Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 6080 PLN
Mechanik motocyklowy 3920 PLN
Audytor wewnętrzny 6900 PLN
Manager produktu 6990 PLN
Doradca podatkowy 5170 PLN
Konduktor 3740 PLN
Barista 3250 PLN
Doradca biznesowy 4570 PLN
Florysta 2900 PLN
Inżynier awionik 7090 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy za czas choroby przypadającej w okresie ciąży pracownica rzeczywiście otrzymuje 100% wynagrodzenia?

24.03.2022 Agata Gomółka
Biorąc pod uwagę ilość artykułów (zarówno tych branżowych, jak również naukowych) potwierdzających, że pracownica za czas choroby przypadający w czasie ciąży otrzymuje 100% wynagrodzenia odpowiedź powinna być trywialna. Ale w rzeczywistości taka nie jest. Kluczowe znaczenie ma to, jak wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy rozumie pracownik, a jak ustawodawca.
Na początku warto podkreślić, że artykuł poświęcony jest wyłącznie pracownikom, tj. osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 KP). To one (bo mowa o pracownicach w ciąży) zgodnie z Kodeksem Pracy za czas niezdolności do pracy w skutek choroby przypadającej w czasie ciąży trwającej do 33/14 dni w ciągu roku kalendarzowego zachowują prawo do 100% wynagrodzenia (art. 92 § 1 ust. 2 KP). Ale świadczenie za czas nieobecności w pracy o którym mowa w art. 92 KP, mimo że również nazwane jest wynagrodzeniem, nie odpowiada wprost płacy, którą pracownica otrzymałaby, gdyby świadczyła pracę w tym okresie.
Pierwszą kluczową kwestią jest znaczenie pojęcia wynagrodzenia stosowanego w tzw. ustawie zasiłkowej, które różni się chociażby od tego stosowanego przez GUS. Zgodnie z GUS wynagrodzenie/płaca to wypłata pieniężna wypłacana pracownikom, stanowiąca wydatek ponoszony przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy. Z kolei zgodnie z tzw. ustawą zasiłkową wynagrodzenie to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe (art. 3 ust. 3). Upraszczając: wysokość świadczenia za czas niezdolności do pracy brutto (wynagrodzenia za czas choroby) to 86,29% płacy*, ponieważ suma składek społecznych potrąconych przez pracodawcę wynosi co do zasady 13,71%.
Drugą kluczową kwestią jest sposób obliczania świadczenia za czas niezdolności do pracy. Zgodnie z § 3 art. 92 KP wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Z kolei podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36.1. ustawy zasiłkowej), tj. jeżeli pracownica zachoruje w styczniu 2022, to świadczenie za czas tej niezdolności będzie ustalane co do zasady z okresu styczeń 2021 – grudzień 2021. Jeżeli w styczniu 2022 otrzymałaby podwyżkę wynagrodzenia, to nie będzie ona uwzględniona w przypadku wyliczenia świadczenia za czas tej niezdolności.
Od 34/15 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym przypadającym na okres ciąży pracownica otrzymuje zasiłek chorobowy finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (który z kolei nie jest zaliczany do wynagrodzenia). Zasiłek chorobowy, analogicznie do świadczenia za czas choroby, ustala się z podstawy wymiaru zasiłku, a nie płacy pracownicy.
Podsumowując, świadczenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą co do zasady nie odpowiada płacy, tylko przeciętnemu wynagrodzeniu z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym nastąpiła ta niezdolność obniżonemu o 13,71%.

*artykuł na ma celu przybliżenie różnicy pomiędzy świadczeniem za czas niezdolności do pracy, wynagrodzeniem, a zasiłkiem chorobowym. W praktyce do podstawy wymiaru zasiłku uwzględnione mogą być również inne składniki wynagrodzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami.


Bibliografia
Źródła:
  1. GUS. Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej: http://form.stat.gov.pl/formularze/2005/Objasnienia_do_spr_zatrudnienia.pdf

  2. GUS. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Wynagrodzenia ogółem: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/607,pojecie.html

  3. GUS. Zasady Metodyczne Statystyki Rynku pracy i Wynagrodzeń: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Zasady_metodyczne_stat_rynku_pracy_i_wynagrodzen.pdf

  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)

  5. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636)
Agata Gomółka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".