Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik autobusów 6380 PLN
Logistics Specialist 6360 PLN
Product manager 5960 PLN
Psycholog 5150 PLN
Konsultant podatkowy 11000 PLN
Ogrodnik 5100 PLN
Kosmetyczka 4520 PLN
Hydrolog 7340 PLN
Underwriter 6500 PLN
Technik akustyk 4510 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Z czego wynika różnica
pomiędzy wynagrodzeniem brutto i netto?

18.05.2018 Piotr Strumiński
Wynagrodzenie widniejące na umowie o pracę jest zawsze wynagrodzeniem brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymuje na rękę kwotę znacznie niższą. Również koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia są wyższe niż kwota brutto zatrudnienia. Różnice te wynikają z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy oraz konieczności opłacenia Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ewentualnie Funduszu Emerytur Pomostowych (w sytuacji pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze).

Co podlega oskładkowaniu?


W skład wyliczanego do oskładkowania wynagrodzenia wchodzą różnego rodzaju premie, dodatki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy również ekwiwalent za urlop. Oskładkowaniu nie podlegają jednak wszystkie przychody z tytułu stosunku pracy. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Podstawy wymiaru składek nie stanowią także inne przychody, m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę czy odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika, świadczenia przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Co finansuje pracownik?


Od odpowiednio wyliczonej kwoty, będącej podstawą wymiaru składek, należy wyliczyć wysokość składek finansowanych przez pracownika. Pracownik ponosi cały koszt składki chorobowej i zdrowotnej, w części zaś finansuje składkę emerytalną i rentową.

Pracownik finansuje składkę emerytalną w wysokości 9,76% podstawy jej wymiaru, składkę rentową w wysokości 1,5% podstawy jej wymiaru i chorobową w wysokości 2,45% podstawy jej wymiaru.

Składka zdrowotna finansowana jest przez pracownika w wysokości 9% od kwoty wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, od której odejmuje się wysokość składek na te ubezpieczenia.

Należy pamiętać jeszcze o opłaceniu zaliczki na podatek dochodowy, najczęściej w wysokości 18% od podstawy jej wymiaru, którą jest kwota brutto wynagrodzenia po odjęciu składek finansowanych przez pracownika (emerytalnej, chorobowej i rentowej), kosztów uzyskania przychodu oraz po odjęciu 46,33 PLN i składki zdrowotnej do odliczenia od podatku (7,75% z podstawy wymiaru składki zdrowotnej). Koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 PLN, a w przypadku pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości – 139,06 PLN. Zaliczka na podatek dochodowy zostaje co miesiąc pomniejszona o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dochodowy.

Różnica pomiędzy kwotą brutto wynagrodzenia a opłacanymi przez pracownika składkami i zaliczką na podatek dochodowy stanowi kwotę netto, którą pracownik dostaje „na rękę”.W sytuacji pracownika zarabiającego 4 000 PLN brutto schemat przeliczenia wynagrodzenia netto będzie wyglądał następująco:

Sposób przeliczenia wynagrodzenia netto
dla pracownika zarabiającego 4 000 PLN brutto

składka emerytalna

9,76% x 4 000 PLN = 390,40 PLN

składka rentowa

1,5% x 4 000 PLN = 60,00 PLN

składka chorobowa

2,45 % x 4 000 PLN = 98,00 PLN

suma składek

548,40PLN

składka zdrowotna

9% x (4 000 PLN – 273,20 PLN) = 310,64 PLN

zaliczka na podatek

18% x (4 000 PLN – 111,25 PLN – 548,40 PLN) – 46,33 – 7,75 % x (4000 PLN – 548,40) = 287 PLN (kwotę tę się zaokrągla)

wynagrodzenie netto

2 853,96 PLN   

 

Źródło: opracowanie własne Sobczyk & współpracownicyCo finansuje pracodawca?


Pracodawca finansuje składki: emerytalną (9,76%), rentową (6,5%), wypadkową (między 0,4% a 3,6% - w zależności od działalności pracodawcy) oraz finansuje świadczenia na Fundusz Pracy (2,45%) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%), a w sytuacji pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze – Fundusz Emerytur Pomostowych.

Do obliczania wynagrodzenia brutto, netto oraz kosztów pracodawcy polecamy nasz kalkulator. W sytuacji pracownika zarabiającego 4 000 PLN brutto schemat przeliczenia kosztów pracodawcy będzie wyglądał następująco:

Sposób przeliczenia kosztów pracodawcy
dla pracownika zarabiającego 4 000 PLN brutto

składka emerytalna

9,76% x 4 000 PLN = 390,40 PLN

składka rentowa

6,5% x 4 000 PLN = 260,00 PLN

składka wypadkowa

1,8% x 4 000 PLN = 72,00 PLN

Fundusz Pracy

2,45% x 4 000 PLN = 98,00 PLN

FGŚP

0,1% x 4 000 PLN = 4,00 PLN

koszty pracodawcy

4 824,40 PLN

 

Źródło: opracowanie własne Sobczyk & współpracownicy

Piotr Strumiński
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".