Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy pracownik może zrzec się odprawy?

22.10.2018 Paula Nowak
Odprawa jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, regulowanym przez przepisy prawa pracy. W zdecydowanej większości przypadków osobą uprawnioną do uzyskania odprawy jest pracownik, którego stosunek pracy ustaje, a najpowszechniej spotykanymi rodzajami odpraw są odprawa związana z likwidacją stanowiska pracy oraz odprawa emerytalna lub rentowa.
W praktyce może jednak powstać pytanie o możliwość zrzeczenia się przez pracownika prawa do odprawy.

Ochrona wynagrodzenia za pracę


Artykuł 84 Kodeksu pracy ustanawia zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia. Nie ma w nim jednak wprost mowy o odprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, co sprawia, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że pracownik może zrzec się odprawy.
Kluczowa jest jednak przyjmowana wykładnia wyżej przywołanego przepisu. Chociaż na gruncie brzmienia przepisów odprawy nie zostały zakwalifikowane jako wynagrodzenie, to zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmowany jest pogląd, że podlegają one ochronie na równi z wynagrodzeniem za pracę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2005 r., sygn. II PK 235/04; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1996 r., sygn. I PKN 3/96; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2006 r., sygn. II PK 317/05). Podkreśla się również, że zarówno wynagrodzenie, jaki i odprawa mają charakter pieniężny i są świadczeniami ze stosunku pracy, a zapewniając pracownikom utrzymanie pełnią analogiczne funkcje (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1996 r., sygn. I PKN 3/96).
Oznacza to więc, że tak jak pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia za pracę lub scedować go na inną osobę, tak samo nie może tego zrobić z przysługującą mu odprawą.

Prawo pracownika – prawem człowieka


Niemożliwość zrzeczenia się odprawy ma również inne wyjaśnienie, sięgające do genezy praw pracowniczych. Coraz częściej podkreśla się bowiem, że całokształt praw pracowniczych należy wywodzić z godności osoby ludzkiej, a poszczególne uprawnienia stanowią w tym kontekście emanację przysługujących pracownikom praw człowieka.
Skoro więc prawa pracowników są w swej istocie prawami człowieka, to charakteryzują się wszystkim przymiotami tych drugich, a w szczególności, co ważne z perspektywy omawianego tematu, niezbywalnością, która nie pozwala pracownikom zrzec się prawa do odprawy.

Odprawa członka zarządu


Inaczej kształtuje się natomiast kwestia odprawy członka zarządu w związku z odwołaniem go z pełnionej funkcji. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego postanowienie umowne przewidujące wypłacenie członkowi zarządu spółki kapitałowej odszkodowania ("odprawy") na wypadek odwołania go ze składu zarządu lub wygaśnięcia mandatu członka zarządu nie stanowi elementu treści umowy o pracę, nawet wówczas, gdy zostało formalnie zawarte w jej treści. Jest to bowiem obowiązek spółki wobec członka jej zarządu, a nie obowiązek pracodawcy względem pracownika i z tego powodu taki przypadek nie zasługuje na ochronę zapewnioną przez powołany wyżej art. 84 Kodeksu pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 września 2005 r., sygn. I PK 10/05).

Podsumowanie


Biorąc więc pod uwagę, że odprawy pracownicze podlegają ochronie analogicznej do wynagrodzenia oraz, że jako prawo człowieka są niezbywalne, pracownik nie może się zrzec prawa do przysługującej mu odprawy.Paula Nowak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".