Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 9950 PLN
Elektroenergetyk 5680 PLN
Grafik 2D 4950 PLN
Nauczyciel psycholog 5140 PLN
Administrator IT 6200 PLN
Doradca emerytalny 5430 PLN
Agile coach 13750 PLN
Game tester 5000 PLN
Spawalnik 6860 PLN
Chemik 5800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Co składa się na wynagrodzenie całkowite według GUS?

08.07.2024 Maria Hajec
Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS w raporcie „Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 roku”, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 7 001 PLN. Ta kwota to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę, ale również inne składniki takie jak np. stałe dodatki czy premie i nagrody. Zobaczmy zatem, jak wygląda struktura wynagrodzenia w Polsce.

Co 10 zarobiona złotówka pochodzi z premii i nagród


Największy udział w wynagrodzeniu całkowitym miało wynagrodzenie zasadnicze. Jak wynika z danych GUS za październik 2022 roku, stanowiło ono przeciętnie 75% wynagrodzenia całkowitego. Zmienne składniki, a więc premie i nagrody obejmowały natomiast prawie 10% wynagrodzenia całkowitego. W latach 2012-2022 proporcje te były bardzo podobne i wahały się jedynie o 1-2 p.p. Pozostałe składniki, wśród których GUS wymienia m.in. wynagrodzenie za nadgodziny lub dodatki za pracę zmianową, stanowiły pozostałe 15%. Co ciekawe, w przypadku mężczyzn udział zmiennych składników wynagrodzenia wynosił 11,2% i był wyższy niż w przypadku kobiet o 3,4 p.p. (7,8%).

Struktura wynagrodzenia w 2022 roku (w procentach)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS
(Struktura wynagrodzeń według zawodów w 2022 roku)


W ramach ciekawostki warto powołać się na dane zebrane do Kompleksowego raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2023, z którego wynika, że udział premii i nagród wynosi 12%. Wartość ta zbliżona jest do danych zaprezentowanych przez GUS i wyższa jedynie o 2 p.p. Warto jednak pamiętać, że metodologia tych dwóch raportów jest zupełnie inna i bezpośrednie porównywanie tych danych nie jest właściwe.


Struktura płac w wielkich grupach zawodów


Podobnie jak w przypadku ogólnych danych, wśród wszystkich wielkich grup zawodowych dominującym składnikiem wynagrodzenia całkowitego jest wynagrodzenie zasadnicze. Najmniejszy udział tego elementu można zaobserwować w grupie operatorów i monterów maszyn i urządzeń, gdzie stanowił on niecałe 71%. W pozostałych wielkich grupach zawodowych udział ten wahał się od 74% do 80%.

Struktura wynagrodzenia w wielkich grupach zawodów w 2022 roku (w procentach)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS
(Struktura wynagrodzeń według zawodów w 2022 roku)


Struktura zarobków osób w firmach o różnej wielkości


Wynagrodzenie zasadnicze stanowiło od 72,1% (w firmach zatrudniających od 1 000 do 1 999 osób) do 84,7% (w najmniejszych firmach, które zatrudniały poniżej 20 osób). Największy udział premii i nagród (14,4%) występował w największych firmach, gdzie pracowało co najmniej 5 000 osób. Z kolei najmniejszy w przypadku organizacji, które zatrudniały poniżej 20 osób. Udział wynagrodzeń za godziny nadliczbowe w płacy całkowitej wynosił od 0,8% do 3,5%.

Struktura wynagrodzenia w firmach różnej wielkości w 2022 rok (w procentach)

liczba
zatrudnionych osób

wynagrodzenie
zasadnicze

nagrody
i premie

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

inne składniki

do 19

84,7

7,3

0,8

7,2

20-49

77,5

7,8

2,2

12,5

50-99

72,8

8,4

3,5

15,3

100-249

74,1

9,9

2,7

13,3

250-499

74,9

10,9

2,2

12

500-999

72,6

11,0

2,9

13,5

1 000-1 999

72,1

9,6

3,1

15,2

2 000-4 999

73,3

10,1

3,2

13,4

5 000 i więcej

73,5

14,4

2,4

9,7

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS (Struktura wynagrodzeń według zawodów w 2022 roku)


Różnice w strukturze płac osób o różnej wielkości wynagrodzenia


Wynagrodzenie zasadnicze pracowników, którzy otrzymywali w 2022 roku płacę minimalną (tj. 3 010 PLN), stanowiło prawie 99% ich całkowitych zarobków. W przypadku osób zarabiających więcej, struktura wynagrodzeń była bardziej zróżnicowana. „Podstawa” stanowiła od 69% (wśród osób mieszczących się w przedziale zarobków od 125 do 150% przeciętnego wynagrodzenia) do 93% (wśród zarabiających więcej niż 3 010, ale mniej niż 50% średniej krajowej).

Struktura wynagrodzeń osób z zarobkami o różnej wysokości w 2022 roku*

Wykres

*PW – przeciętne wynagrodzenie
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2022 roku wynosiło 7 001 PLN
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS (Struktura wynagrodzeń według zawodów w 2022 roku)
Bibliografia
Główny Urząd Statystyczny, Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-za-pazdziernik-2022-roku,4,11.html [4.04.2024].
Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".