Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Luka płacowa w 2023 roku

29.01.2024 Weronika Wróbel
W obecnych czasach coraz większą uwagę zwraca się na kwestię luki płacowej, co wynika głównie z przygotowań do wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej transparentności wynagrodzeń. W poprzednich publikacjach omówiliśmy szczegółowo tę dyrektywę, a niniejszy artykuł skupi się na zjawisku luki płacowej. Analizując dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2023 roku sprawdzono jakie różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami zaobserwowano w badaniu.
Istniejące różnice zarobków między płciami są szczególnie zauważalne na stanowiskach kierowniczych, a problem luki płacowej dotyka większość krajów. W odpowiedzi na to wyzwanie, wiele państw oraz przedsiębiorstw wprowadza różne środki mające na celu eliminację dyskryminacji płacowej.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.

Czym jest luka płacowa?


Luka płacowa (ang. gender pay gap) to miara zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, przy uwzględnieniu tej samej pracy lub pracy o równoważnej wartości.
Wyróżniamy dwa rodzaje luki płacowej: skorygowaną i nieskorygowaną.
  • Nieskorygowana luka płacowa odnosi się do sytuacji, w której różnice w wynagrodzeniach wynikają jedynie z płci pracownika. Przy obliczaniu tego rodzaju luki płacowej uwzględnia się całą populację.

  • Skorygowana luka płacowa bierze pod uwagę różne cechy pracownika, takie jak wykształcenie czy doświadczenie. Przy obliczaniu tego typu luki płacowej porównuje się pracowników posiadających wspólne cechy, takie jak stanowisko, staż pracy i wykształcenie. Dodatkowo skorygowana luka płacowa może uwzględniać czynniki takie jak branża czy region.

Sposoby obliczania luki placowej


Luka płacowa obliczana jest jako iloraz różnicy między wynagrodzeniem brutto mężczyzn i kobiet przez wynagrodzenie brutto mężczyzn. Podstawą do obliczenia luki płacowej może być przeciętne miesięczne wynagrodzenie, mediana wynagrodzeń lub przeciętna stawka godzinowa.

Wzór na obliczanie luki płacowej

Schemat


gdzie:
x – wartość luki płacowej
m – stawka wynagrodzenia brutto mężczyzn
k – stawka wynagrodzenia brutto kobiet


Luka płacowa nieskorygowana w OBW


W 2023 roku w OBW wzięło udział 39 390 kobiet oraz 40 890 mężczyzn. Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet wyniosła 6 615 PLN, natomiast mężczyzn 7 864 PLN. Podstawiając te dane do powyższego wzoru można obliczyć, że luka płacowa dla całej populacji wynosi 15,9%. Oznacza to, że ogółem kobiety zarabiają o 15,9% mniej od mężczyzn.

Obliczenie nieskorygowanej luki płacowej na przykładzie OBW

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Przyczyny luki płacowej


Luka płacowa między kobietami a mężczyznami ma wiele przyczyn. Niektóre z głównych czynników obejmują:
  • cechy indywidualne (wiek, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe),

  • rodzaj zatrudnienia (stanowisko, rodzaj umowy, warunki zatrudnienia),

  • cechy organizacji (sektor działalności, wielkość firmy),

  • nieobecności (np. macierzyństwo),

  • mniejsza skłonność kobiet do ryzyka,

  • negocjacje płacowe są rzadziej inicjowane przez kobiety,

Poniżej zaprezentowano poziom luki płacowej w wybranych kryteriach.

Luka płacowa ze względu na wiek


Luka płacowa ze względu na wiek odnosi się do nierówności w wynagrodzeniach między pracownikami różnych grup wiekowych. Jest to zjawisko, które uwzględnia różnice w zarobkach na podstawie wieku pracownika, niezależnie od wykonywanej pracy czy kwalifikacji zawodowych.

W tabeli 1 przedstawiono mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych oraz obliczono lukę płacową dla każdej z nich. Jak wynika z tabeli najmniejsze różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są wśród osób młodych w przedziale wiekowym 18 – 25 lat. Z kolei największa luka płacowa występuje wśród osób w wieku 41 – 50 oraz 36 – 40 lat (odpowiednio 23,3% i 21,1%).

Luka płacowa ze względu na wiek

Przedział wiekowy

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet

Mediana wynagrodzeń całkowitych mężczyzn

Luka płacowa

18–25

5 200

5 784

10,1%

26–30

6 200

7 144

13,2%

31–35

7 000

8 434

17,0%

36–40

7 144

9 051

21,1%

41–50

7 291

9 500

23,3%

51–64

6 998

8 200

14,7%

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Luka płacowa ze względu na poziom wykształcenia


Luka płacowa ze względu na poziom wykształcenia odnosi się do nierówności w wynagrodzeniach między pracownikami posiadającymi różne poziomy edukacji. To zjawisko uwzględnia różnice w zarobkach w zależności od stopnia wykształcenia pracownika, niezależnie od rodzaju pracy czy doświadczenia zawodowego.

