Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Farmaceuta 5460 PLN
Jubiler 3150 PLN
Asesor 5570 PLN
Serwisant urządzeń 4630 PLN
Projektant bielizny 5770 PLN
Aprobant 4320 PLN
E-commerce manager 7500 PLN
Tłoczarz 4100 PLN
Test manager 11790 PLN
DevOps 9700 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy każda forma nagrody jubileuszowej oznacza, że nie płacimy ZUSu?

23.06.2020 Aleksandra Tylek
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.
Istotne znaczenie ma przy tym to, aby ze źródła, w którym prawo do nagrody zostało ustanowione wynikało, iż przysługuje ona nie częściej niż co 5 lat. Wówczas nawet jeśli faktyczna wypłata świadczenia miałaby miejsce w okresach częstszych aniżeli pięcioletnie, na przykład na skutek przesunięć w płatnościach, wciąż byłaby ona wyłączona z podstawy wymiaru składek – znaczenie ma tylko data powstania po stronie pracownika roszczenia o wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozporządzenie posługuje się pojęciem ,,nagrody jubileuszowej”, które mimo że jest powszechnie stosowane, nie posiada swojej definicji legalnej. Sposób jego wykładni został jednak określony w orzecznictwie, które przyjmuje, iż pod pojęciem nagrody jubileuszowej rozumie się świadczenie przyznane pracownikowi ze względu na pozostawanie przez pracownika z pracodawcą w stosunku pracy przez określony okres czasu liczony w latach.

W związku z powyższą definicją nagrody jubileuszowej, sam fakt posłużenia się przez pracodawcę np. w akcie prawa wewnątrzzakładowego na określenie danego świadczenia pojęciem nagrody jubileuszowej nie oznacza, iż faktycznie mamy z nią do czynienia. Niezależnie od nazwy musi być ona bowiem związana ze stażem pracy pracownika, w związku z czym nie będzie taką nagrodą w szczególności świadczenie, które pracodawca przyznał np. z okazji jubileuszu przedsiębiorstwa.

Przyznanie pracownikom prawa do nagrody jubileuszowej rozumianej jak powyżej, stanowi przejaw dyskrecjonalnego uprawnienia pracodawcy. Decyduje on w związku z tym nie tylko o samym fakcie jej przyznania, długości stażu pracy uprawniającym do jej otrzymania, ale również o wysokości czy formie świadczenia, dbając oczywiście o to by regulacje z nim związane były zgodne z innymi przepisami prawa.

Forma wypłaty nagrody jubileuszowej może przybierać wybrane przez pracodawcę formy m.in. świadczenia pieniężnego, świadczenia rzeczowego, czy świadczenia pieniężno-rzeczowego. Nagroda jubileuszowa wypłacona w każdej z tych form nie będzie wliczana do podstawy wymiaru składek jeśli spełnione zostaną pozostałe przesłanki z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia. Tak w szczególności orzekł ZUS w interpretacjach WPI/200000/43/979/2015, WPI/200000/43/491/2017, WPI/200000/43/840/2019.

Odmienne stanowisko ZUS zajął w interpretacji WPI DI/100000/43/773/2017, gdzie stwierdzono, iż ze względu na użyte w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia sformułowanie ,,gratyfikacja”, które według definicji słownikowych oznacza specjalne dodatkowe wynagrodzenie wypłacane za pewne zasługi lub z pewnej okazji, jak również dodatkowe zwykłe jednorazowe wynagrodzenie pieniężne wypłacone pracownikowi jako nagroda za specjalne zasługi z okazji np. jubileuszu firmy, ustawodawca zawęził zakres świadczeń podlegających wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jedynie do świadczeń (gratyfikacji) w formie pieniężnej.

W związku z powyższym to, która z powyższych wersji interpretacyjnych zostanie przyjęta jako przesądzająca o wyłączeniu lub nie świadczenia przyznanego z tytułu nagrody jubileuszowej z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w dużej mierze będzie zależało od jednostki ZUS wydającej interpretację.Aleksandra Tylek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".