Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent kupca 4100 PLN
Narzędziowiec 4830 PLN
Serwisant urządzeń 4630 PLN
Spedytor krajowy 6120 PLN
Dociepleniowiec 4290 PLN
Optometrysta 4810 PLN
Tokarz CNC 4200 PLN
Technolog spawalnik 5630 PLN
Technik automatyk 5150 PLN
Maszynista chłodni 4900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zerowy PIT wpłynie na zarobki młodych osób?

19.11.2019 Agnieszka Sutor
Zerowy PIT dla młodych wszedł w życie 1 sierpnia 2019 roku. Nowe przepisy mają zachęcić młodych ludzi do podejmowania pracy i zatrzymania ich w kraju oraz dodatkowo dadzą możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie. Według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów w Polsce z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych w wieku do 26 lat. W 2019 roku zerowy PIT będzie kosztował sektor finansów publicznych 950 mln PLN, natomiast w kolejnych latach nawet 2 mld 454 mln PLN.
Kto może skorzystać z ulgi?
Nowe przepisy dotyczą osób poniżej 26. roku życia, które uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Po ukończeniu 26 lat podatek trzeba będzie płacić. Ostatnim okresem korzystania ze zwolnienia podatkowego będzie miesiąc, w którym pracownik skończy 26 lat.

Limit przychodów
Kolejnym warunkiem, oprócz kryterium wiekowego, jaki trzeba spełnić w przypadku zerowego PIT-u jest wysokość przychodów nieprzekraczająca w roku podatkowym kwoty 85 528 PLN brutto. W związku z tym, że ustawa obowiązuje dopiero od początku sierpnia, to dla 2019 roku roczny limit przychodów, który zwalnia z opłacenia zaliczek na podatek dochodowy został proporcjonalnie zmniejszony. W tym roku ustawa będzie obowiązywała przez 5 miesięcy, więc limit liczony jest jako 5/12 kwoty rocznej (5/12 × 85 528 PLN = 35 636,67 PLN). Aby móc skorzystać z ulgi należy otrzymywać wynagrodzenie miesięczne wynoszące nie więcej niż 7 127 PLN brutto lub zmieścić się w rocznym limicie zarabiając nieregularnie. Limit dotyczy dochodów ze wszystkich źródeł.

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi podatkowej?
Pracownik, który chce otrzymać wyższe wynagrodzenie już teraz musi złożyć oświadczenie w tej sprawie do swojego pracodawcy. Osoby, które tego nie zrobią dostaną zwrot nadpłaconych podatków przy rozliczeniu rocznym. Od stycznia 2020 roku pracodawcy automatycznie nie będą pobierać zaliczek na podatek, dzięki czemu składanie wniosków nie będzie już potrzebne.

Kto nie skorzysta z ulgi podatkowej?
Młode osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz osoby zatrudnione na umowę o dzieło nie mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Nowa ustawa nie dotyczy również osób, które otrzymują wynagrodzenie w ramach stażu i praktyk studenckich (dotyczy to stażów/praktyk unijnych oraz z Urzędu Pracy). Innymi źródłami finansowymi, od których zwolnienie z podatku nie obowiązuje są np. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach. W związku z tym matki otrzymujące zasiłki macierzyńskie z ZUSu oraz osoby niepełnosprawne i chore otrzymujące zasiłki chorobowe nie są zwolnione z podatku.

PIT zerowy a składki ZUS
Nowo wprowadzony projekt zwalnia jedynie z płacenia podatku dochodowego. Kwestia pobierania składek ZUS nie została zmieniona. To czy składki ZUS są pobierane zależy od tego czy dana osoba ma status studenta bądź ucznia oraz od rodzaju umowy na jakiej pracuje. Zasady poboru składek ZUS:
  • składek nie pobiera się od studentów i uczniów do ukończenia 26 lat pracujących z tytułu umowy zlecenie,

  • składki pobiera się od osób poniżej 26. roku życia nieposiadających statusu ucznia lub studenta pracujących na umowę zlecenie,

  • składki pobiera się od osób poniżej 26. roku życia pracujących na umowę o pracę, bez względu na to czy posiada status studenta czy nie,

  • składki pobiera się, gdy osoba wykonuje umowę o pracę i zlecenie w tym samym czasie na rzecz tego samego płatnika (umowa zlecenie jest wtedy traktowana dla celów ubezpieczeniowych jak umowa o pracę),

  • składki nie pobiera się od umowy o dzieło (bez względu na to czy ma się status ucznia lub studenta czy nie).