W tabeli 2 przedstawiono mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn z różnym wykształceniem oraz obliczono lukę płacową w każdym z nich. Jak wynika z tabeli najmniejsze różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są wśród osób posiadających wynagrodzenie gimnazjalne. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększa się również luka płacowa. Największe nierówności płacowe widać wśród osób posiadających wykształcenie wyższe inżynierskie, gdzie luka płacowa wynosi aż 28%.

Luka płacowa ze względu na poziom wykształcenia

Poziom wykształcenia

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet

Mediana wynagrodzeń całkowitych mężczyzn

Luka płacowa

gimnazjalne

4 660

5 000

6,8%

średnie lub pomaturalne (zdana matura)

5 182

6 117

15,3%

policealne

5 200

6 300

17,5%

niepełne wyższe (absolutorium studiów mgr lub inż.)

6 400

8 000

20,0%

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

6 117

8 000

23,5%

wyższe magisterskie inżynierskie

7 200

10 000

28,0%

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Luka płacowa ze względu na szczebel zatrudnienia


Luka płacowa ze względu na szczebel zatrudnienia to zjawisko nierówności w wynagrodzeniach między pracownikami zajmującymi różne poziomy stanowisk w hierarchii zawodowej lub organizacyjnej. Odnosi się to do różnic w zarobkach między pracownikami na różnych szczeblach hierarchii zatrudnienia, niezależnie od innych czynników, wiek czy poziom wykształcenia.

W tabeli 3 przedstawiono mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn na różnych szczeblach zatrudnienia oraz obliczono lukę płacową w każdym z nich. Jak wynika z tabeli najmniejsze różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są wśród młodszych specjalistów (10,3%). Natomiast najwyższą lukę płacową zidentyfikowano wśród osób zajmujących stanowiska dyrektorskie, gdzie wartość wyniosła 27,5%.

Luka płacowa ze względu na szczebel zatrudnienia

Szczebel zatrudnienia

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet

Mediana wynagrodzeń całkowitych mężczyzn

Luka płacowa

pracownik szeregowy (stanowiska wykonawcze)

4 797

5 400

11,2%

brygadzista/mistrz

5 392

6 557

17,8%

młodszy specjalista

5 384

6 000

10,3%

specjalista

6 400

7 500

14,7%

starszy specjalista

8 000

9 850

18,8%

team leader/koordynator

8 800

9 900

11,1%

kierownik średniego zespołu (11-30 osób)

9 400

10 677

12,0%

dyrektor

14 000

19 300

27,5%

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Luka płacowa w różnych branżach


Luka płacowa w branżach odnosi się do różnic w wynagrodzeniach między pracownikami zajmującymi stanowiska w różnych sektorach gospodarki. Branża może mieć istotny wpływ na poziom luki płacowej poprzez różnice w strukturze zatrudnienia oraz specyfice pracy. W branżach o wyraźnej segregacji zawodowej, gdzie mężczyźni częściej zajmują lepiej płatne stanowiska, obserwuje się większe luki płacowe.

W tabeli 4 przedstawiono mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn w różnych branżach oraz obliczono lukę płacową w każdym z nich. Najciekawsze wyniki widać w branży kultura i sztuka, gdzie luka płacowa nie występuje. W tej branży kobiety zarabiają o 2,7% więcej niż mężczyźni. Z kolei najwyższy poziom luki płacowej (25%) odnotowano w bankowości.

Luka płacowa w różnych branżach

Branża pracodawcy

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet

Mediana wynagrodzeń całkowitych mężczyzn

Luka płacowa

kultura i sztuka

5 682

5 534

-2,70%

media, wydawnictwa, marketing, PR

6 850

7 200

4,90%

transport i logistyka

6 500

7 100

8,50%

przemysł ciężki

7 200

7 878

8,60%

energetyka

7 500

8 225

8,80%

przemysł lekki

7 000

7 700

9,10%

usługi dla ludności

5 677

6 300

9,90%

handel

6 117

7 000

12,60%

budownictwo

6 627

7 584

12,60%

technologie informatyczne

8 500

10 000

15,00%

usługi dla biznesu

7 061

8 400

15,90%

organizacje pozarządowe

6 238

7 437

16,10%

sektor publiczny

5 495

6 850

19,80%

służba zdrowia

6 473

8 135

20,40%

nauka i szkolnictwo

5 400

7 000

22,90%

bankowość

8 100

10 800

25,00%

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Informacje o badaniu: W 2023 roku w badaniu uczestniczyło 80 290 osób, 57% z nich ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 74% ma wykształcenie wyższe, 49% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Weronika Wróbel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".