Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektroenergetyk 7100 PLN
Manager regionalny 11650 PLN
Kustosz 5430 PLN
Agent celny 5480 PLN
Manager hotelu 7020 PLN
Sprzedawca 4880 PLN
Biegły rewident 7410 PLN
Spedytor lotniczy 5220 PLN
Specjalista ds. seo 6880 PLN
Asystent rodziny 4450 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy każda forma nagrody jubileuszowej oznacza, że nie płacimy ZUSu?

23.06.2020 Aleksandra Tylek
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.
Istotne znaczenie ma przy tym to, aby ze źródła, w którym prawo do nagrody zostało ustanowione wynikało, iż przysługuje ona nie częściej niż co 5 lat. Wówczas nawet jeśli faktyczna wypłata świadczenia miałaby miejsce w okresach częstszych aniżeli pięcioletnie, na przykład na skutek przesunięć w płatnościach, wciąż byłaby ona wyłączona z podstawy wymiaru składek – znaczenie ma tylko data powstania po stronie pracownika roszczenia o wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozporządzenie posługuje się pojęciem ,,nagrody jubileuszowej”, które mimo że jest powszechnie stosowane, nie posiada swojej definicji legalnej. Sposób jego wykładni został jednak określony w orzecznictwie, które przyjmuje, iż pod pojęciem nagrody jubileuszowej rozumie się świadczenie przyznane pracownikowi ze względu na pozostawanie przez pracownika z pracodawcą w stosunku pracy przez określony okres czasu liczony w latach.

W związku z powyższą definicją nagrody jubileuszowej, sam fakt posłużenia się przez pracodawcę np. w akcie prawa wewnątrzzakładowego na określenie danego świadczenia pojęciem nagrody jubileuszowej nie oznacza, iż faktycznie mamy z nią do czynienia. Niezależnie od nazwy musi być ona bowiem związana ze stażem pracy pracownika, w związku z czym nie będzie taką nagrodą w szczególności świadczenie, które pracodawca przyznał np. z okazji jubileuszu przedsiębiorstwa.

Przyznanie pracownikom prawa do nagrody jubileuszowej rozumianej jak powyżej, stanowi przejaw dyskrecjonalnego uprawnienia pracodawcy. Decyduje on w związku z tym nie tylko o samym fakcie jej przyznania, długości stażu pracy uprawniającym do jej otrzymania, ale również o wysokości czy formie świadczenia, dbając oczywiście o to by regulacje z nim związane były zgodne z innymi przepisami prawa.

Forma wypłaty nagrody jubileuszowej może przybierać wybrane przez pracodawcę formy m.in. świadczenia pieniężnego, świadczenia rzeczowego, czy świadczenia pieniężno-rzeczowego. Nagroda jubileuszowa wypłacona w każdej z tych form nie będzie wliczana do podstawy wymiaru składek jeśli spełnione zostaną pozostałe przesłanki z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia. Tak w szczególności orzekł ZUS w interpretacjach WPI/200000/43/979/2015, WPI/200000/43/491/2017, WPI/200000/43/840/2019.

Odmienne stanowisko ZUS zajął w interpretacji WPI DI/100000/43/773/2017, gdzie stwierdzono, iż ze względu na użyte w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia sformułowanie ,,gratyfikacja”, które według definicji słownikowych oznacza specjalne dodatkowe wynagrodzenie wypłacane za pewne zasługi lub z pewnej okazji, jak również dodatkowe zwykłe jednorazowe wynagrodzenie pieniężne wypłacone pracownikowi jako nagroda za specjalne zasługi z okazji np. jubileuszu firmy, ustawodawca zawęził zakres świadczeń podlegających wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jedynie do świadczeń (gratyfikacji) w formie pieniężnej.

W związku z powyższym to, która z powyższych wersji interpretacyjnych zostanie przyjęta jako przesądzająca o wyłączeniu lub nie świadczenia przyznanego z tytułu nagrody jubileuszowej z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w dużej mierze będzie zależało od jednostki ZUS wydającej interpretację.Aleksandra Tylek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".