Podatek zerowy obowiązuje wszystkie osoby poniżej 26. roku życia bez względu na to czy posiadają status osoby uczącej się czy nie. Podatek pobiera się od tych osób dopiero w momencie, gdy ich roczne przychody przekroczą 85 528 PLN (w 2019 roku – 35 636,67 PLN). W przypadku studentów pracujących na umowie zlecenie, którzy nie przekroczyli limitu przychodów - są zwolnieni z PIT oraz z opłacania składek ZUS. Dochodzi wtedy do sytuacji, w której kwota brutto na umowie, całkowity koszt pracodawcy i kwota netto jest taka sama.

Pobór świadczeń na rzecz Skarbu Państwa
od osób poniżej 26. roku życia w zależności od rodzaju umowy w 2019 roku

Rodzaj umowy

Pobór składek ZUS

Pobór zaliczki na podatek

do 35 636,67 PLN brutto

powyżej 35 636,67 PLN brutto

umowa o pracę

TAK

NIE

TAK

umowa zlecenie – uczeń, student

NIE

NIE

TAK

umowa zlecenie – osoba nie posiada statusu studenta/ucznia

TAK

NIE

TAK

umowa o pracę + zlecenie

TAK

NIE

TAK

umowa o dzieło

NIE

TAK

TAK

 

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie www.pit.plIle można zyskać?
Według wyliczeń Ministerstwa Finansów młode osoby pracujące na umowę o pracę i mające mniej niż 26 lat zyskają od 133 do 564 PLN miesięcznie. W 2019 roku mogą zyskać od 665 PLN do 2 820 PLN.

Zysk miesięczny i roczny pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
poniżej 26. roku życia w 2019 roku (w PLN)

Wynagrodzenie miesięczne brutto

Zysk miesięczny

Zysk roczny

minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

2 250

133

665

przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 rok

4 765

355

1 775

wynagrodzenie na poziomie rocznego limitu w 2019 roku 35 636,67 PLN

7 127,33

564

2 820

 

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie Ministerstwa FinansówPrzykłady
Po wprowadzeniu nowego projektu widać znaczące różnice w wynagrodzeniach biorąc pod uwagę kryterium wieku. Poniższy schemat pokazuje jak wygląda różnica w wynagrodzeniach osób poniżej i powyżej 26. roku życia pracujących na umowę o pracę. Przy założeniu, że pracownicy zarabiają po 3 000 PLN brutto, osoba mająca mniej niż 26 lat otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto o 153 PLN w porównaniu do osoby starszej.

Wysokość wynagrodzenia netto
osób poniżej i powyżej 26. roku życia pracujących na umowę o pracę (w PLN)

Schemat

Źródło: opracowanie własne Sedlak & SedlakInaczej wygląda sytuacja w przypadku wysokich zarobków. Po przekroczeniu rocznego limitu przychodów wynoszącego 85 528 PLN pracodawca będzie zobligowany do odprowadzenia za pracownika nie 17% a 32% podatku. Przykładowo pracując na umowę o pracę i zarabiając 10 000 PLN brutto miesięcznie w zestawieniu rocznym widać różnicę w wysokości zaliczki na PIT oraz wynagrodzenia netto w przypadku osób będących poniżej i powyżej 26. roku życia. W ujęciu rocznym w 2019 roku osoby poniżej 26. roku życia w tym przypadku zarobią 85 778 PLN netto, natomiast pracownicy mający więcej niż 26 lat – 83 430 PLN netto. Dokładne zestawienie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia przedstawia tabela 3.

