego wynagrodzenia w Czechach w 2011 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Czeskiego Urzędu StatystycznegoPrzeciętny Czech zarabia obecnie więcej od Polaka. W 2011 roku wynagrodzenie brutto statystycznego Czecha przekraczało płacę statystycznego Polaka o 488 PLN. Jednak, jak można zauważyć na poniższym wykresie, nie zawsze tak było. Do roku 2004, czyli przyjęcia do UE, średnie wynagrodzenia były wyższe w Polsce. Przez kolejne 5 lat płace u naszego południowego sąsiada były zbliżone do naszych. Dopiero po 2008 widać znaczący skok w wysokości płac.

Przeciętny poziom miesięcznych wynagrodzeń brutto w Czechach i Polsce
w latach 2000-2011

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego i GUS
(dane przeliczone po kursach średniorocznych NBP)Tempo wzrostu płac realnych w Czechach było niewielkie. Działo się tak za sprawą wysokiej inflacji. W porównaniu z sytuacją przed 2008 rokiem wynagrodzenia nie rosły już tak bardzo. Płace nominalne w roku 2010 i 2011 wzrosły o 2,2-2,4%, przyrosty te niwelowała jednak inflacja. Z tego względu w 2011 roku płace wzrosły realnie tylko o 0,5%.

Dynamika wynagrodzeń nominalnych i realnych w Czechach w latach 2001-2011

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Czeskiego Urzędu StatystycznegoWynagrodzenie minimalne


Czesi, podobnie jak Polacy, pod względem wynagrodzeń minimalnych zaliczają się do grupy krajów proponujących najmniejsze wartości. Dla porównania w 2012 roku w Luksemburgu minimalne wynagrodzenie sięgało 1 801 EUR miesięcznie, w Holandii 1 456 EUR, w Hiszpanii i Słowacji przekraczało 740 EUR. W Czechach wyniosło ono zaledwie 312 EUR. Czeska płaca minimalna jest niewiele niższa niż polska (353 EUR), ale za to dwukrotnie wyższa niż np. w Rumunii.

Miesięczne wynagrodzenie minimalne w 2012 roku w krajach UE (dane w EUR)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu (dane uaktualnione w lipcu 2012)Wynagrodzenia ze względu na różne kryteria


Jak wynika z poniższej tabeli w Republice Czeskiej najwyższą płacę otrzymywała kadra kierownicza. Wynagrodzenie w tej grupie zawodowej w 2011 roku wynosiło 6 674 PLN. Wśród kierowników wystąpiła również największa rozbieżność między wynagrodzeniami pomiędzy płciami – wyniosła ona 1 363 PLN. Kobiety zarabiają mniej również w pozostałych grupach stanowisk. Najmniejsza różnica (227 PLN) występuje na stanowiskach związanych z rolnictwem i rybołówstwem.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto w Republice Czeskiej w 2011 roku
w wybranych grupach zawodowych (w PLN)

ogółem

mężczyźni

kobieta

kierownicy

6 674

7 204

5 841

specjaliści

5 084

5 837

4 750

technicy i inny średni personel

4 294

4 774

3 984

pracownicy biurowi

3 431

3 957

3 290

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

2 430

2 601

2 375

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

2 770

2 970

2 562

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

3 356

3 507

2 569

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

3 337

3 565

2 785

pracownicy przy pracach prostych

2 274

2 674

2 124

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego
(dane przeliczone po kursie średniorocznym NBP)Najwyższe zarobki spośród ujętych na wykresie sektorów działalności wystąpiły w informacji i komunikacji. Są one najwyższe zarówno w Czechach (7 700 PLN) jak i w Polsce (6 557 PLN). Najgorzej opłacana branża, również w obu krajach, to zakwaterowanie i gastronomia. Płace w Czechach są tu o 44% mniejsze od średniej krajowej. U naszych południowych sąsiadów wynagrodzenia są niższe niż w Polsce w takich branżach jak: zakwaterowanie i gastronomia, obsługa rynku nieruchomości, budownictwo, górnictwo i wydobywanie. Sektory związane z produkcją, zwłaszcza samochodów, narzędzi maszynowych oraz wyrobów konstrukcyjnych, wciąż mają duże znaczenie dla gospodarki Czech. Z tego też względu wynagrodzenia są tam wyższe niż w Polsce.

Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w różnych sektorach
w Polsce i Czechach w I kwartale 2012 (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego i GUS
(dane dla Czech przeliczone po kursie NBP)Aktualny podział administracyjny Republiki Czeskiej obejmuje 13 krajów samorządowych i miasto wydzielone - Praga. Porównanie ogólnych danych o wynagrodzeniach pokazuje wyraźną dominację Pragi nad resztą kraju pod względem wysokości płac. Ich mediana osiągnęła tutaj wartość 4 505 PLN i była o ponad 725 PLN wyższa niż w kraju środkowoczeskim. Na drugim końcu zestawienia znalazł się kraj karlowarski, gdzie zarobki są o 29% niższe niż w Pradze (3 221 PLN).

Mediana wynagrodzenia w poszczególnych regionach administracyjnych (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego
(dane przeliczone po kursie średniorocznym NBP)Spoglądając na dane zawarte w tabeli 2 zobaczymy, że Czesi pracujący w firmach całkowicie prywatnych nie zarabiają zbyt dobrze - niższa przeciętna pensja jest jedynie w firmach państwowych. Zdecydowanie najwyższe wynagrodzenia otrzymują osoby zatrudnione w firmach z przewagą udziałów skarbu państwa, ale posiadających również kapitał prywatny. Ich wynagrodzenia (5 751 PLN) są o 37% wyższe od płac osób pracujących w firmach prywatnych. Nie da się jednak nie zauważyć znacznej dysproporcji w przeciętnych zarobkach kobiet i mężczyzn w firmach o takiej samej strukturze własności.

Mediana przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto
w firmach o różnym kapitale w 2011 roku (w PLN)

ogółem

mężczyzna

kobieta

prywatna

4 209

4 552

3 987

publiczna

3 423

3 748

2 937

większość udziałów skarbu państwa

5 751

6 101

4 804

większość udziałów w rękach prywatnych

5 731

7 856

5 288

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego
(dane przeliczone po kursie średniorocznym NBP)Wraz ze wzrostem stażu pracy wynagrodzenia zarówno kobiet jak i mężczyzn stale rosną. Jednak, co ciekawe, u panów o stażu większym niż 30 lat płace maleją. U kobiet wynagrodzenia wykazują prawie takie same tendencje wzrostu jak u mężczyzn.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto w Republice Czeskiej w 2011 roku
ze względu na staż pracy oraz płeć (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego
(dane przeliczone po kursie średniorocznym NBP)Jak widać mężczyźni zarabiali najwięcej w przedziale wiekowym od 35 do 39 lat. Ich wynagrodzenia wynosiły wówczas 4 215 PLN. Zdecydowanie najniższe zarobki mają panowie w wieku do 25 lat, czyli na ogół dopiero zaczynający swoją karierę zawodową. Kolejną mało zarabiająca grupa tworzą osoby w wieku przedemerytalnym - od 65 lat wzwyż. Kobiety, podobnie jak mężczyźni, najmniej zarabiają w wieku do 25 lat – 2 148 PLN. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują kobiety w wieku od 25 do 29 lat oraz od 60 do 64 lat. Po 30 roku życia płace kobiet spadają. Być może wynika to z czasu poświęcanego na zajmowanie się potomstwem. Nie da się ukryć, że wynagrodzenie kobiet niezależnie od ich wieku jest niższe niż mężczyzn.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto w Republice Czeskiej w 2011 roku
osób w różnym wieku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego
(dane przeliczone po kursie średniorocznym NBP)Prognozy


Zgodnie z informacjami pochodzącymi z raportu OECD, stopa bezrobocia w Czechach ma wzrosnąć z poziomu 6,7% w 2011 roku do 7,2% w 2012 roku i pozostać na tym poziomie w roku kolejnym. W tym kontekście, realne wynagrodzenia będą prawdopodobnie spadać.

Wynagrodzenia w Czechach wzrosną według wiosennych prognoz o 2% w 2012 roku i o 2,1% w 2013 roku. Są to wartości bardzo zbliżone do średniej dla całej UE.

Prognozy wzrostu wynagrodzeń
(zmiana procentowa w porównaniu z rokiem wcześniejszym)

prognozy z wiosny 2012

prognozy z jesieni 2011

2012

2013

2012

2013

Czechy

2.0

2.1

2.3

1.9

Polska

4.7

5.1

4.8

6.6

UE

2.1

2.1

2.2

2.3

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu OECD
Bibliografia
1. European Economic Forecast Spring 2012, Komisja Europejska
2. Czeski Urząd Statystyczny , http://www.czso.cz/
3. Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus
Magdalena Wrzesień
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".