Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 7530 PLN
Kierownik projektu 6580 PLN
Kierownik regionalny 11650 PLN
Koordynator magazynu 6860 PLN
Nauczyciel historii 6200 PLN
Inżynier produktu 6450 PLN
Biochemik 5830 PLN
Tax Analyst 9190 PLN
Aktuariusz 9580 PLN
Operator prasy 5340 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenie pracowników działów kontrolingu w 2013 roku

21.07.2014 Sylwia Radzięta
Wynagrodzenie połowy pracowników kontrolingu przekroczyło w 2013 roku 5 500 PLN. To o czterdzieści procent więcej niż mediana dla wszystkich działów ogółem (4 050 PLN). W dziale kontrolingu mniejsza niż w ogóle populacji była luka płacowa zarobków kobiet i mężczyzn. Pracujące w tym dziale panie zarabiały tylko o 7% mniej od swoich kolegów. Najwyżej wynagradzani byli pracownicy w wieku 36-40 lat. Połowa z nich zarabiała przeszło 7 950 PLN, a co czwarty ponad 11 700 PLN. Aby pracownik szeregowy mógł zarobić miesięczną pensję dyrektora, musiałby pracować ponad 5 miesięcy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenie w kontrolingu


Wynagrodzenie połowy pracowników zatrudnionych w 2013 roku w działach kontrolingu przekroczyło 5 500 PLN. Pensja co czwartego z nich nie była wyższa niż 3 700 PLN, a 25% pracowników o najwyższym wynagrodzeniu zarabiało powyżej 9 000 PLN. Mediana zarobków w kontrolingu była wyższa o 27% od wynoszącej 4 050 PLN mediany wynagrodzeń dla ogółu zatrudnionych.

Wynagrodzenie całkowite brutto w dziale kontrolingu
wobec wynagrodzeń ogółu respondentów
Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń(w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013W działach kontrolingu, podobnie jak w całej populacji badanych, mężczyźni zarabiali więcej niż kobiety. Jednak różnice w wynagrodzeniach obu płci były tu znacząco mniejsze. W kontrolingu mediana wynagrodzeń kobiet stanowiła niemal 93% mediany zarobków mężczyzn, podczas gdy w wynikach ogólnych było to zaledwie 80%.
Jednak im wyższe zarobki, tym bardziej rosła luka płacowa. Co czwarta najlepiej zarabiająca kobieta dostawała 8 185 PLN, a co czwarty najwyżej wynagradzany mężczyzna – 9 800 PLN, czyli ich przeciętna różnica w zarobkach wyniosła już 20%.

Wynagrodzenia całkowite brutto zatrudnionych w dziale kontrolingu

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Na Podlasiu zarobki dwukrotnie niższe niż na Mazowszu


Nie zaskakuje, że najwięcej zarabiali pracownicy z województwa mazowieckiego. Pensja co drugiego z nich przekraczała 7 800 PLN i była ponad dwukrotnie wyższa niż w podlaskim (2 900 PLN). Poniżej mediany wynagrodzeń dla całej Polski znalazły się również województwa: świętokrzyskie (3 650 PLN), warmińsko-mazurskie (3 750 PLN) oraz podkarpackie (3 950 PLN).

Mediana wynagrodzeń w kontrolingu
w poszczególnych województwach (w PLN)

Mapa

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Z piętnastoletnim stażem zarobki powyżej 7 000 PLN


Pracownicy ze stażem pracy krótszym niż rok zarabiali 3 000 PLN, a pracujący od piętnastu lat - aż 7 100 PLN. Z kolei mediana wynagrodzeń pracowników z przynajmniej szesnastoletnim stażem pracy była nieco niższa i wynosiła 6 000 PLN. Trzeba tu zaznaczyć, że nie oznacza to obniżek pensji dla tych, którzy pracowali dłużej niż 16 lat. Płace takich osób po prostu pozostają zwykle na poziomie ustalonym wcześniej. Wynika to z faktu, że pracownicy o dużym stażu rzadko decydują się na zmianę pracy, a uzyskanie podwyżki jest zasadniczo trudniejsze niż negocjacje wyższej stawki przy przejściu do nowej firmy.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto
osób o różnym stażu pracy w 2013 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Najwyżej wynagradzani byli pracownicy w wieku 36-40 lat. Połowa z nich zarabiała przeszło 7 950 PLN, a co czwarty ponad 11 700 PLN. Wynagrodzenie 25% w tym przedziale wiekowym nie przekraczało 5 000 PLN – czyli było zbliżone do mediany zarobków dla ogółu zatrudnionych w tym dziale. Poniżej 3 500 PLN zarabiała połowa najmłodszych pracowników ujętych w badaniu, a co drugi spośród najstarszych mniej niż 5 000 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto osób
w różnym wieku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013W firmach z przewagą kapitału zagranicznego co drugi pracownik zarabiał powyżej 6 800 PLN, czyli prawie o połowę więcej niż pracownik w firmach z przewagą kapitału krajowego (4 600 PLN). Wynagrodzenie co czwartego najlepiej zarabiającego wynosiło 10 950 PLN i było wyższe o 57% od najlepiej wynagradzanego w firmie polskiej (7 000 PLN). Różnica w wynagrodzeniu 25% najgorzej zarabiających w polskich firmach i zagranicznych wyniosła 38% (4 500 PLN w firmach zagranicznych wobec 3 260 PLN w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego).

Wynagrodzenie ze względu na pochodzenie kapitału firmy (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Pensja dyrektora pięciokrotnością pensji pracownika szeregowego


Mediana wynagrodzeń dyrektorów w dziale kontrolingu w 2013 roku wyniosła 15 000 PLN. Aby zarobić tyle, ile dyrektor otrzymuje miesięcznie, pracownik szeregowy musiałby pracować ponad 5 miesięcy, a specjalista niecałe 3 miesiące. Natomiast mediana płac kierownika była o 43% niższa od mediany pensji dyrektora i wyniosła 8 500 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników działu kontrolingu
na różnych poziomach stanowisk

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Czynnikiem, który w dużym stopniu wpływał na zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń pracowników kontrolingu była również wielkość przedsiębiorstwa – im większa firma, tym większe zarobki. Połowa pracowników działu kontrolingu zatrudnionych w dużych i wielkich przedsiębiorstwach zarabiała ponad 6 000 PLN, podczas gdy małe firmy oferowały wynagrodzenie na poziomie 4 500 PLN. Czyli aby zarobić tyle, ile zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie dostaje pracując rok, w małej firmie trzeba było pracować 15 miesięcy.

Wynagrodzenia całkowite brutto
w przedsiębiorstwach różnej wielkości (w PLN)

 

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

małe przedsiębiorstwo

(10-49 osób)

78

3 000

4 500

7 200

średnie przedsiębiorstwo

(50-249 osób)

253

3 700

5 200

8 392

duże i wielkie przedsiębiorstwo

(powyżej 250 osób)

305

3 900

6 000

9 500

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Pracownicy, którzy w stopniu bardzo dobrym znali język angielski zarabiali średnio o 2 300 PLN więcej od osób, które deklarowały znajomość tego języka na poziomie komunikatywnym. Mediana wynagrodzenia pracowników z dobrą znajomością angielskiego stanowiła 85% mediany płac osób władających nim bardzo dobrze.

Mediana wynagrodzenia całkowitego
pracowników z różną znajomością języka angielskiego

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".