Zestawienie rozliczeń rocznych
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w 2019 roku (w PLN)

Miesiąc

Wynagrodzenie miesięczne brutto

Składki na ubezpieczenia

Podstawa opodatkowania

Zaliczka na PIT

Wynagrodzenie miesięczne netto

mniej niż 26 lat

więcej niż 26 lat

mniej niż 26 lat

więcej niż 26 lat

styczeń - lipiec

10 000

2 148

8 518

818

818

7 034

7 034

sierpień

10 000

2 148

8 518

0

818

7 852

7 034

wrzesień

10 000

2 148

8 518

0

818

7 852

7 034

październik

10 000

2 148

8 379

0

712

7 852

7 140

listopad

10 000

2 148

8 379

712

712

7 140

7 140

grudzień

10 000

2 148

8 379

2 013

2 013

5 839

5 839

SUMA

120 000

25 771

101 799

8 451

10 799

85 778

83 430

 

Źródło: opracowanie własne Sedlak & SedlakW przypadku umowy zlecenie należy wziąć pod uwagę nie tylko kryterium wieku, ale również to czy osoba posiada status studenta. Osoby uczące się mające mniej niż 26 lat otrzymują „na rękę” wynagrodzenie w wysokości takiej samej co ich wynagrodzenie brutto. Pracownicy poniżej 26. roku życia, którzy nie posiadają statusu studenta otrzymują kwotę pomniejszoną o składki ZUS (stanowiące 21,48% wynagrodzenia brutto). Osoby mające więcej niż 26 lat dostają wynagrodzenie zmniejszone zarówno o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jak i podatek (według nowych przepisów podatek wynosi 17%). Składki na ubezpieczenia wraz z podatkiem stanowią 26,51% wynagrodzenia brutto.

Wysokość wynagrodzenia netto
osób poniżej i powyżej 26. roku życia pracujących na umowę zlecenie (w PLN)

Schemat

Źródło: opracowanie własne Sedlak & SedlakPodatek zerowy a pracodawcy
W związku z wprowadzeniem podatku zerowego pracodawcy będą mieli dodatkowe obowiązki. Prawidłowe obliczenie zaliczki na podatek dochodowy będzie wymagało dokonania zmian w systemach kadrowo-płacowych. System będzie musiał uwzględniać dwa dodatkowe warunki tzn. limit kwotowy, który będzie inny dla roku 2019 i 2020 oraz wiek pracowników. Usprawnienie systemów kadrowo-płacowych ułatwi prace działom kadr i płac oraz pozwoli uniknąć błędów przy stosowaniu zasad zwolnienia. Dodatkowo firmy oferują swoim pracownikom działu kadr i płac szkolenia z tego zakresu. Przez te zmiany firmy będą musiały ponieść dodatkowe koszty. Zerowy PIT wpłynie na wynagrodzenie netto osób poniżej 26. roku życia, natomiast koszty pracodawcy nie ulegną zmianie.

Warto zastanowić się jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku skończenia przez pracowników 26. roku życia. Dostaną wtedy niższe wynagrodzenie netto, a co za tym idzie zapewne będą oczekiwali na podwyżkę. Z drugiej strony, co ze starszymi pracownikami z większym doświadczeniem, którzy dostają „na rękę” takie samo wynagrodzenie jak nowozatrudniony pracownik mający mniej niż 26 lat? Nowe przepisy mogą wywoływać poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników z większym stażem.

Jeśli chcą Państwo przeliczyć wynagrodzenie brutto/netto
oraz obliczyć składki i koszty pracodawcy to zapraszamy do kalkulatora wynagrodzeń.Bibliografia
Projekt z dnia 10 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321981/12599907/12599908/dokument400221.pdf [dostęp: 24.10.2019]
Rozliczanie listy płac osób do 26 r.ż. – problemy (ZUS, składka zdrowotna, ograniczenie składki), https://www.pit.pl/aktualnosci/rozliczanie-listy-plac-osob-do-26-r-z-problemy-zus-skladka-zdrowotna-ograniczenie-skladki-962597 [dostęp: 24.10.2019]
Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".