Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 5260 PLN
Automatyk 5030 PLN
Analityk finansowy 5220 PLN
Maszynista lokomotyw 6160 PLN
Frezer 3920 PLN
Kierownik sklepu 4700 PLN
Media planner 6120 PLN
Python developer 7640 PLN
Associate 7000 PLN
Kierownik hurtowni 6120 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak obliczyć ekwiwalent
za niewykorzystany urlop?

09.08.2016 Elżbieta Wanat
Zgodnie z kodeksem pracy pracownik nie może zrzec się urlopu, wynagrodzenia za urlop, ani też ekwiwalentu za urlop. Ekwiwalent przysługuje wyłącznie w przypadku niewykorzystania należnego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W poniższym artykule dowiesz się, jak obliczyć wartość współczynnika ekwiwalentu na 2016 rok oraz wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Zgodnie z kodeksem pracy pracownik nie może zrzec się urlopu, wynagrodzenia za urlop, ani też ekwiwalentu za urlop. Ekwiwalent przysługuje wyłącznie w przypadku niewykorzystania należnego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W poniższym artykule dowiesz się, jak obliczyć wartość współczynnika ekwiwalentu na 2016 rok oraz wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop


Zasady obliczania ekwiwalentu należnego za niewykorzystane dni urlopu określają przepisy rozporządzenia urlopowego. Współczynnik ekwiwalentu wyraża średniomiesięczną liczbę dni roboczych w danym roku kalendarzowym. Wartość ta służy do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Współczynnik ustalany jest na każdy rok kalendarzowy oddzielnie, gdyż zależy od łącznej liczby dni wolnych od pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. Wyraża on przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku. Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop przyjmuje się współczynnik z tego roku, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, niezależnie, czy dotyczy on urlopu bieżącego czy zaległego. Jeżeli firma zatrudnia na część etatu, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wartość współczynnika w 2016 roku:
366 dni - (52 niedziele + 53 dni wolne + 9 dni świątecznych) = 252 dni
252 dni / 12 miesięcy = 21,00 → współczynnik ekwiwalentu na rok 2016

Wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop


Pierwszym krokiem jest ustalenie podstawy wynagrodzenia do dalszych obliczeń. Wynagrodzenie stałe uwzględnia się w wysokości z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeżeli stosunek pracy kończy się w trakcie miesiąca, w podstawie wymiaru ekwiwalentu zawsze należy uwzględnić pełne miesięczne wynagrodzenie, a nie jego część ustaloną do faktycznego okresu zatrudnienia. Zmienne składniki wynagrodzenia (premie, prowizje) uwzględniane są w średniej wysokości z okresu trzech ostatnich miesięcy przed nabyciem prawa do pobrania ekwiwalentu, jeśli ich okresy naliczania nie przekraczały miesiąca. Wypłaty za okresy dłuższe niż miesiąc uwzględniane są również w średniej wysokości, ale za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Kolejny krok to obliczenie wartości ekwiwalentu za jeden dzień urlopu. Podstawę wymiaru ekwiwalentu należy podzielić przez wskaźnik ekwiwalentu, otrzymany wynik kolejno dzielimy przez dobową normę czasu pracy pracownika (zwykle 8 godzin). Ostateczny wynik to wartość ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu.

Ostatnim etapem jest przemnożenie otrzymanego powyżej wyniku przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Przepisy prawa pracy nie przewidują konieczności wyrównania podstawy ekwiwalentu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w związku z tym dopuszczalna jest sytuacja, w której podstawa ekwiwalentu jest niższa od minimalnej płacy. Obliczony ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest jednocześnie podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy.

Obliczenie kwoty należnego ekwiwalentu

Pracownik jest zatrudniony na okres próbny (6 miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2016 roku na minimalne wynagrodzenie. Umowa kończy się z dniem 30 czerwca 2016 i nie zostanie przedłużona. Pracownikowi przysługiwało 10 dni urlopu, z których wykorzystał tylko 3, za pozostałe dni dostanie ekwiwalent. Przeciętny tydzień pracy to 5 dni po 8 godzin.

1. Podstawa obliczenia ekwiwalentu

1 850 PLN

a) Podstawę należy podzielić przez współczynnik

1 850,00 / 21,00 = 88,10 PLN

b) następnie wynik podzielić przez dobową normę czasu pracy

88,10 / 8 =
11,01  PLN

2. Obliczyć liczbę godzin za niewykorzystane dni urlopowe

7 dni po 8 godzin =
56 godziny

3. Ekwiwalent za 1 godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanych dni urlopowych

11,01 zł x 56 godziny

Kwota do wypłaty (brutto)

616,56 PLN

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Kodeksu PracyTermin wypłaty wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego


Prawo do ekwiwalentu pieniężnego pracownik nabywa w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, tego samego dnia ekwiwalent powinien zostać mu wypłacony. Niedotrzymanie przez pracodawcę wskazanego terminu może narazić go na dodatkowe koszty w postaci ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty. Pracownik może dochodzić roszczenia o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w terminie 3 lat od dnia jego wymagalności. Tylko w jednym przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem. Sytuacja ma miejsce, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę (art. 171 § 3 Kodeksu pracy). Ważne jest, aby kolejna umowa o pracę została zawarta z pracownikiem bez żadnej, nawet jednodniowej przerwy.


Bibliografia
  1. http://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/743693,3,Ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-2016.html, [dostęp: 28.07.2016],

  2. http://poradnik.wfirma.pl/-jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop, [dostęp: 28.07.2016],

  3. http://www.kodekspracy.pl/artykul,197,10930,termin-wyplacenia-ekwiwalentu-za-urlop-wypoczynkowy.html, [dostęp: 28.07.2016],

  4. http://www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-vii-urlopy-wypoczynkowe-82, [dostęp: 28.07.2016],

  5. https://www.biurokarier.umk.pl/prawo-do-ekwiwalentu-pienieznego-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy, [dostęp: 01.08.2016],

  6. https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/urlopy/16063,wedlug-jakich-zasad-oblicza-sie-wysokosc-ekwiwalentu-za-urlop-wypoczynkowy-czy-takie-same-zasady-odnosza-sie-do-pracownikow-niepelnoetatowych-.html, [dostęp: 02.08.2016]
Elżbieta Wanat
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".