Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Zbigniew Martyniak

ZBIGNIEW MARTYNIAK, prof. zw. dr hab. (1936 – 2002). Urodził się 21 lutego 1936 r. w Lublinie w rodzinie prawnika i nauczycielki szkół średnich. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica ukończył w Chrzanowie. W latach 1953 - 1958 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując tytuł zawodowy magistra ekonomii z wynikiem bardzo dobrym. Zatrudniony w 1964 r. na stanowisku st. asystenta, w WSE w Krakowie po 6-letniej pracy na stanowiskach kierowniczych w przemyśle, doktoryzował się w 1968, a habilitował w 1973. Profesorem nadzwyczajnym został w 1982 r., a zwyczajnym w 1987 r.
Kierownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kierownik Pracowni Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. W latach 1998 - 1999 przewodniczący Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, a od roku 1999 zastępca przewodniczącego tego Komitetu. Przez dwie kadencje pełnił funkcję z-cy przew., a od 1997 r. przew. Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. W latach 1990 - 1994 i od roku 1998 członek Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej.
Główne kierunki zainteresowań naukowych to wartościowanie pracy, metodologia organizacji i zarządzania, historia myśli organizatorskiej. Wraz z zespołem specjalistów (m.in. K. Królikowski, A. Nehring) opracował uniwersalną metodą wartościowania pracy UMEWAP – 85. Kierował także zespołem (Z. Czajka, E. Kaczmarczuk i A. Nehring), który zmodyfikował tą metodę, w rezultacie czego powstała metoda UMEWAP – 85 P.
Opublikował ponad 500 artykułów i ponad 30 monografii naukowych oraz podręczników i skryptów, m.in. takie książki, jak: „Metody wartościowania pracy”, „Metodologia wartościowania pracy”, „Wzorcowa metoda wartościowania pracy dla przedsiębiorstw (UMEWAP – 85)” „Elementy metodologii organizowania”, „Organizatoryka”, „Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania”, „Metody organizowania procesów pracy”, „Organizacja i zarządzanie - 60 problemów teorii i praktyki”.
Jako wybitny publicysta Profesor Zbigniew Martyniak pełnił liczne zaszczytne funkcje w komitetach redakcyjnych i radach programowych takich czasopism naukowych, jak: "Problemy Organizacji", "Prakseologia", "Przegląd Organizacji", "Organizacja i Kierowanie" czy "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie". Był również autorem licznych publikacji społeczno-ekonomicznych w tak popularnych czasopismach jak: "Dziennik Polski", "Gazeta Krakowska", "Życie Gospodarcze" i "Zdanie".