Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
opolskim w 2015 roku

29.03.2016 Jagoda Jurczak
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie opolskim wynosiła 3 200 PLN. Co czwarty pracownik otrzymywał zarobki w wysokości 2 400 PLN i mniej, ale również co czwarty zatrudniony zarabiał 4 520 PLN i więcej.

Przeciętne wynagrodzenie kobiet w województwie opolskim wynosiło 2 800 PLN, natomiast w przypadku mężczyzn przeciętne zarobki miały wysokość 3 566 PLN. Luka płacowa w tym regionie miała więc wartość 21%.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie opolskim wynosiła 3 200 PLN. Co czwarty pracownik otrzymywał zarobki w wysokości 2 400 PLN i mniej, ale również co czwarty zatrudniony zarabiał 4 520 PLN i więcej.

Przeciętne wynagrodzenie kobiet w województwie opolskim wynosiło 2 800 PLN, natomiast w przypadku mężczyzn przeciętne zarobki miały wysokość 3 566 PLN. Luka płacowa w tym regionie miała więc wartość 21%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
osób zatrudnionych w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych miastach: Opole za Kędzierzynem-Koźlem


Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące nie w stolicy województwa, a w Kędzierzynie-Koźlu. Mediana zarobków opolan wynosiła 3 250 PLN, a w przypadku pracujących w Kędzierzynie-Koźlu – 3 300 PLN. Najniższe przeciętne płace otrzymywali pracownicy w Nysie, mediana ich wynagrodzeń była na poziomie 3 150 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w branżach


Najwyżej opłacaną branżą na terenie województwa opolskiego była energetyka i ciepłownictwo. Przeciętne miesięczne zarobki w tej branży wynosiły 3 975 PLN. Podobne, ale niższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy bankowości oraz przemysłu lekkiego. Mediany ich płac to odpowiednio 3 930 PLN oraz 3 700 PLN. Najniższej wynagradzani byli pracownicy zatrudnieni w handlu oraz usługach dla ludności. Przeciętne wynagrodzenia w tych branżach wynosiły 2 738 PLN oraz 2 600 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na wybranych stanowiskach


Spośród wybranych stanowisk, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia w wysokości 3 079 PLN otrzymywali doradcy klienta indywidualnego. Najniżej zarabiali pracownicy administracyjni oraz sprzedawcy. Mediany ich zarobków wynosiły odpowiednio 2 120 PLN oraz 1 950 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych
stanowiskach w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób z różnym poziomem wykształcenia


Według przeprowadzonego badania, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia w wysokości 3 638 PLN otrzymywali absolwenci wyższych uczelni z tytułem magistra. Pracownicy o wykształceniu wyższym zawodowym otrzymywali zarobki w wysokości 3 200 PLN. Natomiast, osoby o wykształceniu średnim otrzymywały przeciętnie 2 760 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób
z różnym poziomem wykształcenia w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji


Najwyższe przeciętne miesięczne pensje w wysokości 10 000 PLN w 2015 roku wypłacane były dyrektorom. Niższe zarobki pobierali kierownicy oraz specjaliści, mediany ich płac to odpowiednio 4 750 PLN oraz 3 400 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy szeregowi. Mediana ich zarobków wynosiła 2 500, co oznacza że, przeciętnie zarabiali jedynie 25% pensji dyrektorów.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników o różnym poziomie zarządzania w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

67

6 000

10 000

14 100

kierownik

341

3 500

4 750

7 000

specjalista

835

2 600

3 400

4 500

pracownik szeregowy

600

2 000

2 500

3 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach o różnym pochodzeniu kapitału


Wyższe pensje otrzymywali pracownicy firm o przewadze kapitału zagranicznego, przeciętnie miały one wysokość 4 000 PLN. Niższe zarobki pobierali natomiast zatrudnieni w firmach o przewadze kapitału krajowego. Mediana ich zarobków wynosiła 3 100 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
osób pracujących w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".